สำนักวิจัยและพัฒนา
   Login
new ขอให้นักวิจัยที่ได้รับทุนจากงบประมาณแผ่นดิน กรอกข้อมูลร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์/รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่แก้ไขแล้ว พร้อม Upload File รายงานในระบบ NRMS ในปีสุดท้ายที่ได้รับทุน   ( เข้าสู่ระบบ NRMS ) 
 


เข้าสู่ระบบ NRMS 

หากมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน กรุณาสอบถามได้ที่

** PRPM Control Version ** 

version 25.0.0
สำนักวิจัยและพัฒนา ม.สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร. 0-7428-6940-2 โทรสาร 0-7428-6961 Email : rdo@group.psu.ac.th