HOME

REPORT

ข้อมูลโครงการวิจัยเชื่อมโยงมาจาก ระบบ PRPM

ข้อมูลปีงบประมาณ 2566 - 2566
รวม 481 โครงการ

ลำดับ รหัสโครงการ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อหัวหน้าโครงการ หน่วยงานบริหารโครงการ วันที่เริ่มต้น-สิ้นสุด วันที่ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ แหล่งทุน ชื่อทุน ปีงบประมาณ งบตลอดโครงการ ยุทธศาสตร์ (มอ) ::
1 PHA6604075S การพัฒนาอนุพันธ์Mitragynine ที่คาดว่ามีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ Acetylcholinesterase รศ.ดร.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม คณะเภสัชศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน โครงงาน นศ. (กองทุนวิจัยคณะเภสัชศาสตร์) 2566 0 สุขภาพการแพทย์
2 PHA6604079S การสำรวจการปฏิบัติงานและความคิดเห็นของเภสัชกรรมชุมชนต่อการบริบาลทางเภสัชกรรมในการดูแลผู้ป่วย post covid syndrome ผศ.ดร.มาลี โรจน์พิบูลสถิตย์ คณะเภสัชศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน โครงงาน นศ. (กองทุนวิจัยคณะเภสัชศาสตร์) 2566 0 สุขภาพการแพทย์
3 SAT6601189S ผลของการใช้แบคทีเรียแลคติกร่วมกับยีสต์เป็นโพรไบโอติกต่อการส่งเสริมการเจริญเติบโต การตอบสนองต่อระบบภูมิคุ้มกันและการต้านทานโรคติดเชื้อในปลากะพงขาว ผศ.ดร.พจนารถ แก่นจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 ด้านเกษตรและอาหาร
4 VET6601343S ศึกษาคุณสมบัติเมือกปลาต่อการต้านอนุมูลอิสระ การต้านการอักเสบและการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรคผิวหนัง ดร.สุณีย์ หวันเหล็ม คณะสัตวแพทยศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 ด้านเกษตรและอาหาร
5 PHA6601280S การศึกษาผลของการกระตุ้นเซลล์ไขมันด้วยโปรตีนสไปค์เอสวันซับยูนิตของเชื้อซาร์ส-โควี-2 ผศ.ดร.เกษมสิริ จันทรโชติ คณะเภสัชศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 ด้านสุขภาพการแพทย์
6 SIT6601345S พัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้อัดสีเขียวจากไม้ยางพารายึดติดด้วยผงกะลาปาล์มน้ำมันและกลีเซอรอล ผศ.ดร.รัตนา ชูหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 ด้านเกษตรและอาหาร
7 SIT6601141S ยกระดับการประเมินเมืองไมซ์ด้วยระบบสารสนเทศประสานความร่วมมือ กรณีศึกษา: จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดร.ภัทราพร วรินทรเวช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 497,000 ด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
8 SIT6601142S วิจัยและนวัตกรรมคุณสมบัติของน้ำแม่เหล็กเพื่อใช้เป็นสารยับยั้งการเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ รศ.ดร.ชดาภัษท สุดศิริ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 ด้านสุขภาพการแพทย์
9 SIT6601171S การสังเคราะห์กลีเซอรอลคาร์บอเนตด้วยปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันโดยการให้ความร้อนด้วยพลังงานไมโครเวฟร่วมกับการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาจากของเสียอุตสาหกรรม ผศ.ดร.ยุทธพงศ์ เพียรโรจน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 499,700 -
10 SIT6601202S การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ฉนวนความร้อนจากไม้ยางพาราความหนาแน่นต่ำเพื่อขนส่งผลิตภัณฑ์เนื้อแช่แข็ง ผศ.ดร.รัตนา ชูหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 700,000 ด้านเกษตรและอาหาร
11 SIT6601247S การทำนายปริมาณน้ำมันจากทะลายปาล์มด้วยกล้องหลายตัวโดยใช้เทคนิคการประมวลผลภาพ ดร.ปิยนาฏ โชติกวณิชย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 ด้านเกษตรและอาหาร
12 SIT6601357M การศึกษาถ่านกัมมันต์จากกะลาปาล์มร่วมกับยางธรรมชาติเป็นชั้นสนับสนุนตัวเร่งปฏิกิริยาและอิเล็คโทรดสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเยื่อแลกเปลี่ยนโปรตอน ผศ.ดร.สุธิดา หมาดโต๊ะซ๊ะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 0 ด้านเกษตรและอาหาร
13 SIT6601271a การพัฒนาถุงมือผ้าเคลือบยางธรรมชาติที่มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์โดยใช้สารสกัดจากเปลือกมังคุดและสารสกัดหยาบขมิ้นชัน ผศ.ดร.เอกสิษฐ์ อนันต์เจริญวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 700,000 -
14 SIT6601357c ศึกษาชั้น gas diffusion layer จากถ่านกัมมันต์ของกะลาปาล์มในเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเยื่อแลกเปลี่ยนโปรตอน ผศ.ดร.มนตรี เลื่องชวนนท์ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 700,000 -
15 IAF6601330S การสกัดกรดลอริกจากมะพร้าวและเมล็ดในปาล์มด้วยเทคนิคความดันสูง ผศ.ดร.ธีรศักดิ์ ปั้นวิชัย โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 ด้านเกษตรและอาหาร
16 ENV6601111M การติดตามสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งเพื่อสร้างองค์ความรู้ในการบริหารจัดการการใช้พื้นที่เกาะภูเก็ตอย่างยั่งยืน ผศ.ดร.มนัสวัณฏ์-แสงศักดา ภัทรธำรง คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.67 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 0 -
17 ENG6601134c การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพของประชากรในพื้นที่แหล่งกำเนิด (Assessment of Health Effects on Local People near Sources of Fire) ดร.ธรรมสินธ์ อิงวิยะ คณะแพทยศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.67 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 0 -
18 COC6604032S ทีมวิจัยเอเด็น ผศ.ดร.นวนล ธีระอัมพรพันธุ์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 20 ม.ค.66 - 19 ม.ค.69 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน ทุนพัฒนาทีมวิจัย 2566 750,000 แผนงานอนาคต
19 MAN6601021S อิทธิพลของคะแนนชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและบรรษัทภิบาลต่อความสามารถในการทำกำไรของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: หลักฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืนจากประเทศไทย ผศ.ดร.มัทนชัย สุทธิพันธุ์ คณะวิทยาการจัดการ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 ด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
20 MET6601058S การพัฒนาวิธีการแยก extracellular vesicles ที่มีประสิทธิภาพสูงด้วยเทคนิค tag-precipitation ผศ.ดร.สุภิญญา ธนาพงษ์ภิชาติ คณะเทคนิคการแพทย์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 ด้านสุขภาพการแพทย์
21 SCI6601119S การพัฒนาเทคนิคการเตรียมตัวอย่างที่ใช้งานง่ายและราคาประหยัดสำหรับการวิเคราะห์ อะคริลาไมด์ในอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตสูง รศ.ดร.จงดี บูรณชัย คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 ด้านเกษตรและอาหาร
22 MAN6601236S อิทธิพลของรางวัลจูงใจต่อการแจ้งเบาะแสการทุจริต: การวิจัยเชิงสำรวจและการวิจัยกึ่งทดลอง ผศ.ดร.วิษณุพงษ์ โพธิพิรุฬห์ คณะวิทยาการจัดการ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 998,000 ด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
23 RDO6601360b การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเถ้าจากโรงไฟฟ้าสำหรับงานอาคารและสถาปัตยกรรม ผศ.ดร.สุธาทิพย์ สินยัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 700,000 ด้านเกษตรและอาหาร
24 AGR6601156a การสกัดและคุณลักษณะของไบโอแคลเซียมจากเกล็ดปลากะพงขาว ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 ด้านเกษตรและอาหาร
25 ENG6601237S โครงร่างเลี้ยงเซลล์แบบสามมิติโดยไมโครบับเบิลไทเทเนียมไดออกไซด์เพื่อการใช้งานทางด้านวิศวกรรมเนื้อเยื่อกระดูก ผศ.ดร.มัทนา ฆังคะมโณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 ด้านสุขภาพการแพทย์
26 MET6601053S ระดับแอนติบอดีต่อการติดเชื้อโควิด-19 โดยธรรมชาติกับการได้รับวัคซีนต้านเชื้อโควิด-19 ในประชากรผู้ใหญ่ ผศ.ดร.จิดาภา เซคเคย์ คณะเทคนิคการแพทย์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 ด้านสุขภาพการแพทย์
27 AGR6604044S ประสิทธิภาพของสารดูดซับออกซิเจนจากกรดแกลลิก คณะอุตสาหกรรมเกษตร 21 พ.ย.65 - 22 เม.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน กองทุนวิจัย อก. (โครงงานนักศึกษา) 2566 5,000 -
28 AGR6604066S การใช้แป้งบุกและคาร์ราจีแนนเป็นสารทดแทนไขมันในหมูยอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 พ.ย.65 - 31 มี.ค.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน กองทุนวิจัย อก. (โครงงานนักศึกษา) 2566 5,000 -
29 ICS6603002S การพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการทำงานผ่านการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ ดร.ธีรพร เจริญศักดิ์ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 23 ก.ย.65 - 22 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้วิทยาเขต พัฒนาการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน (WIL) วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 2566 50,000 -
30 SCI6601002c การเก็บรักษาตัวอย่างสายพันธุ์ของสาหร่ายทะเล หญ้าทะเลและจุลินทรีย์ รศ.ดร.จารุวรรณ มะยะกูล คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.68 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2566 0 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
31 IAF6603004S พยาธิสภาพของการติดเชื้อ Enterocytozoon hepatopenaei ในพ่อแม่พันธุ์กุ้งขาว Litopenaeus vannamei และความเป็นไปได้ในการลดปริมาณการติดเชื้อด้วยการให้กุ้งกินสารสกัดจากสาหร่ายผมนาง ผศ.ดร.ดวงแขฑิตา กาญจนโสภา โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง 1 พ.ย.65 - 31 ต.ค.68 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้วิทยาเขต เชื่อมโยงบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 2566 600,000 -
32 NAT6601215a สูตรอาหาร ต่อการเจริญเติบโต อัตราการแลกเนื้อ และคุณค่าทางโภชนาการของหนอนมอดรำข้าวสาลี Tenebrio molitor L. (Coleoptera: Tenebrionidae) ดร.เทวี มณีรัตน์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 ด้านเกษตรและอาหาร
33 AGR6604060S การผลิตไวน์ผลไม้ฟังก์ชัน คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 พ.ย.65 - 31 มี.ค.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน กองทุนวิจัย อก. (โครงงานนักศึกษา) 2566 5,000 -
34 NAT6601079a ผลของความเครียดจากแสงและศัตรูพืชต่อความสามารถทางอัลลีโลพาทีของข้าวในภาคใต้ของไทย ผศ.ดร.กฤติกา แก้วจำนง คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.68 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 0 -
35 AGR6604103S การพัฒนาผลิตภัณฑ์เค้กกล้อยหอมที่มีส่วนผสมของแป้งข้าวสังข์หยด คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 พ.ย.65 - 31 มี.ค.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน กองทุนวิจัย อก. (โครงงานนักศึกษา) 2566 5,000 -
36 AGR6604104S ผลของสารก่อโฟมต่อการเพิ่มความสามารถในการละลายของกล้วยน้ำว้าผงที่ผลิตโดยวิธีการทำแห้งแบบโฟมเมท คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 พ.ย.65 - 31 มี.ค.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน กองทุนวิจัย อก. (โครงงานนักศึกษา) 2566 5,000 -
37 NAT6601261a การทดสอบพันธุ์ และผลิตกัญชาภายใต้สภาพโรงเรือนทางภาคใต้ของประเทศไทย เพื่อการใช้ประโยชน์สำหรับการแพทย์แผนไทย ผศ.ดร.กรกช นาคคนอง คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.68 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 0 -
38 AGR6601039S ส่วนผสมอาหารฟังก์ชันต่อสมดุลจุลินทรีย์ลำไส้ในคนปกติ ผู้ป่วยอัลไซเมอร์และผู้ป่วยโรคอ้วน รศ.ดร.สันทัด วิเชียรโชติ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.67 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 0 ด้านเกษตรและอาหาร
39 SAT6601168h การเตรียมวัสดุเคลือบพื้นผิวคอนกรีตจากเศษน้ำยางธรรมชาติพรีวัลคาไนซ์ ผศ.ดร.ซีตีไซยีดะห์ สายวารี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 ด้านเกษตรและอาหาร
40 ENG6601092S การปรับปรุงโครงสร้างจุลภาคและความแข็งของบริเวณอ่อนตัวของแนวเชื่อมเทอร์มิตรางรถไฟ รศ.ดร.ประภาศ เมืองจันทร์บุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 -
41 ENV6601269S การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ตามรอยผ้าทอท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี ดร.ณัฐยา ยวงใย คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 493,400 ด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
42 SCI6601048e การผลิตเชื้อเพลิงและสารเคมีชีวภาพจากเศษเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมปาล์มนํ้ามันและ อุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา (Biofuel and bio-chemicals production from industrial oil palm and rubber wastes) ผศ.ดร.นีรนุช ภู่สันติ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.68 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 0 -
43 SCI6601114S การสังเคราะห์ตัวเร่งเชิงแสงคอมพอสิท CuWO4/Zn1-xInxO และ ZnWO4/Zn1-xInxO สำหรับการกำจัดสีย้อม รศ.ดร.สุเมธา สุวรรณบูรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 ด้านเกษตรและอาหาร
44 MED6601116S การศึกษาการกลายพันธุ์ของสารพันธุกรรมที่เป็นสาเหตุของ congenital hypogonadotropic hypogonadism ในเขตพื้นที่ 4 ภาคของประเทศไทย ผศ.ดร.ทันสิษฐ์ แสงแก้ว คณะแพทยศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 700,000 ด้านสุขภาพการแพทย์
45 SCI6601228S ชุดตรวจเชื้อก่อโรค Phytophthora palmivora (Butler) Butler สาเหตุของโรคผลเน่าดำในฝักโกโก้ ด้วยเทคนิค loop-mediated isothermal amplification ดร.เอกราช นวลละออง คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 ด้านเกษตรและอาหาร
46 MED6605013d การศึกษาผลกระทบจากอันตรกิริยาของกัญชากับยารักษาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ผศ.ดร.วันดี อุดมอักษร คณะวิทยาศาสตร์ 3 ม.ค.66 - 2 ม.ค.67 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินทุนภายนอก (ในประเทศ) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 2566 459,470 -
47 SAT6601245S ผลกระทบจากคุณภาพอากาศและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อการป่วยและตายจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกรุงเทพมหานคร และพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย รศ.ดร.อภิรดี แซ่ลิ่ม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 -
48 SCI6601275S วิธีการฟัซซีควอนตัมประสิทธิภาพสูงสำหรับการวิเคราะห์เชิงทำนายและการตัดสินใจ รศ.ดร.รณสรรพ์ ชินรัมย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 492,000 -
49 DEN6601304S เจลบอลโปรตีนสำหรับผู้ป่วยภาวะปากแห้งน้ำลายน้อยและกลืนลำบาก รศ.ดร.อังคณา เธียรมนตรี คณะทันตแพทยศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 ด้านสุขภาพการแพทย์
50 SIT6601357a ศึกษาตัวเร่งปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมีชนิดแพลตตินัมบนถ่านกัมมันต์จากกะลาปาล์มในเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเยื่อแลกเปลี่ยนโปรตอน ผศ.ดร.สุธิดา หมาดโต๊ะซ๊ะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 700,000 -
51 SCI6601289S ฤทธิ์ยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคและยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากราเอนโดไฟท์ที่แยกจากสมุนไพรในภาคใต้ของประเทศไทย ผศ.ดร.วิภาวดี เสียงล้ำ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 1,500,000 ด้านสุขภาพการแพทย์
52 ENV6601216a การสร้างต้นแบบวิธีการศึกษาร่องรอยทางดีเอ็นเอ (eDNA) เพื่อการติดตามทางชีวภาพ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.67 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 0 -
53 MED6601185S การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมในกลุ่มโรคความผิดรูปแต่กำเนิดของทวารหนัก ด้วยเทคนิคจีโนมิกส์ทางการแพทย์ผสมผสาน ผศ.ดร.คมวิทย์ สุรชาติ คณะแพทยศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 510,000 ด้านสุขภาพการแพทย์
54 LAW6601220S การพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของผู้ไกล่เกลี่ยในพื้นที่จังหวัดสงขลา ดร.ภาณุพงศ์ เฉลิมสิน คณะนิติศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 0 -
55 SCI6601011S คัดเลือกและศึกษาคุณสมบัติของเคราติเนสชนิดใหม่จากแบคทีเรียและประยุกต์ใช้ย่อยสลายขยะขนสัตว์และเส้นผม ผศ.ดร.อลิษา หนักแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.67 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 0 ด้านเกษตรและอาหาร
56 AGR6604043S การเตรียมและการวิเคราะห์คุณลักษณะของคอมพอสิตจากพอลิแลคติกแอซิดกับพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตและเส้นใยใบเตยหอมที่มีการเติมอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์สำหรับการใช้งานด้านบรรจุภัณฑ์อาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 21 พ.ย.65 - 22 เม.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน กองทุนวิจัย อก. (โครงงานนักศึกษา) 2566 5,000 -
57 PHA6604021S สารสีธรรมชาติจากเปลือกแครอทสำหรับเวชสำอาง ผศ.ดร.สุกัญญา เดชอดิศัย คณะเภสัชศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน โครงงาน นศ. (กองทุนวิจัยคณะเภสัชศาสตร์) 2566 0 สุขภาพการแพทย์
58 PHA6604037S การเตรียมและการประเมินสูตรตำรับแอสตาแซนธินไมโครอิมัลชันสำหรับการนำส่งเฉพาะที่ ผศ.ดร.ณัฐธิดา ภัคพยัต คณะเภสัชศาสตร์ 1 ส.ค.65 - 30 มิ.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน โครงงาน นศ. (กองทุนวิจัยคณะเภสัชศาสตร์) 2566 0 -
59 PHA6604052S สำรวจความคิดเห็นของเภสัชกรชุมชนต่อการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโดยเภสัชกร ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผศ.ดร.อรวรรณ แซ่ลิ่ม คณะเภสัชศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน โครงงาน นศ. (กองทุนวิจัยคณะเภสัชศาสตร์) 2566 0 สุขภาพการแพทย์
60 AGR6604051S การเตรียมและการประยุกต์ใช้กระดาษดูดซับก๊าซเอทิลีนจากฟางข้าว คณะอุตสาหกรรมเกษตร 21 พ.ย.65 - 22 เม.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน กองทุนวิจัย อก. (โครงงานนักศึกษา) 2566 5,000 -
61 PHA6604056S การพัฒนาตำรับเตตราไฮโดรเคอร์คูมินโลชันชนิดสารละลาย รศ.นัฏฐา แก้วนพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ 1 ส.ค.65 - 31 มี.ค.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน โครงงาน นศ. (กองทุนวิจัยคณะเภสัชศาสตร์) 2566 0 สุขภาพการแพทย์
62 PHA6604088S การพัฒนาแผ่นฟิล์ม triamcinolone acetonide ติดเยื่อบุในช่องปากที่มีส่วนประกอบพื้นฐานเป็นแป้งพรีเจลาติไนซ์ รศ.ดร.เฉลิมเกียรติ สงคราม คณะเภสัชศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน โครงงาน นศ. (กองทุนวิจัยคณะเภสัชศาสตร์) 2566 0 สุขภาพการแพทย์
63 SAT6601300M นวัตกรรมจากกล้วยพันธุ์พื้นเมืองภาคใต้ของประเทศไทย: ส่วนประกอบเชิงฟังก์ชันและอาหารเพื่อสุขภาพ ผศ.ดร.ธรรมรัตน์ แก้วมณี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.69 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 0 ด้านเกษตรและอาหาร
64 AGR6601128S การพัฒนากระบวนการหมักปุ๋ยจากวัสดุเศษเหลือโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มด้วยหัวเชื้อย่อยวัสดุลิกโนเซลลูโลสประสิทธิภาพสูง ผศ.ดร.วาสนา สุโยธา คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 480,000 ด้านเกษตรและอาหาร
65 SCI6601112S การศึกษาอิทธิพลของส่วนที่ไม่ใช่ยางต่อสมบัติของยางธรรมชาติที่ไม่วัลคาไนซ์และวัลคาไนซ์ของสายพันธ์ยางที่แตกต่างกัน เพื่อการจัดการองค์ความรู้ในอนาคต รศ.ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 496,000 -
66 PHA6601197a การพัฒนาระบบนำส่งยาต้านวัณโรคชนิดใหม่ไปยังถุงลมปอด ศ.ดร.ธีระพล ศรีชนะ คณะเภสัชศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 ด้านสุขภาพการแพทย์
67 SIT6601271M การพัฒนาถุงมือผ้าเคลือบน้ำยางธรรมชาติที่มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์และยกระดับคุณภาพถุงมือให้ได้มาตรฐาน ANSI ผศ.ดร.เอกสิษฐ์ อนันต์เจริญวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 0 -
68 SIT6601292S ศึกษาการใช้คาร์บอนนาโนดอตเป็นสารกระตุ้นในระบบการวัลคาไนซ์ยางธรรมชาติด้วยกำมะถันเพื่อลดปริมาณการใช้ซิงก์ออกไซด์ ผศ.ดร.สุวลักษณ์ วิสุนทร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 ด้านเกษตรและอาหาร
69 NUR6601200S ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความกตัญญูต่อเป้าหมายชีวิตและความแปรปรวนอัตราการเต้นของหัวใจของเยาวชนไทยกลุ่มเปราะบาง รศ.ดร.กาญจน์สุนภัส บาลทิพย์ คณะพยาบาลศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 31 พ.ค.67 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 0 ด้านสุขภาพการแพทย์
70 UIC6601331S ทางเลือกของสารเพิ่มความเข้าได้สำหรับยางธรรมชาติคอมโพสิทและเบลนด์ ดร.ฤดี จรัสโรจน์กำจร วิทยาลัยนานาชาติ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 438,650 ด้านเกษตรและอาหาร
71 DEN6601077S การพัฒนาสารยึดติดทางทันตกรรมสำหรับบูรณะฟันที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียและทนต่อการเสื่อมสภาพเพื่อยืดอายุการใช้งานในช่องปาก ดร.สุพิชชา ตลึงจิตร คณะทันตแพทยศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 ด้านสุขภาพการแพทย์
72 AGR6604069S การพัฒนาแหนมเห็ดโดยกล้าเชื้อที่ผลิต Gamma-aminobutyric acid (GABA) คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 พ.ย.65 - 31 มี.ค.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน กองทุนวิจัย อก. (โครงงานนักศึกษา) 2566 5,000 -
73 SCI6601316S ตัวตรวจวัดคอมโพสิททางแสงที่มีความไววิเคราะห์และความจำเพาะเจาะจงสูงสำหรับตรวจวิเคราะห์สารมาร์โบฟล็อกซาซินในนม รศ.ดร.โอภาส บุญเกิด คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 ด้านเกษตรและอาหาร
74 AGR6601332S การเตรียม การจำแนกคุณลักษณะ และฤทธิ์ทางชีวภาพของโปรตีนไฮโดรไลเสตจากรำข้าวสังข์หยด ดร.ธนศักดิ์ แซ่เลี่ยว คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 ด้านเกษตรและอาหาร
75 IAF6603001S ผลของความถี่ในการให้อาหารต่ออัตราการเจริญเติบโต อัตราการรอด ความเข้มสี และลูกปลาแรกฟักในปลากัดโดยใช้อาหารสำเร็จรูป รศ.ดร.ปาริชาต นิลวิเชียร โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง 16 พ.ย.65 - 15 พ.ย.67 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้วิทยาเขต ทั่วไป (วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี) 2566 0 -
76 NAT6601012b โรคอุบัติใหม่ของแก้วมังกรและการจัดการโรค รศ.ดร.อนุรักษ์ สันป่าเป้า คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 ด้านเกษตรและอาหาร
77 NAT6601321S ความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวพันธุ์พื้นเมืองภาคใต้โดยด้วยเครื่องหมายโมเลกุล SNP ผศ.ดร.เสาวภา ด้วงปาน คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 499,000 ด้านเกษตรและอาหาร
78 ENG6601134a คุณลักษณะของหมอกควันข้ามแดนจากแหล่งกำเนิด: PM1 และ PM0.1 (Characteristics of Transboundary Haze from Sources: PM1 and PM0.1) ผศ.ดร.ระชา เดชชาญชัยวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.67 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 0 -
79 PHA6601187S การพัฒนาซูเปอร์พอรัสไฮโดรเจลบรรจุสารสกัดกระเจี๊ยบแดงเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน้ำหนัก ศ.ดร.ฤดีกร วิวัฒนปฐพี คณะเภสัชศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 ด้านสุขภาพการแพทย์
80 PHA6601227S การศึกษาประสิทธิภาพในการใช้สารสกัดจากหมากหมกในเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ถูกเหนี่ยวนำโดยอาหารที่มีฟลุ๊กโตสสูงและ สเตร๊ปโตโซโตซิน ผศ.ดร.ชิตชไม โอวาทฬารพร คณะเภสัชศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 700,000 ด้านสุขภาพการแพทย์
81 SCI6601258S การควบคุมขนาดรูพรุนของอะลูมินาเมมเบรนแบบท่อที่ขึ้นรูปโดยวิธีการเจลเอการ์หล่อแบบโดยใช้อนุภาคดิน ผศ.ดร.โกวิท เลิศวิทยานนท์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 ด้านเกษตรและอาหาร
82 AGR6601306S ผลิตภัณฑ์เซลล์สาหร่ายทนเค็มมีชีวิตสำหรับเป็นอาหารเสริมเลี้ยงกุ้งเพื่อเพิ่มระบบภูมิคุ้มกัน ศ.ดร.เบญจมาส เชียรศิลป์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 ด้านเกษตรและอาหาร
83 RDO6601360f การประยุกต์ใช้เถ้าในการปรับปรุงดินกรดและวัสดุผสมในดินผสมเพื่อใช้ในทางการเกษตร ผศ.ดร.ขวัญตา ขาวมี คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 ด้านเกษตรและอาหาร
84 SCI6601002a ความหลากหลายของสาหร่าย หญ้าทะเล ป่าชายเลนและจุลินทรีย์ บริเวณเกาะลิบง จังหวัดตรัง รศ.ดร.จารุวรรณ มะยะกูล คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2566 800,000 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
85 AGR6602070S ลักษณะคุณภาพทางเคมีกายภาพ โครงสร้างระดับจุลภาค และสมบัติของกล้ามเนื้อเป็ดไข่ปลดระวาง ผศ.ดร.เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 ม.ค.66 - 31 ธ.ค.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้มหาวิทยาลัย ทุนวิจัยองค์ความรู้ 2566 393,000 ด้านเกษตรและอาหาร
86 HUM6605009S ประสิทธิผลของกิจกรรมระดมพลังสมองต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้บทบาทความเป็นพลเมืองในการพัฒนาสังคมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ดร.ธันยากร ตุดเกื้อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินทุนภายนอก (ในประเทศ) **ทุนส่วนตัว 2566 20,000 ภาษา/การศึกษา
87 MET6601147S การรักษาแผลติดเชื้อในสัตว์เลี้ยงด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพรและสารออกฤทธิ์จากใบพลู ผศ.ดร.เด่นนภา โสตถิพันธุ์ คณะเทคนิคการแพทย์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 ด้านสุขภาพการแพทย์
88 HUM6601108S ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่มีผลต่อสุขภาพกาย สุขภาพจิต และพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รศ.ดร.ฤทัยชนนี สิทธิชัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 -
89 IAF6601302S การผลิตอาหารข้นจากยีสต์เป็นแหล่งโปรตีนสำหรับแพะเนื้อและแพะนม ผศ.ดร.บดี คำสีเขียว โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 484,000 ด้านเกษตรและอาหาร
90 COC6604012S ทุนพัฒนาทีมวิจัยวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ทีมวิจัย System Intelligence Laboratory ผศ.ดร.คมสันต์ กาญจนสิทธิ์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 13 ม.ค.66 - 12 ม.ค.69 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน ทุนพัฒนาทีมวิจัย 2566 750,000 แผนงานอนาคต
91 SCI6601299S เซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าแบบพกพาสำหรับตรวจวัดทองแดงและตะกั่วในรอยกระสุนปืน ผศ.ดร.อภิชัย พลชัย คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 700,000 ด้านสุขภาพการแพทย์
92 SCI6601126S การสลายสีย้อมแบบโฟโตเฟนตันเนื้อผสมด้วยปรัสเซียนบูลที่ปรับปรุงด้วยแมงกานีส รศ.ดร.พงศธร อมรพิทักษ์สุข คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 -
93 ENG6601129S การเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานของขยะพลาสติกชุมชนจากบ่อฝังกลบมูลฝอย ผศ.ดร.ปริญญา คงพรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 1,000,000 -
94 AGR6601156b การใช้ทริปซินจากไส้ติ่งปลากะพงขาว (Lates calcarifer) สำหรับการผลิตไฮโดรไลซ์คอลลาเจนจากโอซีนเกล็ดปลา ดร.กฤษณะ นิลสุวรรณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 ด้านเกษตรและอาหาร
95 EDU6604002S ระบบเฝ้าระวังและรู้เท่าทันยาและสารเสพติดของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ผศ.ดร.ธินัฐดา พิมพ์พวง คณะศึกษาศาสตร์ 15 ส.ค.65 - 15 ส.ค.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน ทั่วไป (คณะศึกษาศาสตร์) 2566 98,160 ด้านสุขภาพการแพทย์
96 AGR6601156c สมบัติและลักษณะเฉพาะของฟิล์มเจลาตินจากถุงลมปลากะพง (Lates calcarifer) และผลของอนุพันธ์กลีเซอรอลและอนุภาคไบโอแคลเซียมต่อสมบัติของฟิล์ม ผศ.ดร.ธรรมนูญ โปรดปราน คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 ด้านเกษตรและอาหาร
97 TTM6601157c การศึกษาฤทธิ์ต้านเบาหวานจากตำรับยาสมุนไพรที่มีส่วนประกอบของพืช กระท่อม (Mitragyna speciosa) ในหลอดทดลองและสัตว์ทดลอง ดร.เสถียรพงษ์ ภูผา คณะการแพทย์แผนไทย 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 ด้านสุขภาพการแพทย์
98 CAM6602069S การวิเคราะห์รูปแบบการเขียนงานวิจัยทางภาษาอังกฤษธุรกิจ: แนวทางในการพัฒนาการเขียนโครงร่างวิจัยไปสู่การเขียนบทความวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ ดร.พรรษา พรหมมาศ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 1 ม.ค.66 - 31 ธ.ค.67 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้มหาวิทยาลัย พัฒนานักวิจัยใหม่ 2566 51,000 -
99 AGR6601042c การพัฒนาเตาปฏิกรณ์ประหยัดพลังงานสำหรับการผลิตถ่านไบโอชาร์และน้ำส้มควันไม้จากวัสดุเหลือทิ้งปาล์มเพื่อใช้ในการเกษตร ผศ.ดร.วิริยะ ดวงสุวรรณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 250,000 ด้านเกษตรและอาหาร
100 PHA6601197c ผลของเจลเม็ดเคี้ยวที่ประกอบด้วยเคอร์คูมินอยด์และแคนนาบิไดออลต่อสุขภาพฟัน รศ.ดร.ขวัญจิต อึ๊งโพธิ์ คณะเภสัชศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 -
101 SCI6601197f การพัฒนาไมโครพาร์ทิเคิลที่มีสารสกัดเหง้าขมิ้นชันและไคโตซานรูปแบบผงแห้งสำหรับรับประทานและฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ก่อโรคในระบบทางเดินอาหาร รศ.ดร.พิมลศรี มิตรภาพอาทร คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 ด้านสุขภาพการแพทย์
102 LAM6603003S การจัดการความปลอดภัยทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้ความร่วมมือของภาคพลเมืองโดยกลไกทางสังคมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดร.วัฒนา นนทชิต คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 10 ต.ค.65 - 9 ต.ค.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้วิทยาเขต ทั่วไป (วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี) 2566 150,000 -
103 SCI6601048b การเตรียมเยื่อแผ่นเชิงประกอบโดยการผสมเซลลูโลสดัดแปรจากทะลายปาล์มเปล่าร่วมกับพอลิ แลกไทด์เพื่อประยุกต์ใช้ในการบำบัดนํ้าเสีย (Composite membrane preparation by incorporating of modified cellulose derived from empty fruit bunches into polylactide applied to wastewater treatment) รศ.ดร.วัชนิดา ชินผา คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.68 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 0 -
104 TAE6601072a การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาทางแสงของ Ag/AgX/Bi2MoO6 และ Ag/AgX/Bi2WO6 (X = Cl Br และ I) สำหรับกำจัดสีย้อม รศ.ดร.อนุกร ภู่เรืองรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.67 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 0 -
105 SAT6601125a การพัฒนาวัสดุยางดูดซับน้ำมันจากเศษยางในกระบวนการผลิตยางพารา (Development of Oil Absorbent Materials from Scraps of Raw Rubber Production) ผศ.ดร.นาบิล หะยีมะแซ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.67 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 0 -
106 ENV6601216M การพัฒนาเครื่องมือติดตามความหลากหลายทางชีวภาพในทะเลจากร่องรอยทางดีเอ็นเอ (eDNA) และปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผศ.ดร.เมธิณี อยู่เจริญ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.67 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 0 -
107 SAT6601125M การเพิ่มมูลค่าเศษเหลือจากอุตสาหกรรมยางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางเพื่อตอบโจทย์เศรษฐกิจ แบบองค์รวม รศ.ดร.อโนมา ธิติธรรมวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.67 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 0 -
108 AGR6604067S ผลของกระบวนการแปรรูปแบบพาสเจอร์ไรส์เซชั่นและกระบวนการพัลส์สนามไฟฟ้าแรงสูงต่อคุณภาพน้ำกะทิ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 พ.ย.65 - 31 มี.ค.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน กองทุนวิจัย อก. (โครงงานนักศึกษา) 2566 5,000 -
109 MED6605013M ชุดโครงการประเมินและกำกับติดตามผลกระทบต่อสังคมและสุขภาพจาก นโยบายกัญชาเสรี ศ.สาวิตรี อัษณางค์กรชัย คณะแพทยศาสตร์ 1 ธ.ค.65 - 30 พ.ย.67 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินทุนภายนอก (ในประเทศ) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 2566 2,250,050 สุขภาพการแพทย์
110 IAF6601303S การทำบริสุทธิ์กลีเซอรีนด้วยเทคนิคการกรอง ผศ.ดร.ธีรศักดิ์ ปั้นวิชัย โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 ด้านเกษตรและอาหาร
111 SCI6601194S การบำบัดน้ำเสียจากภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมสิ่งทอโดยการเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงในช่วงที่มองเห็นได้ของซิงค์ออกไซด์ที่เจือร่วมด้วยโลหะและโลหะหายาก รศ.ดร.อนุกร ภู่เรืองรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 ด้านเกษตรและอาหาร
112 NAT6601270b การใช้เปลือกหอยกะพงเทศเป็นแหล่งแร่ธาตุแคลเซียมในอาหารแพะนม ดร.ปิตุนาถ หนูเสน คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 ด้านเกษตรและอาหาร
113 IPS6601166S โครงการวิจัยการสร้างตัวแบบการวิเคราะห์นโยบายเพื่อแก้ปัญหาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยโครงสร้างพื้นฐานแห่งการบูรณาการข้อมูลเชิงประจักษ์ ข้อมูลเชิงพื้นที่และข้อมูลการมองเห็นภาพ ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี สถาบันสันติศึกษา 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 1,602,000 -
114 AGR6604110S การคัดแยกจุลินทรีย์ที่ลดการสะสมไบโอจินิกเอมีนในผลิตภัณฑ์อาหารหมักพื้นบ้าน คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 พ.ย.65 - 31 มี.ค.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน กองทุนวิจัย อก. (โครงงานนักศึกษา) 2566 5,000 -
115 DEN6601176S การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดฟันเทียมและอุปกรณ์ภายในช่องปากชนิดถอดได้ในรูปแบบยาสีฟันที่มีส่วนผสมของสารแอลฟา-แมงโกสทินและน้ำมันหอมระเหยตะไคร้เพื่อลดเชื้อ ดร.สุพิชชา ตลึงจิตร คณะทันตแพทยศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 250,000 ด้านสุขภาพการแพทย์
116 ENV6601152M ศักยภาพในการปรับตัวต่อการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิในสิ่งมีชีวิตชายฝั่ง ผศ.ดร.สุธินี สินุธก คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 0 ด้านเกษตรและอาหาร
117 AGR6604059S การพัฒนาผลิตภัณฑ์แยมส้มแขกเพื่อสุขภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 พ.ย.65 - 31 มี.ค.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน กองทุนวิจัย อก. (โครงงานนักศึกษา) 2566 5,000 -
118 SCI6601150S การสกัดบิสฟีนอลเออย่างจำเพาะจากน้ำดื่มโดยใช้แผ่นอิเล็กโตรสปันนาโนไฟเบอร์ลอกแบบโมเลกุลจากพอลิไวนิลแอลกอฮอล์และกัมทรากาแคนต์ รศ.ดร.ฐิติมา รุจิราลัย คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 700,000 ด้านเกษตรและอาหาร
119 SCI6601181S แอปตาเซนเซอร์แบบพกพาสำหรับการตรวจวัดคลอแรมเฟนิคอล รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 700,000 ด้านเกษตรและอาหาร
120 HUM6601184S โอกาสของความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการกลับมาเที่ยวซ้ำและแนะนำบอกต่อของนักท่องเที่ยว และการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวในอำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ผศ.ดร.ชาคร ประพรหม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 398,600 ด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
121 SCI6601255S การศึกษาสรรพคุณของสารสกัดจากกระท่อมในการรักษาอาการวิตกกังวลและซึมเศร้าที่ชักนำโดยภาวะถอนยาบ้าและยาอีซ้ำ ๆ เป็นระยะเวลานาน ผศ.ดร.ดาร์เนีย เจ๊ะหะ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 700,000 ด้านสุขภาพการแพทย์
122 SAT6601294S แบบจำลองน้ำท่วมด้วยขั้นตอนวิธีการคำนวณแบบขนานในพื้นที่ลุ่มน้ำปัตตานี ผศ.ดร.ฤสา แม็คแนล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 -
123 SAT6601300g การใช้ประโยชน์จากเปลือกกล้วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพ ดร.ใบศรี สร้อยสน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.69 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 0 -
124 SCI6601211S กลไกของสารสกัดพอลิแซ็กคาไรด์จากเห็ดแครง (Schizophyllum commune) ในการกระตุ้นการดึงน้ำตาลเข้าสู่เซลล์กล้ามเนื้อ ผศ.ดร.เดชา เสริมวิทยวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 ด้านสุขภาพการแพทย์
125 AGR6604065S การศึกษาสภาวะการแปรรูปในการผลิตชาจากใบกาแฟ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 พ.ย.65 - 31 มี.ค.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน กองทุนวิจัย อก. (โครงงานนักศึกษา) 2566 5,000 -
126 PHA6604036S การพัฒนายาสีฟันเม็ดเออริโทรซินเพื่อย้อมคราบจุลินทรีย์บนผิวฟัน นายกิตติโชติ วรโชติกำจร คณะเภสัชศาสตร์ 1 ส.ค.65 - 31 มี.ค.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน โครงงาน นศ. (กองทุนวิจัยคณะเภสัชศาสตร์) 2566 0 สุขภาพการแพทย์
127 MED6601244S การประเมินการสัมผัสเสียงและปัจจัยที่มีผลต่อการสูญเสียสมรรถภาพการได้ยินของบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย รศ.ดร.ฐิติวร ชูสง คณะแพทยศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 913,780 ด้านสุขภาพการแพทย์
128 SCI6601341S ชุดทดสอบโซเดียมคลอไรด์ด้วยกระดาษแบบวัดระยะทางในอาหาร รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 700,000 ด้านเกษตรและอาหาร
129 IAF6601342S การสกัดสารต้านอนุมูลอิสระ และลิพิดจากกระท่อม ด้วยเทคนิค Supercritical CO2 ผศ.ดร.ธีรศักดิ์ ปั้นวิชัย โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 700,000 ด้านเกษตรและอาหาร
130 SIT6601043S การออกแบบและการพัฒนา”แฮนด์-ไอ-คราฟ์ บอท” ในการยกระดับความสามารถการเข้าถึงข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ชัยอารยะเลิศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 ด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
131 SIT6601209S การพัฒนาแผ่นฟิล์มยางธรรมชาติสำหรับหุ้มภาชนะเอนกประสงค์ที่มีสารไนโตรซามีนปริมาณต่ำ ผศ.ดร.สุนิสา สุชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 700,000 -
132 TAE6601144c การกำจัดธาตุอาหารกลุ่มไนโตรเจนในน้ำด้วยวัสดุดูดซับที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รศ.ดร.วรวิทย์ วงศ์นิรามัยกุล คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 ด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
133 VET6601172S การศึกษาผลของสารสกัดจากรำข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุงต่อการอักเสบของลำไส้ และการเปลี่ยนแปลงจุลชีพในทางเดินอาหารของหนูไมซ์ ที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยเชื้อเอสเชอริเชีย โคไลชนิดที่สร้างสารพิษในลำไส้ ที่ก่อโรคท้องเสียในลูกสุกรหย่านม ดร.ปรารถนา ยงสกุลชัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 ด้านเกษตรและอาหาร
134 ISL6602068S ต้นแบบความตั้งใจต่อเนื่องของนักศึกษาในการใช้แพลตฟอร์มอีเลิร์นนิงระหว่างและหลังโควิด-19: กรณีโปรแกรมอิสลามศึกษาของมหาวิทยาลัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย MR.MOHAMED SOLIMAN SOLIMAN คณะวิทยาการอิสลาม 1 ม.ค.66 - 31 ธ.ค.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้มหาวิทยาลัย พัฒนานักวิจัยใหม่ 2566 183,650 -
135 NAT6601270c การประเมินความเป็นไปได้ของการผลิตไซเลจจากหอยกะพงเทศ และการใช้เป็นแหล่งโปรตีนในอาหารสำหรับกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei) ดร.นัทท์ นันทพงศ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 ด้านเกษตรและอาหาร
136 COC6601136S นวัตกรรมการพัฒนาโมเดลธุรกิจการท่องเที่ยวด้วยการสร้างโทเคนบนระบบบล็อกเชน ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 350,000 ด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
137 PHA6601086S ลิแกนด์ที่ออกฤทธิ์หลายเป้าหมายสำหรับต้านอัลไซเมอร์ที่มีโครงสร้างพื้นฐานจากโทรลอกซ์ รศ.ดร.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม คณะเภสัชศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 ด้านสุขภาพการแพทย์
138 SCI6601320S ความหลากหลายของโปรตีนพิษจากหนอนผีเสื้อและฤทธิ์ทางชีวภาพ ผศ.ดร.ปฐมฤกษ์ อิงสันเทียะ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 376,500 ด้านสุขภาพการแพทย์
139 SCI6601046S กลไกการคงอยู่ของแบคทีเรียเรืองแสง Vibrio campbellii ในสภาพแวดล้อมของโรงเพาะฟักลูกกุ้งและแนวทางการควบคุมเชื้อที่ยั่งยืน รศ.ดร.พิมลศรี มิตรภาพอาทร คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.68 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 0 ด้านเกษตรและอาหาร
140 NAT6601027S การคัดเลือกพันธุ์ทุเรียนพื้นบ้านทนแล้งเพื่อลดผลกระทบจากสภาวะแล้ง ผศ.ดร.กรกช นาคคนอง คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.67 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 0 ด้านเกษตรและอาหาร
141 SCI6601250S วัสดุนาโนคอมโพสิตชนิดใหม่ของน้ำยางพอลิยูรีเทนจากน้ำมันปาล์มดัดแปรผ่านปฏิกิริยาคลิ๊กสำหรับประยุกต์ใช้ในงานเคลือบ รศ.ดร.นิธินาถ แซ่ตั้ง คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 ด้านเกษตรและอาหาร
142 NAT6601012a โรคอุบัติใหม่ของยางพาราและแนวทางการจัดการ รศ.ดร.นริศ ท้าวจันทร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 ด้านเกษตรและอาหาร
143 NUP6604026S การศึกษาผลการเรียนรู้การฝึกปฏิบัติการรายวิชาเทคนิคการพยาบาลผ่านนวัตกรรม Self learner box set นายอนุพนธ์ อุมา คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน ทุนทั่วไป (กองทุนวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี) 2566 10,000 ภาษา/การศึกษา
144 AGR6604064S การปรับปรุงกลิ่นรสผงมัจฉะจากผักเหลียงโดยใช้ใบเตยและเก๊กฮวย คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 พ.ย.65 - 31 มี.ค.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน กองทุนวิจัย อก. (โครงงานนักศึกษา) 2566 5,000 -
145 AGR6604106S การพัฒนาผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยววีแกนจากข้าวกล้องงอกผสมธัญพืช คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 พ.ย.65 - 31 มี.ค.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน กองทุนวิจัย อก. (โครงงานนักศึกษา) 2566 5,000 -
146 AGR6601097b การเตรียมบรรจุภัณฑ์ชนิดแอคทีฟที่สามารถย่อยสลายได้ที่ประกอบด้วยนาโนไฟเบอร์จากไคโตแซนที่เติมไคโตโอลิโกแซคคาไรด์สำหรับยืดอายุการเก็บรักษาสัตว์น้ำ ผศ.ดร.ธรรมนูญ โปรดปราน คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.67 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 0 -
147 NAT6601096S ศักยภาพในการงอกของเมล็ดพันธุ์ข้าวในสภาวะแล้ง และนวัตกรรมการจัดการเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าที่เหมาะสม รศ.ดร.วิชัย หวังวโรดม คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.67 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 0 ด้านเกษตรและอาหาร
148 ENG6601022M การเพิ่มศักยภาพการใช้กลีเซอรอลดิบจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลประสิทธิภาพสูงเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมโอลิโอเคมีคอลอย่างยั่งยืน รศ.ดร.ผกามาศ เจษฎ์พัฒนานนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.67 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 0 ด้านเกษตรและอาหาร
149 SCI6601213S การพัฒนาแผ่นฟิล์มพอลิไฮดรอกซีบิวทิเรตในการกรองอนุภาคไวรัสและจุลินทรีย์ก่อโรค ผศ.ดร.กมลธรรม อ่ำสกุล คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.67 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 0 ด้านสุขภาพการแพทย์
150 ENV6601152b ศักยภาพในการปรับตัวต่อการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิในสาหร่ายทะเล ผศ.ดร.สุธินี สินุธก คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 ด้านเกษตรและอาหาร
151 ENV6601205a การศึกษาการกระจายตัวของแหล่งขยะที่ไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลาตอนล่างโดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ กรณีศึกษาพื้นที่ลุ่มน้ำย่อยคลองอู่ตะเภาและลุ่มน้ำย่อยฝั่งตะวันออก (เมืองสงขลา) ผศ.ดร.พลชาติ โชติการ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 -
152 IAF6601285S ผลของความเค็มต่อการปรับสภาพพ่อแม่พันธุ์และการคัดเลือกโปรไบโอติกเพื่อประยุกต์ใช้ในการผลิตหอยตะโกรมกรามขาว ผศ.ดร.จรีพร เรืองศรี โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 1,069,840 ด้านเกษตรและอาหาร
153 NAT6601079b ผลของความเครียดจากแสง ธาตุอาหารและศัตรูพืชต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวในภาคใต้ของไทย ผศ.ดร.กฤติกา แก้วจำนง คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.68 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 0 -
154 SCI6601052c ผลของการขาดธาตุอาหารต่อความสามารถทางอัลลีโลพาทีของข้าวไร่พื้นเมืองภาคใต้ของไทย ผศ.ดร.กฤติกา แก้วจำนง คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.67 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 0 -
155 SCI6601080a การศึกษาเพื่อค้นหาสารออกฤทธิ์ชนิดอื่นและประเมินฤทธิ์ของสารออกฤทธิ์จากเห็ดแครง (Schizophyllum commune) ผศ.ดร.ฉัตรชัย วัฒนาภิรมย์สกุล คณะเภสัชศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.68 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 0 -
156 ENG6601022b การผลิตโมโนกลีเซอไรด์ความบริสุทธิ์สูงจากกลีเซอรอลดิบและการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รศ.ดร.ผกามาศ เจษฎ์พัฒนานนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.67 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 0 -
157 ENG6601022c การผลิตกลีเซอรอลคาร์บอเนตจากกลีเซอรอลดิบสำหรับวัสดุผสมชีวภาพและการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รศ.ดร.สุกฤทธิรา รัตนวิไล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.67 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 0 -
158 SAT6601125b เศษเหลืออุตสาหกรรมโฟมยางเพื่อพัฒนาปะเก็นยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกทน น้ำมันและความร้อน (Rubber Foam Industry Waste for Development of Oil and Heat Resistant Thermoplastic Natural Rubber based Gasket) รศ.ดร.อโนมา ธิติธรรมวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.67 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 0 -
159 SAT6601300a การสำรวจการกระจายพันธุ์และการใช้ประโยชน์ของกล้วยพันธุ์พื้นเมือง (Musa sp.) ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย ผศ.ดร.เกศริน มณีนูน คณะการแพทย์แผนไทย 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.69 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 0 -
160 AGR6604098S การพัฒนาคุณภาพและกลิ่นรสของผลิตภัณฑ์ไวน์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 พ.ย.65 - 31 มี.ค.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน กองทุนวิจัย อก. (โครงงานนักศึกษา) 2566 5,000 -
161 SAT6601168b การพัฒนายางธรรมชาติวัลคาไนซ์ที่สามารถผันกลับได้ด้วยความร้อนโดยใช้ปฏิกิริยาดีลส์แอลเดอร์ ผศ.ดร.สุบฮาน สาและ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 700,000 ด้านเกษตรและอาหาร
162 AGR6601040M การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมโปรตีนพืชเพื่อการใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว์เลี้ยง รศ.ดร.สันทัด วิเชียรโชติ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.67 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 0 ด้านเกษตรและอาหาร
163 ENG6601353S การศึกษาการตรวจสอบแบบไม่ทำลายขั้นสูงของรางรถไฟบริเวณบริเวณประแจสับรางโดยใช้เทคนิคอะคูสติกอิมิชชั่น รศ.ดร.ประภาศ เมืองจันทร์บุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 -
164 LIA6601025S การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวบนฐานทรัพยากรทางวัฒนธรรมของเมืองเบตง จังหวัดยะลา รศ.ดร.เกษตรชัย และหีม คณะศิลปศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 -
165 SCI6601100S การศึกษาไมโครอาร์เอ็นเอที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบสืบพันธุ์ในกุ้งแชบ๊วย ดร.อุไรพรรณ แซ่ตัน คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 ด้านเกษตรและอาหาร
166 SCI6601159S การขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาของ 4 จังหวัดชายแดนใต้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียน รศ.ดร.สุทธิดา รักกะเปา คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 1,195,000 -
167 MET6601164S การพัฒนาชุดทดสอบอย่างเร็วสำหรับ ferritin และ soluble transferrin receptor ด้วยวิธี lateral flow immunochromatographic assay และการตรวจคัดกรองภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในงานประจำวัน ดร.ธเนตร ประจันตะเสน คณะเทคนิคการแพทย์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 360,000 ด้านสุขภาพการแพทย์
168 PHA6601197M การวิจัยและพัฒนาระบบนำส่งยาสำหรับโรคติดเชื้อ ศ.ดร.ธีระพล ศรีชนะ คณะเภสัชศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 0 ด้านสุขภาพการแพทย์
169 SCI6601301S เซนเซอร์ยางธรรมชาติแบบใสสำหรับตรวจวัดสารโปรเมทาซีนที่มีการใช้ในทางที่ผิดในตัวอย่าง เครื่องดื่มลีน ค็อกเทลต้องสงสัย ผศ.ดร.อภิชัย พลชัย คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 ด้านเกษตรและอาหาร
170 ENV6601205M การกระจายตัวของขยะทะเลและไมโครพลาสติก นวัตกรรม และแนวทางการจัดการเพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง รศ.ดร.ศิริพร ประดิษฐ์ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 750,000 -
171 AGR6601293S การเตรียม สมบัติ และการประยุกต์ใช้งานด้านการบรรจุอาหารของแผ่นเส้นใยนาโนแอคทีฟชนิดสองหน้าที่ (ต้านออกซิเดชันและสอบสนองต่อพีเอช) จากพอลิเมอร์ผสมระหว่างไคโตแซน/เจลาตินที่เตรียมโดยเทคนิคอิเล็กโทรสปิน ผศ.ดร.ธรรมนูญ โปรดปราน คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 ด้านเกษตรและอาหาร
172 ENG6601242S การศึกษาพลศาสตร์ของเลือดในโมเดลอุดมคติและจำเพาะผู้ป่วยโรคหลอดเลือดแดงบริเวณท้องโป่งพองโดยใช้การถ่ายภาพอนุภาคในของไหล รศ.ดร.ชยุต นันทดุสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 ด้านสุขภาพการแพทย์
173 ENG6601359S การเพิ่มความสามารถถ่ายเทความร้อนของด้วยเทคนิคการฉีดฟองอากาศผสมในการไหลของเจ็ทน้ำ รศ.ดร.ชยุต นันทดุสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 445,000 ด้านเกษตรและอาหาร
174 AGR6604062S ผลิตภัณฑ์ไอศกรีมจากน้ำส้มสายชูหมักเติมซิมไบโอติก คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 พ.ย.65 - 31 มี.ค.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน กองทุนวิจัย อก. (โครงงานนักศึกษา) 2566 5,000 -
175 PHA6604015S การพัฒนาตำรับไมโครอิมัลชันชนิดน้ำในน้ำมันจากน้ำมันพืชเพื่อใช้เป็นผลิตภัณฑ์ล้างเครื่องสำอาง รศ.ดร.ประภาพร บุญมี คณะเภสัชศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน โครงงาน นศ. (กองทุนวิจัยคณะเภสัชศาสตร์) 2566 10,000 สุขภาพการแพทย์
176 AGR6604114S การพัฒนาผลิตภัณฑ์กัญชาผงด้วยการทำแห้งแบบพ่นฝอย คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 พ.ย.65 - 31 มี.ค.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน กองทุนวิจัย อก. (โครงงานนักศึกษา) 2566 5,000 -
177 MED6601151S การศึกษาเชิงเปรียบเทียบรหัสพันธุกรรมของโพรไบโอติกสายพันธุ์ที่มีศักยภาพเพื่อใช้ยืนยันการสร้างโปรตีนต้านเชื้อก่อโรคในคนและความปลอดภัยของการนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ผศ.ดร.คมวิทย์ สุรชาติ คณะแพทยศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 ด้านสุขภาพการแพทย์
178 NAT6601215M การผลิตหนอนมอดรำข้าวสาลี Tenebrio molitor L. (Coleoptera: Tenebrionidae) และการนำเศษเหลือจากกระบวนผลิตมาสกัดไคโตซานเพื่อใช้ประโยชน์ทางการเกษตรและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ดร.เทวี มณีรัตน์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 0 ด้านเกษตรและอาหาร
179 NAT6601012M โรคอุบัติใหม่ของพืชและแมลงศัตรูในสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รศ.ดร.อนุรักษ์ สันป่าเป้า คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.67 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 0 ด้านเกษตรและอาหาร
180 AGR6601199S การผลิตกรดแลคติกจากกากเบียร์เพื่อใช้เป็นส่วนผสมในอุตสาหกรรมอาหารและยาด้วยนวัตกรรมกระบวนการชีวภาพแบบรวมที่มีประสิทธิภาพและมีต้นทุนต่ำ ศ.ดร.เบญจมาส เชียรศิลป์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 1,000,000 ด้านเกษตรและอาหาร
181 SAT6601300e การพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่วนประกอบเชิงฟังก์ชันจากผลกล้วยตานีดิบและการประยุกต์ในเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ผศ.ดร.ธรรมรัตน์ แก้วมณี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.69 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 0 -
182 ENV6601216b กลไกการเกิดการสะพรั่งของแพลงก์ตอนพืชในอ่าวป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ผศ.ดร.ธนกร จิวรุ่งเรืองกุล คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.67 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 0 -
183 SAT6601168M แนวทางใหม่สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของโครงข่ายยางธรรมชาติ สารเติมแต่งและการใช้ประโยชน์จากเศษเหลือ ผศ.ดร.ซีตีไซยีดะห์ สายวารี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 0 -
184 COC6604008S การตรวจจับเชื้อราในขนมปังแบบอัตโนมัติโดยใช้ Transfer Learning ดร.ปาณิศา ตรีพงศ์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 20 ม.ค.66 - 19 ก.ค.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน ทุนวิจัยรายบุคคล 2566 100,000 แผนงานอนาคต
185 PHA6604029S การเตรียมและการแสดงลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์เกลืออาบน้ำที่เตรียมจากเกลือทะเล รศ.ดร.ศรัณยู สงเคราะห์ คณะเภสัชศาสตร์ 1 ก.ค.65 - 1 มี.ค.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน โครงงาน นศ. (กองทุนวิจัยคณะเภสัชศาสตร์) 2566 0 -
186 PHA6604078S กลไกต้านการอักเสบของสารสกัดจากกรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค และเมล็ดกระเจี๊ยบเขียว รศ.ดร.เจษฎี แก้วศรีจันทร์ คณะเภสัชศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 31 มี.ค.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน โครงงาน นศ. (กองทุนวิจัยคณะเภสัชศาสตร์) 2566 0 สุขภาพการแพทย์
187 NAT6601012c ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศต่อแมลงดูดเลือดศัตรูคนและสัตว์ในเขตร้อน: พฤติกรรมและความไวต่อสารกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ ผศ.ดร.กราญ์จนา ถาอินชุม คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 ด้านเกษตรและอาหาร
188 SCI6601358S การขึ้นรูปชั้นรองรับเซรามิกเมมเบรนแบบท่อด้วยการเขียนหมึกโดยตรงจากวุ้นเอการ์ ผศ.ดร.โกวิท เลิศวิทยานนท์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 ด้านเกษตรและอาหาร
189 SIT6601014S ระบบการจัดการสุขภาพแบบอัจฉริยะสำหรับผู้ป่วยโรคโควิด 19 โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ผศ.ดร.ศิริวรรณ ขจรกสิรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 ด้านสุขภาพการแพทย์
190 SIT6601016S การเลือกคุณลักษณะใหม่ตามแบบจำลองแนวคิดแบบลำดับชั้น รศ.ดร.จิราภรณ์ เมืองประทับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 ด้านเกษตรและอาหาร
191 SIT6601351S การประยุกต์ใช้กราฟีนออกไซด์ผสมอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์เพื่อเพิ่มสมรรถนะของคอมพอสิตยางธรรมชาติ ผศ.ดร.เอกสิษฐ์ อนันต์เจริญวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 699,000 -
192 TAE6601144M การจัดการปัญหาปรากฏการณ์ยูโทรฟิเคชั่นในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต รศ.ดร.อารีย์ ชูดำ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 0 -
193 TTM6601157a การสำรวจตำรับยาพื้นบ้านที่มีกระท่อมเป็นส่วนประกอบจากภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านภาคใต้ รศ.ดร.อรทัย เนียมสุวรรณ คณะการแพทย์แผนไทย 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 0 ด้านสุขภาพการแพทย์
194 TTM6601212M การประเมินประโยชน์เชิงฟังชันของวัสดุเศษเหลือในกระบวนการแปรรูปแป้งกล้วยน้ำว้าดิบ ผศ.ดร.สุรศักดิ์ ลิ้มสุวรรณ คณะการแพทย์แผนไทย 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 0 ด้านสุขภาพการแพทย์
195 AGR6601324S ผลของสารสกัดเอทานอลมะเดื่อฉิ่งต่อสมบัติเจลซูริมิปลาซาร์ดีนและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของเจลระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 ด้านเกษตรและอาหาร
196 SIT6601271c การพัฒนาผลิตภัณฑ์ถุงมือผ้าเคลือบน้ำยางธรรมชาติที่เพิ่มชั้นอนุภาคนาโนซิลเวอร์และทดสอบตามมาตรฐาน ANSI ผศ.ดร.มนตรี เลื่องชวนนท์ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 700,000 -
197 TTM6601157h คุณสมบัติเสริมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันของตำรับยาบำรุงกำลังที่มีส่วนประกอบของพืชกระท่อม (Mitragyna speciosa) ดร.อัจฉราภรณ์ อิสสุริยะ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 ด้านสุขภาพการแพทย์
198 ENG6605003S การปรับปรุงกระบวนการอบยางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานและความสามารถในการผลิตยางแท่ง (STR) ของกลุ่มบริษัทศรีตรัง ผศ.ดร.อาคม ปะหลามานิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินทุนภายนอก (ในประเทศ) บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) 2566 1,562,000 -
199 FSI6601095S ผลกระทบจากนโยบายช่วยเหลือทางการเงินอันเป็นผลมาจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ต่อการเคลื่อนไหวของประชากร ผศ.ดร.ชยานนท์ ภู่เจริญ คณะการบริการและการท่องเที่ยว 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 250,000 ด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
200 ENG6601106S การออกแบบห้องทันตกรรมเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสโควิด-19 จากการทำทันตกรรม โดยวิธีพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ ผศ.ดร.ปริญญา คงพรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 700,000 ด้านสุขภาพการแพทย์
201 SCI6601028S การตอบสนองทางสรีรวิทยาและการปรับตัวในระดับยีนของสาหร่าย Halimeda macroloba Decaisne ต่ออุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้น รศ.ดร.จารุวรรณ มะยะกูล คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.67 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 0 -
202 LIA6601087S การพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของจังหวัดสงขลา ผศ.ดร.กรฎา มาตยากร คณะศิลปศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.67 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 0 -
203 MED6601240S ผลกระทบของรูปแบบโครงสร้างภายในที่สร้างขึ้นด้วยวิธีการพิมพ์ 3 มิติต่อคุณสมบัติเชิงกลและการลดแรงกดเพื่อการนำไปใช้ในการพัฒนาแผ่นรองใต้ฝ่าเท้าสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน รศ.ดร.สุรพงษ์ ชาติพันธุ์ คณะแพทยศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 304,300 ด้านสุขภาพการแพทย์
204 MET6601207S การศึกษาการออกฤทธิ์ของสารสกัดจากพืชสมุนไพรต่อการแสดงออก รูปแบบการทำนาย และการตรวจสอบความถูกต้องของลำดับพันธุกรรมเป้าหมายของ miRNA ในกระบวนการสร้างเซลล์สลายกระดูก ผศ.ดร.ยุทธนา เพ็งแจ่ม คณะเทคนิคการแพทย์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 1,456,000 ด้านสุขภาพการแพทย์
205 PHA6601197d การพัฒนายาเม็ดชนิดแตกตัวเร็วโพวิโดนไอโอดีนสำหรับน้ำยาบ้วนปาก รศ.ดร.ขวัญจิต อึ๊งโพธิ์ คณะเภสัชศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 -
206 SAT6601168f วัสดุดูดซับสีย้อมจากโฟมยางพาราและการนำไปใช้ประโยชน์เป็นฟองน้ำต้านเชื้อแบคทีเรีย ผศ.ดร.นาบิล หะยีมะแซ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 ด้านเกษตรและอาหาร
207 SCI6601253S การดัดแปรสารหน่วงไฟธรรมชาติจากวัสดุเหลือทิ้งของอุตสาหกรรมอาหารสำหรับใช้งานในโฟมวัสดุเชิงประกอบซึ่งสามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพของพอลิแลกไทด์และพอลิบิวทิลีนอะดิเพท-โค-เทเรฟทาเลต รศ.ดร.วรศักดิ์ เพชรวโรทัย คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 700,000 ด้านเกษตรและอาหาร
208 SAT6601107S โฟมยางธรรมชาติเคลือบผิวด้วยพอลิเมอร์ไฮโดรโฟบิกสำหรับกรองแยกน้ำกับน้ำมัน ผศ.ดร.นาบิล หะยีมะแซ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 ด้านเกษตรและอาหาร
209 SCI6601278S เทคโนโลยีการเก็บปลูกถ่ายเซลล์สืบพันธุ์เพื่อการเพาะเลี้ยงกุ้งแชบ๊วยอย่างยั่งยืน ผศ.ดร.มลวดี วงศ์ลาภสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 ด้านเกษตรและอาหาร
210 SCI6601123S Gonadotrophin-Releasing Hormone (GnRH) และผลกระตุ้นของฮอร์โมนต่อพัฒนาการที่สมบูรณ์ของรังไข่หอยหวานเพศเมีย, Babylonia areolata ผศ.ดร.จิรวัฒน์ แซ่ตัน คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 700,000 ด้านเกษตรและอาหาร
211 RDO6601360a การใช้ประโยชน์เถ้าจากโรงไฟฟ้าในการปรับปรุงคุณสมบัติของวัสดุงานโครงสร้างฐานรากและโครงสร้างงานทาง ผศ.ดร.ธนันท์ ชุบอุปการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 1,351,000 -
212 NAT6601270a ชนิดและปริมาณการแพร่กระจายของหอยกะพงเทศในทะเลสาบสงขลา และองค์ประกอบชนิดแพลงก์ตอนที่พบในระบบทางเดินอาหาร ดร.เอกนรินทร์ รอดเจริญ คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 700,000 ด้านเกษตรและอาหาร
213 AGR6604061S การศึกษาอายุการเก็บรักษาของเจลลี่เหลว และเจลลี่แข็งจากน้ำส้มสายชูหมักกล้วย คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 พ.ย.65 - 31 มี.ค.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน กองทุนวิจัย อก. (โครงงานนักศึกษา) 2566 5,000 -
214 AGR6601097a การสกัดน้ำมันกุ้งที่มีคอเลสเตอรอลต่ำจากหัวกุ้งขาวแวนนาไมด์และสกัดแอสตาแซนธินจากน้ำมันกุ้งเพื่อใช้เป็นส่วนประกอบฟังก์ชัน ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.67 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 0 -
215 SCI6601035S การตอบสนองต่อสภาวะขาดฟอสฟอรัสในระดับเซลล์ของข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และข้าวพันธุ์ไรซ์เบอร์รี ผศ.ดร.ล้อมพงศ์ กลิ่นนาวี คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.67 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 0 ด้านเกษตรและอาหาร
216 SAT6601168a 1. ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและสมบัติของยางธรรมชาติเกรดต่างๆ ผศ.ดร.อับดุลฮากิม มะสะ วิทยาลัยนานาชาติ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 ด้านเกษตรและอาหาร
217 SCI6601048a การเตรียมและการดัดแปรไมโครคริสตันลีนเซลลูโลสซึ่งทำงานได้หลากหลายหน้าที่จากทะลาย ปาล์มเปล่าเพื่อปรับปรุงการหน่วงไฟและสมบัติต่าง ๆ ของวัสดุเชิงประกอบซึ่งสามารถย่อยสลาย ได้ทางชีวภาพของพอลิแลกไทด์ (Preparation and modification of multifunctional microcrystalline cellulose from empty fruit bunches for enhancing the flame retardancy and properties of polylactide biodegradable composites) รศ.ดร.วรศักดิ์ เพชรวโรทัย คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.68 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 0 -
218 AGR6604107S ฟอเวิร์สออสโมซิสสำหรับทำเข้มข้นน้ำมะพร้าว คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 พ.ย.65 - 31 มี.ค.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน กองทุนวิจัย อก. (โครงงานนักศึกษา) 2566 5,000 -
219 HUM6605008S การพัฒนาชุดสื่อนวัตกรรมเสริมสร้างการรับรู้ภัยร้ายจากบุหรี่ไฟฟ้าของเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดร.ธันยากร ตุดเกื้อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินทุนภายนอก (ในประเทศ) มหาวิทยาลัยมหิดล 2566 149,995 ประเด็นอุบัติใหม่
220 NAT6601261b การประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของตำรับยาสมุนไพรไทยที่มีกัญชาเป็นส่วนประกอบในการรักษาโรคผิวหนัง ผศ.ดร.ธัญญลักษณ์ ศิริยงค์ คณะการแพทย์แผนไทย 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.68 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 0 -
221 ENV6601216c การสะพรั่งของแพลงก์ตอนที่สร้างพิษ (HABs) ในทะเลสาบสงขลา จังหวัดสงขลา ผศ.ดร.รุจินาถ ศรีวุ่น คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.67 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 0 -
222 AGR6604045S ผลิตภัณฑ์เจลปรับอากาศจากน้ำมันหอมระเหยที่สกัดจากมะกรูด คณะอุตสาหกรรมเกษตร 21 พ.ย.65 - 22 เม.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน กองทุนวิจัย อก. (โครงงานนักศึกษา) 2566 5,000 -
223 ENG6605002S การชะละลายโลหะหนักของคอนกรีตผสมเถ้าหนักเพื่อทดแทนมวลรวม รศ.ดร.ธนิยา เกาศล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 17 ต.ค.65 - 16 ต.ค.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินทุนภายนอก (ในประเทศ) บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) 2566 200,000 -
224 AGR6601156M การใช้ประโยชน์และการเพิ่มมูลค่าวัสดุเศษเหลือจากการแปรรูปปลากะพงขาว ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 0 ด้านเกษตรและอาหาร
225 SAT6601272S การสร้างการรับรู้และกลไกเชิงระบบในการขับเคลื่อนต่อการบังคับใช้เรื่องการห้ามนำและใช้ครีมกันแดดที่มีส่วนผสมสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อปะการังเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ ของประเทศไทย : กรณีศึกษาของระบบการท่องเที่ยวของเกาะสมุย ผศ.ดร.นภารัตน์ ไวยเจริญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 200,000 ด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
226 EDU6605010S การศึกษาผลการดำเนินโครงการสวัสดิการหนังสือ 3 เล่มในบ้าน ผศ.ดร.ฮารีซอล ขุนอินคีรี คณะศึกษาศาสตร์ 3 ม.ค.66 - 30 มิ.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินทุนภายนอก (ในประเทศ) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 2566 57,000 ภาษา/การศึกษา
227 AGR6604102S การทำแห้งกาแฟสกัดเย็นด้วยวิธีพ่นฝอย คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 พ.ย.65 - 31 มี.ค.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน กองทุนวิจัย อก. (โครงงานนักศึกษา) 2566 5,000 -
228 SCI6601074S ไบโอเซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าสำหรับการตรวจวัดกลูโคสด้วยการดัดแปลงผิวขั้วไฟฟ้าแบบสกรีนต์พรินต์ด้วยอนุภาคนาโนทองคำ/รีดอกซ์พอลิเมอร์/กราฟีน รศ.ดร.อาภรณ์ นุ่มน่วม คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 ด้านสุขภาพการแพทย์
229 PHA6601221S การพัฒนาสูตรตำรับยาฉีดโพลีมิกซิน บี และการศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพ ศ.ดร.ธีระพล ศรีชนะ คณะเภสัชศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 2,000,000 ด้านสุขภาพการแพทย์
230 ISL6601273S ปัจจัยทำนายที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการบอกต่อของนักท่องเที่ยวในจังหวัดภาคกลางของประเทศไทย: แบบจำลองบูรณาการ MR.MOHAMED SOLIMAN SOLIMAN คณะวิทยาการอิสลาม 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 442,600 -
231 AGR6601323S การใช้ประโยชน์จากเหงือกปลากะพงขาว: โปรตีนไฮโดรไลเสตที่มีเหล็กสูงและไบโอแคลเซียม ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 ด้านเกษตรและอาหาร
232 SCI6601015S วัสดุนาโนคอมโพสิตชนิดใหม่จากน้ำยางพอลิยูริเทนเสริมแรงด้วยนาโนคริสตัลเซลลูโลสจากเปลือกหุ้มเมล็ดยางพารา รศ.ดร.นิธินาถ แซ่ตั้ง คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 700,000 -
233 MAN6601018S ผลกระทบตัวแปรคั่นกลางของการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและผลการดำเนินงานของธุรกิจการท่องเที่ยวชายฝั่งในประเทศไทย: หลักฐานจากวิกฤตการณ์โควิด-19 ผศ.ดร.มัทนชัย สุทธิพันธุ์ คณะวิทยาการจัดการ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 ด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
234 SCI6601083S เซนเซอร์ทางแสงที่มีความไววิเคราะห์และความจำเพาะเจาะจงสูงสำหรับตรวจวัดยาปฏิชีวนะที่ตกค้างในอาหาร รศ.ดร.โอภาส บุญเกิด คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 ด้านเกษตรและอาหาร
235 ENG6601140S ผลของความพรุนถ่านหินที่มีต่อปฏิกิริยาการเผาไหม้ของแก็สซิฟิเคชั่นถ่านหินใต้ดิน ผศ.ดร.มักตาร์ แวหะยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 700,000 -
236 SCI6601241S เซนเซอร์สำหรับตรวจสังกะสีในเมล็ดข้าวแบบพกพา รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 700,000 ด้านเกษตรและอาหาร
237 NAT6601270M การแพร่ระบาดและการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากหอยกะพงเทศในทะเลสาบสงขลา ดร.เอกนรินทร์ รอดเจริญ คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 0 ด้านเกษตรและอาหาร
238 SAT6601300f ผลิตภัณฑ์คุกกี้จากแป้งกล้วยหินเสริมโพรไบโอติก ผศ.ดร.จารุวรรณ มณีศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.69 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 0 -
239 PHA6604054S การวิเคราะห์คุณภาพข้อมูลที่รายงานเข้าสู่ระบบ Tawai for Health ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ดร.พิชญา นวลได้ศรี คณะเภสัชศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน โครงงาน นศ. (กองทุนวิจัยคณะเภสัชศาสตร์) 2566 0 สุขภาพการแพทย์
240 PHA6604055S การพัฒนาสูตรตำรับสลีปปิงมาส์กไฮโดรเจลที่มีส่วนผสมของเรสเวอราทรอล รศ.นัฏฐา แก้วนพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ 1 ส.ค.65 - 31 มี.ค.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน โครงงาน นศ. (กองทุนวิจัยคณะเภสัชศาสตร์) 2566 0 สุขภาพการแพทย์
241 PHA6604072S อาการไม่พึงประสงค์ของผู้ป่วยมะเร็งหลังได้รับยาเคมีบำบัดและจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล และปัจจัยที่มีผลต่ออาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ณ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ผศ.ดร.วรุณสุดา ศรีภักดี คณะเภสัชศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน โครงงาน นศ. (กองทุนวิจัยคณะเภสัชศาสตร์) 2566 0 สุขภาพการแพทย์
242 PHA6604077S การศึกษาผลต่อเซลล์ภูมิคุ้มกันของตำรับยาสมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์แก้ไขจากบัญชียาหลักแห่งชาติปี 2564 ผศ.ดร.เกษมสิริ จันทรโชติ คณะเภสัชศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน โครงงาน นศ. (กองทุนวิจัยคณะเภสัชศาสตร์) 2566 0 สุขภาพการแพทย์
243 PHA6604081S การศึกษาผลลัพธ์และปัจจัยที่สัมพันธ์กับความสำเร็จของการเลิกบุหรี่ในคลินิกเลิกบุหรี่ของสถาน ปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รศ.ดร.ศิริมา มหัทธนาดุลย์ คณะเภสัชศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน โครงงาน นศ. (กองทุนวิจัยคณะเภสัชศาสตร์) 2566 0 สุขภาพการแพทย์
244 PHA6601066S การศึกษาศักยภาพของกลอยและเปลือกแก้วมังกรเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบทางเวชสำอาง ผศ.ดร.สุกัญญา เดชอดิศัย คณะเภสัชศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 ด้านสุขภาพการแพทย์
245 NAT6601132S รูปแบบการผลิตกาแฟโรบัสตาร่วมยางพาราในสวนยางพาราระยะก่อนและหลังเปิดกรีด ผศ.ดร.ระวี เจียรวิภา คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 ด้านเกษตรและอาหาร
246 SCI6601193S การปรับปรุงออกไซด์ของบิสมัทโดยการผสมด้วยโลหะ Pt และโลหะเชิงซ้อนแพลตตินัมเพื่อใช้เป็นเทคโนโลยีสะอาดเพื่อการย่อยสลายด้วยแสงอย่างมีประสิทธิภาพของสีย้อมอินทรีย์ที่เป็นพิษในน้ำเสีย รศ.ดร.อนุกร ภู่เรืองรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 ด้านเกษตรและอาหาร
247 SCI6601337S เซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าสำหรับการตรวจวัดมะเร็งลำไส้ใหญ่ รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 700,000 ด้านสุขภาพการแพทย์
248 SCI6601338S การสร้างขั้วไฟฟ้าเลเซอร์อินดิวซ์กราฟีน 96 ขั้ว และการนำไปประยุกต์ใช้ตรวจวัดกรดแอสคอร์บิก รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 700,000 ด้านสุขภาพการแพทย์
249 ENG6601344S การพัฒนาเครื่องอบแห้งระบบเจ็ทไหลปะทะสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร รศ.ดร.ชยุต นันทดุสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 ด้านเกษตรและอาหาร
250 TTM6601117S การประเมินฤทธิ์ลดอาการปวด ฤทธิ์ต้านการอักเสบของน้ำมันคนทีสอทะเล และการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากน้ำมันคนทีสอทะเลในรูปแบบครีมและสบู่ก้อน ผศ.ดร.จุฬาลักษณ์ โชคไพศาล คณะการแพทย์แผนไทย 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 ด้านสุขภาพการแพทย์
251 TTM6601157e การคัดเลือกตำรับยากระท่อม (Mitragyna speciosa (Korth.) Havil.) ที่มีผลในการยับยั้งเชื้อไวรัสก่อโรคเริม และการพัฒนาในรูปแบบเจล ผศ.ดร.เกศริน มณีนูน คณะการแพทย์แผนไทย 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 ด้านสุขภาพการแพทย์
252 AGR6604047S การเคลือบผิวไม่ชอบน้ำอย่างยิ่งยวดด้วยวัสดุธรรมชาติสำหรับการประยุกต์ใช้ในบรรจุภัณฑ์อาหารและของเหลว คณะอุตสาหกรรมเกษตร 21 พ.ย.65 - 22 เม.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน กองทุนวิจัย อก. (โครงงานนักศึกษา) 2566 5,000 -
253 ENG6601312S การพัฒนาหุ่นยนต์ช่วยถือกล้องสำหรับการผ่าตัดแบบส่องกล้อง ระยะที่ 2: การทดสอบต้นแบบภาคสนาม รศ.ดร.พฤทธิกร สมิตไมตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 ด้านสุขภาพการแพทย์
254 SIT6601357b ศึกษาการดัดแปลงยางธรรมชาติเป็นสารยึดเกาะในชั้น gas diffusion layer ในเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเยื่อแลกเปลี่ยนโปรตอน ผศ.ดร.เอกสิษฐ์ อนันต์เจริญวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 700,000 -
255 ENG6601019S ไบโอแอคทีฟเซรามิกเปลือกหุ้มผสมพอลิเมอร์สําหรับงานวิศวกรรมเนื้อเยื่อกระดูก ผศ.ดร.มัทนา ฆังคะมโณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.67 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 0 ด้านสุขภาพการแพทย์
256 SCI6601041S ประสิทธิภาพของสารสกัดข้าวพื้นเมืองภาคใต้ต่อการลดการสะสมไขมันในเซลล์ไขมันและการสะสมของไขมันที่ตับในในหนูอ้วน ผศ.ดร.วนิดา สุขเกษศิริ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.67 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 0 ด้านเกษตรและอาหาร
257 MED6605013a การเฝ้าระวังพฤติกรรมการใช้ การเข้าถึงกัญชาและสารเสพติดชนิดอื่น ผลกระทบจากการใช้ การรับรู้และความคิดเห็นต่อมาตราการด้านกัญชาในประชากรทั่วไป ผศ.ดร.วิทย์ วิชัยดิษฐ คณะแพทยศาสตร์ 15 ธ.ค.65 - 14 ก.พ.67 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินทุนภายนอก (ในประเทศ) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 2566 1,515,503 -
258 SCI6601234S การสังเคราะห์และศึกษาฤทธิ์ลดการอักเสบของ asperimide C และอนุพันธ์เพื่อค้นหาสารต้นแบบสำหรับการลดภาวะไตอักเสบในโรคติดเชื้อโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 รศ.ดร.ขวัญฤทัย ธาตุเพ็ชร คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 700,000 ด้านสุขภาพการแพทย์
259 TTM6601212c กลไกการออกฤทธิ์ป้องกันกระบวนการเสื่อมของเซลล์ประสาทของส่วนประกอบเชิงฟังก์ชันจากวัสดุเศษเหลือในกระบวนการแปรรูปกล้วยน้ำว้าต่อภาวะความทรงจำบกพร่องของโรคอัลไซเมอร์ในสัตว์ทดลอง ผศ.ดร.ธรรมรัตน์ แก้วมณี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 1,000,000 ด้านสุขภาพการแพทย์
260 AGR6604048S การพัฒนาภาชนะพลาสติกขึ้นรูปด้วยความร้อนของสาลี่เพื่อประสิทธิภาพในการคุ้มครอง คณะอุตสาหกรรมเกษตร 21 พ.ย.65 - 22 เม.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน กองทุนวิจัย อก. (โครงงานนักศึกษา) 2566 5,000 -
261 MED6601295S การรักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในวัยผู้ใหญ่ตอนต้นให้หายขาด โดยชุดโปรแกรมการปรับพฤติกรรมแบบเข้มข้นด้วยอาหารพลังงานต่ำและการเคลื่อนไหวร่างกาย : การศึกษาแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม ดร.ชายธง ชูเรืองสุข คณะแพทยศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 1,980,080 ด้านสุขภาพการแพทย์
262 SCI6601080M การพัฒนาและสร้างนวัตกรรมสารออกฤทธิ์จากสมุนไพรเพื่อใช้ในการป้องกันและชะลอการเสื่อมของระบบประสาทและสมอง รศ.ดร.พรทิพย์ ประพันธ์พจน์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.68 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 0 ด้านสุขภาพการแพทย์
263 AGR6601274S การผลิตวุ้นสวรรค์จากน้ำคั้นลำต้นปาล์มและการหมุนเวียนน้ำทิ้งเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ชีวภาพ รศ.ดร.ปิยะรัตน์ บุญแสวง คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 700,000 ด้านเกษตรและอาหาร
264 ENV6601135S การพัฒนาแผ่นกรองพอลิเมอร์ถ่านชีวภาพผสม ZnO สำหรับดักจับฝุ่น ผศ.ดร.คัมภีร์ พ่วงทอง คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 ด้านสุขภาพการแพทย์
265 PHA6601329S การศึกษาเปรียบเทียบองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของเมล็ดกัญชงสายพันธุ์ไทยและยุโรป ผศ.ดร.สุกัญญา เดชอดิศัย คณะเภสัชศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 ด้านสุขภาพการแพทย์
266 TTM6601212b การศึกษาฤทธิ์กระตุ้นการสร้างน้ำนมของสารสกัดปลีกล้วยน้ำว้าในรูปแบบไมโครเอนแคปซูลในสัตว์ทดลอง ดร.อัจฉราภรณ์ อิสสุริยะ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 ด้านสุขภาพการแพทย์
267 AGR6604063S สภาวะที่เหมาะสมกับการทำแห้งผักเหลียงด้วยเครื่องทำแห้งแบบลูกกลิ้ง คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 พ.ย.65 - 31 มี.ค.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน กองทุนวิจัย อก. (โครงงานนักศึกษา) 2566 5,000 -
268 SAT6601168c การวัลคาไนซ์ยางธรรมชาติดัดแปรอาศัยอันตรกิริยาระหว่างประจุ ผศ.ดร.เบญจ ทองนวลจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 ด้านเกษตรและอาหาร
269 PHA6605007S การพัฒนาชุดตรวจแอนติเจนแบบรวดเร็วสำหรับการวินิจฉัยโรคคอหอยอักเสบที่มีสาเหตุจากเชื้อสเตรปโตคอกคัสกรุ๊ปเอ ดร.ธีรภัทร นวลน้อย คณะเภสัชศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินทุนภายนอก (ในประเทศ) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ - นักวิจัยใหม่ 2566 250,000 สุขภาพการแพทย์
270 ENV6601152a ศักยภาพในการปรับตัวต่อการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิในหญ้าทะเล ผศ.ดร.สุธินี สินุธก คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 ด้านเกษตรและอาหาร
271 AGR6604115S ผลของการเติมแป้งควินัวต่อคุณลักษณะเนื้อสัมผัสและคุณภาพของผลิตภัณฑ์คุกกี้ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 พ.ย.65 - 31 มี.ค.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน กองทุนวิจัย อก. (โครงงานนักศึกษา) 2566 5,000 -
272 SCI6601052a สภาวะพึ่งพาอาศัยกันระหว่างอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซากับข้าวไร่ ผศ.ดร.ล้อมพงศ์ กลิ่นนาวี คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.67 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 0 -
273 TAE6601072c การพัฒนาไฮโดรเจลดูดซับยิ่งยวดที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพเคลือบตัวเร่งเชิงแสงเพื่อการกำจัดสีย้อม รศ.ดร.สิริญญา จันทรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.67 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 0 -
274 SAT6601131S การพัฒนาเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์สมรรถนะสูงและนำไฟฟ้าจากยางธรรมชาติชนิดดัดแปรเบลนด์กับฟลูออโรพอลิเมอร์ ผศ.ดร.สุบฮาน สาและ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.67 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 0 -
275 AGR6604116S การผลิตและคุณลักษณะไบโอแคลเซียมรูปแบบผงและแบบเม็ดจากเกล็ดปลากะพง คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 พ.ย.65 - 31 มี.ค.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน กองทุนวิจัย อก. (โครงงานนักศึกษา) 2566 5,000 -
276 SAT6601168d 4. อิทธิพลของพอลิโรทาแซนกราฟต์ด้วยเมอแคปโตไซเลนต่อสมบัติของยางธรรมชาติอิพอกไซด์วัลคาไนซ์ รศ.ดร.อโนมา ธิติธรรมวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 700,000 ด้านเกษตรและอาหาร
277 ENG6601060S การประยุกต์นาโนเหล็กสำหรับวัสดุคอนกรีตป้องกันรังสี ผศ.ดร.สุธาทิพย์ สินยัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 700,000 ด้านสุขภาพการแพทย์
278 SCI6601101M ผลของสารสกัดรังนกไทยเพื่อลดจุดแก่และชะลอการเสื่อมสภาพของผิวหนังในเซลล์ที่เลี้ยงในสภาวะสามมิติ ผศ.ดร.ชิตติพงษ์ ทิพบรรจง คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 0 ด้านเกษตรและอาหาร
279 MED6601120S การระบุตัวชี้วัดในซีรัมเพื่อใช้ทำนายการดื้อต่อการรักษาด้วยยาเออโลตินิปในผู้ป่วยมะเร็งปอดชนิดอะดีโนคาร์ซิโนมาระยะท้ายด้วยเทคนิคโปรตีโอมิกส์ รศ.ดร.ปฤษณา เรืองรัตน์ คณะแพทยศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 552,250 ด้านสุขภาพการแพทย์
280 HUM6601049S การพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อเพื่อป้องกันพฤติกรรมการสื่อสารเพื่อกระตุ้นอารมณ์ทางเพศและกลยุทธ์การจัดการในกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัย รศ.ดร.ฤทัยชนนี สิทธิชัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.68 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 0 -
281 SAT6601143S การกระตุ้นความต้านทานต่อโรคลำต้นเน่าจุดสีน้ำตาลหรือโรคลำต้นแคงเกอร์ในต้นแก้วมังกร (Hylocereus undatus) โดยการใช้สารที่ผลิตได้จากเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ร่วมกับไคโตซาน (Chitosan) ผศ.ดร.ณัฏฐากร วรอัฐสิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.67 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 0 ด้านเกษตรและอาหาร
282 SCI6601037S การระบุและศึกษาหน้าที่ของอาร์เอ็นเอแบบวงกลมที่ป้องกันการติดเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาวในกุ้งขาว ผศ.ดร.พลสิทธิ์ สถาผลเดชา คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 ด้านเกษตรและอาหาร
283 SCI6601073S วัสดุรักษาแผลต้นไม้จากยางธรรมชาติที่มีสมบัติในการต้านเชื้อรา ดร.อภิชาติ เพ็งดำ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 -
284 SCI6601076S การศึกษาโครงสร้างจุลภาคและสมบัติทางกลของวัสดุผสมเนื้อพื้นโลหะที่มีสารหล่อลื่นในตัวสำหรับประยุกต์ใช้ในการผลิตแท่งห้ามล้อโลหะซินเทอร์ ผศ.ดร.ไพโรจน์ สังขไพฑูรย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 -
285 ENV6601113S การพัฒนาอิเล็กโทรดจากถ่านกัมมันต์ด้วยวัสดุธรรมชาติและอิเล็กตรอไลด์ราคาถูกสำหรับผลิตตัวเก็บประจุยิ่งยวด ผศ.ดร.มนตรี เลื่องชวนนท์ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 700,000 -
286 IPS6601163S การบูรณาการและการมีส่วนร่วมฟื้นฟูวิถีชีวิตเด็กและเยาวชนผู้กระทำความผิดภายหลังออกจากกระบวนการยุติธรรม บนฐานอัตลักษณ์ชุมชนชายแดนภาคใต้ ดร.จิราภรณ์ เรืองยิ่ง สถาบันสันติศึกษา 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 ด้านสุขภาพการแพทย์
287 ENG6601105S การออกแบบกลยุทธ์ควบคุมสำหรับวงจรปรับคุณภาพกำลังไฟฟ้ารวมในสภาวะระบบเชื่อมต่อผันผวน ดร.พลสิทธิ์ ศานติประพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 264,400 -
288 AGR6601352S สารเคลือบต้านเชื้อจุลินทรีย์ฐานอนุภาคที่มีโครงสร้างแบบเปลือกหุ้มและแกนกลางของนาโนสังกะสีออกไซด์/นาโนแคลเซียมคาร์บอเนตสำหรับบรรจุภัณฑ์กระดาษทำความสะอาดตัวเอง ผศ.ดร.ลดาวัลย์ สงทิพย์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 ด้านเกษตรและอาหาร
289 MED6601102S การพัฒนาไบโอเซนเซอร์เคมีไฟฟฟ้าตรวจวัดนิวโตรฟิล เจลาติเนส-แอซโซซิเอเตด ไลโปคาลิน (เอ็นกาล) สำหรับในผู้ป่วยไตวายเฉียบพลัน ผศ.ดร.ต้องหทัย ไพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 700,000 ด้านสุขภาพการแพทย์
290 SCI6601178S การแสดงออกของยีนและโปรตีนที่สำคัญในวิถีการถ่ายทอดสัญญาณหลักที่เกี่ยวข้องกับเนื้องอกเยื่อหุ้มสมอง ดร.วิไลรัตน์ กันควร แก้วบริสุทธิ์สกุล คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 ด้านสุขภาพการแพทย์
291 SAT6601222S การประยุกต์ใช้ซินไบโอติกที่มีส่วนผสมของพรีไบโอติกและโพรไบโอติกเป็นสารเสริมในอาหารไก่ไข่ ผศ.ดร.พจนารถ แก่นจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 ด้านเกษตรและอาหาร
292 HUM6601298S การพัฒนาตัวบ่งชี้พฤติกรรมการคุกคามทางเพศบนโลกไซเบอร์ของวัยรุ่นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดร.ธันยากร ตุดเกื้อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 492,580 -
293 AGR6604112S ศึกษาคุณสมบัติการเกิดเจลและสมบัติอิมัลชันของเนื้อจากเป็ดไข่ปลดระวาง เป็ดเนื้อและไก่กระทง คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 พ.ย.65 - 31 มี.ค.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน กองทุนวิจัย อก. (โครงงานนักศึกษา) 2566 5,000 -
294 PHA6604022S การพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งทาตัวจากกลอยที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากเปลือกแก้วมังกรในการ ต้านเชื้อแบคทีเรีย ผศ.ดร.สุกัญญา เดชอดิศัย คณะเภสัชศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน โครงงาน นศ. (กองทุนวิจัยคณะเภสัชศาสตร์) 2566 0 สุขภาพการแพทย์
295 PHA6604024S การพัฒนาสูตรตำรับผลิตภัณฑ์บำรุงริมฝีปากให้กระจ่างใสจากสารสกัดรากชะเอมเทศ ผศ.ดร.สุกัญญา เดชอดิศัย คณะเภสัชศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน โครงงาน นศ. (กองทุนวิจัยคณะเภสัชศาสตร์) 2566 0 สุขภาพการแพทย์
296 PHA6604034S การพัฒนาสูตรตำรับครีมกันแดดที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากกาแฟ รศ.ดร.ธนภร อำนวยกิจ คณะเภสัชศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน โครงงาน นศ. (กองทุนวิจัยคณะเภสัชศาสตร์) 2566 0 สุขภาพการแพทย์
297 PHA6604035S การพัฒนาเซรั่มไลโปโซมไฮโดรไลซ์คอลลาเจนจากปลาแซลมอน รศ.ดร.ธนภร อำนวยกิจ คณะเภสัชศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน โครงงาน นศ. (กองทุนวิจัยคณะเภสัชศาสตร์) 2566 0 สุขภาพการแพทย์
298 PHA6604053S ความชุกของภาวะซึมเศร้าและปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดภาวะซึมเศร้าในนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นางสาวนัดดาภรณ์ บัวศรี คณะเภสัชศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน โครงงาน นศ. (กองทุนวิจัยคณะเภสัชศาสตร์) 2566 0 ภาษา/การศึกษา
299 IPS6601361S การสร้างตัวแบบการวิเคราะห์นโยบายเพื่อแก้ปัญหาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยโครงสร้างพื้นฐานแห่งการบูรณาการข้อมูลเชิงประจักษ์ ข้อมูลเชิงพื้นที่และข้อมูลการมองเห็นภาพ ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี สถาบันสันติศึกษา 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 1,923,000 ด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
300 PHA6604084S การพัฒนาและประเมินความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชันคำนวณขนาดยาฉีดเข้าหลอดเลือดดำสำหรับเด็กน้ำหนักเกินและเด็กอ้วน ดร.นันทพงศ์ บุญฤทธิ์ คณะเภสัชศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน โครงงาน นศ. (กองทุนวิจัยคณะเภสัชศาสตร์) 2566 0 สุขภาพการแพทย์
301 POL6604011S ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกที่พยากรณ์ความสุขในการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี นางสาวนัทธมน ราชเสน คณะรัฐศาสตร์ 30 ม.ค.66 - 29 ม.ค.67 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน ทุนวิจัยสถาบัน 2566 0 ภาษา/การศึกษา
302 SCI6601045S การศึกษาประสิทธิภาพของเปปไทด์ที่สกัดจากข้าวพันธุ์พื้นเมืองภาคใต้ (ข้าวสังข์หยด) ต่อการเพิ่มมวลกล้ามเนื้อในภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อย ผศ.ดร.วนิดา สุขเกษศิริ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 700,000 ด้านเกษตรและอาหาร
303 EDU6601070S Pondok Gontor Indonesia: รูปแบบการบริหารงานและข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่ชายแดนใต้ รศ.ดร.อาฟีฟี ลาเต๊ะ คณะศึกษาศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.67 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 0 -
304 ISL6601254S การพัฒนาโรงเรียนต้นแบบด้านการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สำหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผศ.ดร.มูฮัมหมัดอาฟีฟี อัซซอลีฮีย์ คณะวิทยาการอิสลาม 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.68 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 0 -
305 SCI6601057S ชีวอนุภาคนาโนประดิษฐ์สำหรับขนส่งสารออกฤทธิ์เป้าหมายผ่าน blood-brain barrier และอวัยวะแบบมุ่งเป้า รศ.ดร.พรทิพย์ ประพันธ์พจน์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.68 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 0 ด้านสุขภาพการแพทย์
306 SCI6601101a การศึกษาประสิทธิภาพในการยั้งการสร้างเม็ดสีเมลานินในเซลล์เมลาโนไซต์ที่เลี้ยงในสภาวะสามมิติ ผศ.ดร.ชิตติพงษ์ ทิพบรรจง คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 -
307 SCI6601101b การศึกษาประสิทธิภาพในการกระตุ้นการสร้างเส้นใยคอลลาเจนในเซลล์ไฟโบรบลาสต์ที่เลี้ยงในสภาวะสามมิติ ผศ.ดร.ชิตติพงษ์ ทิพบรรจง คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 -
308 NAT6601215c การประยุกต์ใช้ไคโตซานอนุภาคนาโนจากคราบหนอนมอดรำข้าวสาลี Tenebrio molitor L. (Coleoptera: Tenebrionidae) ต่อการเจริญเติบโต สุขภาพ และความต้านทานเชื้อแบคทีเรีย Vibrio parahaemolyticus ในกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei) ดร.นัทท์ นันทพงศ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 496,000 ด้านเกษตรและอาหาร
309 SIT6601265S การพัฒนาถ่านชีวภาพจากปลายไม้ยางพาราและลำต้นปาล์มน้ำมันเพื่อประยุกต์ใช้เป็นสารตัวเติมในยางธรรมชาติคอมพอสิต ผศ.มานพ ธรสินธุ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 700,000 ด้านเกษตรและอาหาร
310 TTM6601157M การใช้ประโยชน์จากพืชกระท่อม (Mitragyna speciosa (Korth.) Havil.) ทางการแพทย์แผนไทย: การสำรวจภูมิปัญญาและนวัตกรรมจากตำรับยาพื้นบ้านภาคใต้ รศ.ดร.อรทัย เนียมสุวรรณ คณะการแพทย์แผนไทย 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 0 ด้านสุขภาพการแพทย์
311 NAT6601261M การผลิต และใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์แผนไทยสำหรับการรักษาโรคผิวหนัง รศ.ดร.จรัสศรี นวลศรี คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.68 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 0 ด้านสุขภาพการแพทย์
312 NAT6601079S ผลของความเครียดจากแสง ธาตุอาหารและศัตรูพืชต่อความสามารถทางอัลลีโลพาที การเจริญเติบโต และผลผลิตของข้าวในภาคใต้ของไทย ผศ.ดร.เสาวภา ด้วงปาน คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.68 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 0 ด้านเกษตรและอาหาร
313 TAE6601144b การกำจัดธาตุอาหารกลุ่มฟอสฟอรัสในน้ำด้วยวัสดุดูดซับที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รศ.ดร.อารีย์ ชูดำ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 ด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
314 TTM6601157b การสำรวจตำรับยาพื้นบ้านที่มีกระท่อมเป็นส่วนประกอบจากภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านสามจังหวัดภาคใต้ (ปัตตานี ยะลาและนราธิวาส) นางสาวขวัญเรือน บุญกอบแก้ว สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 362,000 ด้านสุขภาพการแพทย์
315 PHA6601082S การศึกษาประสิทธิผลและกลไกการออกฤทธิ์ของสารสำคัญจากพืชตระกูลขิงต่อระบบภูมิคุ้มกัน รศ.ดร.ภาณุพงศ์ พุทธรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.67 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 0 ด้านสุขภาพการแพทย์
316 MET6605004S การศึกษาการออกฤทธิ์ของสารสกัดจากพืชสมุนไพรเพื่อใช้ในการรักษาผู้สูงวัยที่มีภาวะกระดูกพรุนและภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อย ผศ.ดร.ยุทธนา เพ็งแจ่ม คณะเทคนิคการแพทย์ 1 ธ.ค.65 - 1 ธ.ค.67 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินทุนภายนอก (ในประเทศ) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 2566 3,094,300 สุขภาพการแพทย์
317 SCI6601034S การย่อยสลายทางชีวภาพของถุงมือยางโดยจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ ผศ.ดร.กมลธรรม อ่ำสกุล คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 ด้านเกษตรและอาหาร
318 SCI6601062S ศึกษาผลการต้านโรคเบาหวานของ Lactobacilllus paracasei SD1 และ Lactobacilllus rhamnosus SD11 ในหนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานด้วยเสตรปโทโซโทซิน ผศ.ดร.จงดี นพรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 ด้านสุขภาพการแพทย์
319 SCI6601259S การสำรวจรหัสพันธุกรรมตลอดจีโนมปลาพลวงชมพูเพื่อใช้ในการประโยชน์ในการปรับปรุงพันธุ์ ผศ.ดร.มลวดี วงศ์ลาภสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 ด้านเกษตรและอาหาร
320 SCI6601264S ระบบพยากรณ์สมรรถนะสูงสำหรับลุ่มน้ำที่มีความผันผวนสูงของประเทศไทย ผศ.ดร.ธรรมรัตน์ พนิชยากุล คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 485,600 ด้านเกษตรและอาหาร
321 MET6601334S การพัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยเชื้อ Staphylococcus pseudintermedius และเชื้อดื้อยา methicillin-resistant S. pseudintermedius ด้วยเทคนิค Recombinase polymerase amplification ผศ.ดร.เด่นนภา โสตถิพันธุ์ คณะเทคนิคการแพทย์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 ด้านสุขภาพการแพทย์
322 TTM6601157g การพัฒนาสูตรตำรับยาลดปวดสมุนไพรกระท่อมในรูปแบบเจล และการศึกษาฤทธิ์ลดปวดและฤทธิ์ลดการอักเสบของเจลสมุนไพรลดปวดกระท่อม ผศ.ดร.จุฬาลักษณ์ โชคไพศาล คณะการแพทย์แผนไทย 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 -
323 ENV6601158S การศึกษาแนวทางการพัฒนาเม็ดจุลินทรีย์ผสมหนาแน่นสูงระหว่างสาหร่าย-แบคทีเรียเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำทิ้งชุมชนและเป็นวัตถุดิบในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ ผศ.ดร.ไชยวัฒน์ รงค์สยามานนท์ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.67 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 0 ด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
324 SCI6601146S การพัฒนาเทคนิคการสกัดด้วยตัวดูดซับของแข็งขนาดเล็กสำหรับการวิเคราะห์สารฆ่าแมลงกลุ่มไพรีทรอยด์ในตัวอย่างพริก รศ.ดร.จงดี บูรณชัย คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 ด้านเกษตรและอาหาร
325 ISL6601283S คาดการณ์ความตั้งใจซื้อเครื่องสำอางฮาลาลในกลุ่มหญิงรุ่น Y: กรณีศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย MR.MOHAMED SOLIMAN SOLIMAN คณะวิทยาการอิสลาม 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 442,600 -
326 AGR6604100S การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสุขภาพน้ำมะม่วงเสริมสารสกัดแคโรทีนอยด์จากเปลือกมะม่วงมหาชนก คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 พ.ย.65 - 31 มี.ค.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน กองทุนวิจัย อก. (โครงงานนักศึกษา) 2566 5,000 -
327 SAT6601122S การจำลองเซลล์แสงอาทิตย์เพอรอฟสไกต์ชนิด 2 มิติ สำหรับอุปกรณ์ออปโตอิเล็กทรอนิกส์รุ่นใหม่ ผศ.ดร.อับดุลมุตตา ธาตรีบุตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 ด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
328 SAT6601160S แนวทางใหม่ในการเลือกแบบจำลองสำหรับการพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงความรุนแรงชายแดนใต้ รศ.ดร.อาทิตย์ อินทรสิทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 -
329 SCI6601002b ฐานข้อมูลและแอปพลิเคชันสำหรับการถ่ายทอดองค์ความรู้ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตของเกาะลิบงเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ผศ.ดร.คมวิทย์ สุรชาติ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.68 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2566 0 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
330 AGR6601124M การใช้โปรตีเอสจากเครื่องในปลาทูน่าเพื่อปรับปรุงระบบการย่อยอาหารและการใช้ไคโตโอลิโกแซคคาไรด์จากเปลือกกุ้งและสารสกัดใบฝรั่งเพื่อป้องกันโรคระบบทางเดินอาหาร ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.67 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 0 ด้านเกษตรและอาหาร
331 SCI6601052M การปรับปรุงผลผลิตและการจัดการการปลูกข้าวไร่ในภาคใต้ของประเทศไทย ผศ.ดร.ล้อมพงศ์ กลิ่นนาวี คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.67 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 0 ด้านเกษตรและอาหาร
332 AGR6601156e การห่อหุ้มระดับนาโนของน้ำมันจากไขมันช่องท้องปลากะพงขาว ดร.ธนศักดิ์ แซ่เลี่ยว คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 ด้านเกษตรและอาหาร
333 SCI6601002M ความหลากหลาย การใช้ประโยชน์ การจัดเก็บรักษาสายพันธุ์และฐานข้อมูล ทรัพยากรสาหร่าย หญ้าทะเล ป่าชายเลนและจุลินทรีย์ บริเวณเกาะลิบง จังหวัด ตรัง รศ.ดร.จารุวรรณ มะยะกูล คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.68 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2566 0 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
334 MED6601327S การพัฒนาระบบต้นแบบโลกเสมือนจริงเพื่อใช้ในการรักษาโรควิตกกังวลทางสังคม ผศ.ดร.วรุตม์ อุ่นจิตสกุล คณะแพทยศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 484,000 ด้านสุขภาพการแพทย์
335 AGR6604111S การใช้สารสกัดจากรำข้าวสังข์หยดในการเพิ่มความคงตัวต่อปฏิกิริยาออกซิเดชันของไส้กรอกไก่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 พ.ย.65 - 31 มี.ค.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน กองทุนวิจัย อก. (โครงงานนักศึกษา) 2566 5,000 -
336 SCI6601048d การเตรียมตัวดูดซับเชิงประกอบจากยางธรรมชาติเหลือทิ้งที่เติมเซลลูโลสดัดแปรจากทะลาย ปาล์มเปล่า (Preparation of composite absorbent from natural rubber waste filled with modified cellulose from empty fruit bunches) ผศ.ดร.ชวนพิศ ขาวคง คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.68 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 0 -
337 AGR6604042S การปรับปรุงความเข้ากันได้ของคอมพอสิตยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกและขี้เลื่อย คณะอุตสาหกรรมเกษตร 21 พ.ย.65 - 22 เม.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน กองทุนวิจัย อก. (โครงงานนักศึกษา) 2566 5,000 -
338 ENG6601022a การผลิตไบโอดีเซลอย่างต่อเนื่องแบบ 2 ขั้นตอนโดยใช้ท่อผสมสถิตและถังปฏิกรณ์แบบแยกกลีเซอรอลอย่างต่อเนื่อง ดร.ทรงธรรม โพธิ์ถาวร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.67 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 0 -
339 TAE6601072d การพัฒนาครัยโอเจลคอมพอสิทเพื่อการกำจัดธาตุอาหารในน้ำ รศ.ดร.อารีย์ ชูดำ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.67 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 0 -
340 SAT6601300c บทบาทของสารประกอบเชิงฟังก์ชันที่เตรียมจากกล้วยกล้วยพันธุ์พื้นเมืองภาคใต้ต่อการป้องกันภาวะเมตาบอลิกซินโดรม ผศ.ดร.สุรศักดิ์ ลิ้มสุวรรณ คณะการแพทย์แผนไทย 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.69 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 0 -
341 ENG6601134M การศึกษามลพิษข้ามแดนของฝุ่นละอองขนาดละเอียดมาก ผลกระทบต่อสุขภาพจากไฟป่าพรุอินโดนีเซีย และกระบวนการสร้างพลังของชุมชนในพื้นที่ ผศ.ดร.ระชา เดชชาญชัยวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.67 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 0 -
342 TAE6601072M การพัฒนาวัสดุชนิดใหม่สำหรับการกำจัดมลสารในน้ำ รศ.ดร.อารีย์ ชูดำ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.67 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 0 ด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
343 PHA6601197e การพัฒนาไมโครพาร์ทิเคิลที่มีสารสกัดเหง้าขมิ้นชันและไคโตซานสำหรับใช้ในการรักษาโรคติดเชื้อในทางเดินอาหาร รศ.ดร.สุวิภา อึ้งไพบูลย์ คณะเภสัชศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 ด้านสุขภาพการแพทย์
344 AGR6601097M การใช้ประโยชน์วัสดุเศษเหลือจากการแปรรูปกุ้ง: น้ำมันกุ้ง แอสตาแซนธิน และบรรจุภัณฑ์แอคทีฟจากไคโตแซนเพื่อการยืดอายุการเก็บรักษาอาหารทะเล ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.67 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 0 ด้านเกษตรและอาหาร
345 DEN6601121S ผลของอุณหภูมิการเผาที่ต่างกันต่อโครงสร้างผลึก สมบัติเชิงกล ทางแสง ความร้อน ความหยาบผิว ความแข็งผิวจุลภาคและนาโน และลักษณะพื้นผิวของนาโนลิเทียมไดซิลิเกตและนาโนลิเทียมซิลิเกตเสริมแรงด้วยเซอร์โคเนียเซรามิก ศ.ดร.บุญเลิศ กู้เกียรติตระกูล คณะทันตแพทยศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 ด้านสุขภาพการแพทย์
346 ENG6601180S การเพิ่มการถ่ายเทความร้อนของแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์โดยสร้างการไหลแบบหมุนควง ผศ.ดร.มักตาร์ แวหะยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 700,000 -
347 LIA6601023S ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการบริหารจัดการสหกรณ์อิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รศ.ดร.เกษตรชัย และหีม คณะศิลปศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 -
348 CAM6601090S การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวของจังหวัดตรังที่สอดคล้องกับพฤติกรรมการท่องเที่ยววิถีใหม่ของนักท่องเที่ยวโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นฐาน ดร.วิภาดา เถาธรรมพิทักษ์ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 257,900 ด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
349 ENG6601195S การปลูกกระถินยักษ์แซมสวนยางพาราเพื่อเพิ่มรายได้เกษตรกรด้านเชื้อเพลิงและการเกษตร ผศ.ดร.บุญญา ชาญนอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 644,210 ด้านเกษตรและอาหาร
350 ENG6601103S การประยุกต์ใช้ถังปฏิกรณ์เมมเบรนโฟโตคะตาไลติคบำบัดฮอร์โมนในน้ำทิ้ง ผศ.ดร.วัสสา คงนคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 453,260 ด้านเกษตรและอาหาร
351 TTM6601212a การประเมินฤทธิ์ทางชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับการลดไขมันในเลือดของส่วนประกอบเชิงฟังก์ชันจากวัสดุเศษเหลือในกระบวนการแปรรูปแป้งกล้วยน้ำว้าดิบ ผศ.ดร.สุรศักดิ์ ลิ้มสุวรรณ คณะการแพทย์แผนไทย 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 ด้านสุขภาพการแพทย์
352 AGR6604101S ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารรูปแบบเยลลี่ผสมสารสกัดจากเปลือกมะม่วงมหาชนก คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 พ.ย.65 - 31 มี.ค.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน กองทุนวิจัย อก. (โครงงานนักศึกษา) 2566 5,000 -
353 ENV6601013S รูปแบบการมีส่วนร่วมและการสื่อความหมายในการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้านสิ่งแวดล้อม รศ.ดร.อุมาพร มุณีแนม คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 499,998 ด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
354 ECO6601226S ผลกระทบของผู้ประกอบการสตรีในการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต่อการลดความเหลื่อมล้ำและความยากจน กรณีศึกษาเชิงเปรียบเทียบประเทศไทยและมาเลเซีย ดร.FERDOUSHI AHMED คณะเศรษฐศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 397,000 ด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
355 AGR6604113S การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากใบมะกรูดด้วยวิธีการใช้น้ำร่วมกับเอนไซม์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 พ.ย.65 - 31 มี.ค.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน กองทุนวิจัย อก. (โครงงานนักศึกษา) 2566 5,000 -
356 ENG6601188S หุ่นยนต์ทำกายภาพบำบัดฟื้นฟูแขนรูปแบบใหม่ ผศ.ดร.ปรมินทร์ เณรานนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 ด้านสุขภาพการแพทย์
357 NAT6601133S อิทธิพลของแนวทางปฏิบัติการจัดการสวนแบบเกษตรอินทรีย์ต่อคุณภาพน้ำยางและคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของดินในสวนยางพารา ผศ.ดร.ระวี เจียรวิภา คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 ด้านเกษตรและอาหาร
358 SCI6601167S เซนเซอร์แบบพกพาสำหรับตรวจวัดตะกั่วและแคดเมียมในผลิตภัณฑ์สาหร่ายทะเล รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 700,000 ด้านเกษตรและอาหาร
359 MED6601198S การศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการใช้สารสกัดจากขมิ้นชันและไคโตซานในการรักษาโรคกระเพาะอาหาร: การวิจัยแบบสุ่ม ปกปิดสองทางและมีกลุ่มควบคุม ผศ.ดร.อภิชาติ แก้วเดช คณะแพทยศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 1,090,528 ด้านสุขภาพการแพทย์
360 SCI6601229S เซนเซอร์วัดสีที่จำเพาะในการตรวจวัดไซเพอร์เมทรินด้วยอนุภาคนาโนทองที่ปรับผิวด้วยซิสเตอีน รศ.ดร.ฐิติมา รุจิราลัย คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 ด้านเกษตรและอาหาร
361 MED6601137S ผลของยายับยั้งโซเดียมกลูโคสโคทรานสปอร์ตชนิดที่ 2 ต่อการลดกล้ามเนื้อหัวใจบาดเจ็บและป้องกันไตบาดเจ็บเฉียบพลันระหว่างทำหัตถการในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาหลอดเลือดหัวใจผ่านทางสายสวน ดร.พลาย ชี้เจริญ คณะแพทยศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 31 ธ.ค.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 927,108 ด้านสุขภาพการแพทย์
362 NAT6601246S การใช้แบบจำลองเพื่อศึกษาระดับไนโตรเจนและวันปลูกเพื่อเพิ่มผลผลิต ประสิทธิภาพการใช้ไนโตรเจน และรายได้จากข้าวไร่ในพื้นที่ภาคใต้ ผศ.ดร.เสาวภา ด้วงปาน คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 699,900 ด้านเกษตรและอาหาร
363 PHA6604031S การพัฒนาชุดตรวจอีไลซาที่จำเพาะกับโปรตีนแอลไอพีแอล 32 เพื่อการวินิจฉัยโรคเลปโตสไปโรซิส (โรคฉี่หนู) ในระยะเริ่มต้น ดร.ธีรภัทร นวลน้อย คณะเภสัชศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน โครงงาน นศ. (กองทุนวิจัยคณะเภสัชศาสตร์) 2566 0 สุขภาพการแพทย์
364 PHA6604074S การสังเคราะห์และการศึกษาฤทธิ์การยับยั้งอะเซติลโคลีนเอสเทอเรสของอนุพันธ์เอ็น-(7-อะเซตามิโดควินอกซาลีน-6-อิล)-2-(4-อะมิโนเฟนนิล)อะเซตาไมด รศ.ดร.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม คณะเภสัชศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน โครงงาน นศ. (กองทุนวิจัยคณะเภสัชศาสตร์) 2566 0 สุขภาพการแพทย์
365 PHA6604076S การพัฒนาการตรวจสอบหาความหลากหลายทางเภสัชพันธุศาสตร์ของยีน CYP2C9*3 ด้วยเทคนิคสนิปแลมป์ ดร.ปวีณา วงศ์วิทย์วิโชติ คณะเภสัชศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน โครงงาน นศ. (กองทุนวิจัยคณะเภสัชศาสตร์) 2566 0 สุขภาพการแพทย์
366 PHA6604087S การศึกษาปัจจัยและการป้องกันการเปลี่ยนสีของแกรนูลที่มี Hydralazine hydrochloride รศ.ดร.เฉลิมเกียรติ สงคราม คณะเภสัชศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน โครงงาน นศ. (กองทุนวิจัยคณะเภสัชศาสตร์) 2566 0 สุขภาพการแพทย์
367 SIT6601044S การพัฒนากระบวนการสกัดที่มีสารประกอบกรดฟีนอลิกสูงและฤทธิ์การยับยั้งการสร้างเม็ดสีเมลานินของผิวหนังจากเมล็ดและเปลือกอะโวคาโด รศ.ดร.ปรินุช ชุมแก้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 ด้านเกษตรและอาหาร
368 MED6601155S ความสัมพันธ์ระหว่างแผนภาพทางโมเลกุลกับลักษณะทางคลินิกและพยาธิวิทยา ของมะเร็งชนิดปฐมภูมิของเซลล์ตับในประชากรภาคใต้ของไทย ผศ.ดร.ต่อตระกูล ทองกัน คณะแพทยศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 700,000 ด้านสุขภาพการแพทย์
369 PHA6601252S การห่อหุ้มสารสกัดว่านหางจระเข้และน้ำมันดอกกัญชาภายใน W/O/W อิมัลชัน ผศ.ดร.ชิตชไม โอวาทฬารพร คณะเภสัชศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 ด้านสุขภาพการแพทย์
370 NUR6601217S ผลของสุนัขบำบัดต่อความว้าเหว่ การมีปฏิสัมพันธ์กับสังคม และกิจกรรมทางกายในผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่บ้านพักคนชรา ผศ.ดร.จันทรา พรหมน้อย คณะพยาบาลศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.67 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 0 ด้านสุขภาพการแพทย์
371 MED6605015S การทบทวนขอบเขตและสังเคราะห์องค์ความรู้เรื่องพัฒนาการล่าสุดของนโยบายด้านกัญชา และผลกระทบของนโยบายอนุญาตให้กัญชาถูกกฎหมายในประเทศที่ใช้นโยบายนี้ ศ.สาวิตรี อัษณางค์กรชัย คณะแพทยศาสตร์ 1 ธ.ค.65 - 31 มี.ค.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินทุนภายนอก (ในประเทศ) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 2566 275,000 -
372 SIT6601230S การพัฒนาอุปกรณ์เพื่อวิเคราะห์พารามิเตอร์ที่เหมาะสมในโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม ผศ.ดร.เธียรศักดิ์ ชูชีพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 ด้านเกษตรและอาหาร
373 SIT6601238S การนำดินฟอกสีที่ใช้แล้วกลับมาใช้ประโยชน์ กรณีศึกษา: การปรับสภาพเพื่อกลับไปใช้ใหม่ในอุตสาหกรรมกลั่นน้ำมันปาล์ม และการผลิตเชื้อเพลิงเม็ดร่วมกับทางปาล์มน้ำมันที่ผ่านการทอร์รีแฟคชัน ผศ.ดร.สายสุนีย์ จำรัส คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 491,000 -
374 MED6601319S การวิเคราะห์การวิวัฒนาการและลำดับจีโนมของเชื้อแบคทีเรียดื้อยาปฏิชีวนะหลายชนิดจากโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ผศ.ดร.คมวิทย์ สุรชาติ คณะแพทยศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 ด้านสุขภาพการแพทย์
375 SAT6601325S การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและกลไกการออกฤทธิ์ของสารสกัดพอลิแซ็กคาไรด์จากเห็ดแครง ต่อการปกป้องตับจากในหนูที่ถูกชักนำให้เกิดภาวะไขมันพอกตับด้วยอาหารไขมันและฟรุคโตสสูง ผศ.ดร.อุดมลักษณ์ มาตย์สถิตย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 700,000 ด้านสุขภาพการแพทย์
376 ISL6601355S เทคโนโลยีในการท่องเที่ยวเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs): สำรวจมุมมองเทคโนโลยีไร้สัมผัสของผู้มาเยือนในยุคโควิด-19 และมุมมองการต้อนรับอย่างชาญฉลาด MR.MOHAMED SOLIMAN SOLIMAN คณะวิทยาการอิสลาม 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 442,600 ด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
377 HUM6601362S โอกาสของความตั้งใจเชิงพฤิตกรรมในการกลับมาเที่ยวซ้ำและแนะนำบอกต่อของนักท่องเที่ยว และการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวในอำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ผศ.ดร.ชาคร ประพรหม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 398,600 ด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
378 AGR6601042a การผลิตกรดแลคติกจากลำต้นปาล์มที่โค่นทิ้งเพื่อใช้เป็นส่วนผสมในอุตสาหกรรมอาหารและยาด้วยนวัตกรรมกระบวนการย่อยพร้อมการหมักแบบกึ่งกะซ้ำ ศ.ดร.เบญจมาส เชียรศิลป์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 625,000 ด้านเกษตรและอาหาร
379 LAM6601130S แนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการรุ่นใหม่ต่อความสามารถทางนวัตกรรมและความคิดเชิงสร้างสรรค์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ดร.ชมพูนุท ด้วงจันทร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.67 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 0 ด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
380 NAT6601010S การจัดการปัจจัยเพื่อยับยั้งการสร้างเอนไซม์ย่อยเนื้อไม้ของเชื้อราสาเหตุโรคลำต้นเน่าในปาล์มน้ำมัน และสมการแบบจำลองการบูรณาการปัจจัยภายใต้สภาวะห้องปฏิบัติการ ผศ.ดร.ธนัญชนก ไชยรินทร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.67 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 0 ด้านเกษตรและอาหาร
381 PHA6601118S กลไกระดับเซลล์ของสารแอนโดรกราโฟไลด์จากฟ้าทะลายโจรในการต้านเชื้อไวรัสชนิดอาร์เอ็นเอ รศ.ดร.เจษฎี แก้วศรีจันทร์ คณะเภสัชศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 ด้านสุขภาพการแพทย์
382 SCI6601336S อุปกรณ์ทางเคมีไฟฟ้าภาคสนามสำหรับระบุลายนิ้วมือแฝงบนวัตถุพยานชนิดโลหะ รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 700,000 -
383 RDO6601360e การสกัดโพแทสเซียมจากขี้เถ้าเพื่อผลิตปุ๋ยโพแทสเซียมคุณภาพสูง ดร.จักรกฤษณ์ พูนภักดี คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 ด้านเกษตรและอาหาร
384 ENG6601069S การผลิตพลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้จากเซลลูโลสของฟางข้าว รศ.ดร.จันทิมา ชั่งสิริพร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 ด้านเกษตรและอาหาร
385 ENG6601099S การศึกษาพฤติกรรมของดินถมบ่อยืมปรับปรุงคุณภาพด้วยกระบวนการอัดตัวคายน้ำด้วยแรงดันสุญญากาศร่วมกับน้ำหนักบรรทุกดินถมเพื่อทำนายการทรุดตัว ผศ.ดร.ธนันท์ ชุบอุปการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 1,300,000 -
386 ENV6601145S การจำแนกพื้นที่ไฟไหม้ป่าและตรวจสอบการฟื้นฟูของป่าพรุหลังเกิดไฟไหม้บริเวณพรุควนเคร็งด้วยเทคนิคการรับรู้จากระยะไกล ดร.อานันต์ คำภีระ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 -
387 ENG6601030S การยกระดับเศรษฐกิจหมุนเวียนฐานชีวภาพของกระบวนการร่วมผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลโคและปลูกหญ้าอาหารสัตว์เพื่อวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อต้นน้ำ ผศ.ดร.บุญญา ชาญนอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 628,950 ด้านเกษตรและอาหาร
388 ENG6601098S พฤติกรรมของฐานรากแผ่เสาเข็มในดินเหนียวภายใต้แรงกระทำด้านข้างวัฏจักร ผศ.ดร.ธนันท์ ชุบอุปการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 1,000,000 -
389 ENV6601111a การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อการติดตามการเปลี่ยนแปลงของเส้นแนวชายฝั่งเกาะภูเก็ต ผศ.ดร.พลชาติ โชติการ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 672,000 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
390 PHA6601050S อนุพันธ์ลูกผสมลอว์โซน-ควินอกซาลีนสำหรับเป็นสารต้านอัลไซเมอร์ รศ.ดร.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม คณะเภสัชศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.67 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 0 ด้านสุขภาพการแพทย์
391 LIA6601038S การสร้างสรรค์นิทานประกอบภาพวาดสองภาษา โดยการมีส่วนร่วมของเยาวชนไทยพุทธและมุสลิม เพื่อเรียนรู้ความแตกต่างทางวัฒนธรรม ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ รศ.ดร.ปัญญา เทพสิงห์ คณะศิลปศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.68 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 0 -
392 AGR6604094S การผลิตชีสวีแกนโพรไบโอติกจากถั่วเขียว คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 พ.ย.65 - 31 มี.ค.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน กองทุนวิจัย อก. (โครงงานนักศึกษา) 2566 5,000 -
393 AGR6604105S การเปรียบเทียบผลของการใช้กระบวนการของความดันสูงกับกระบวนการพาสเจอร์ไรซ์ต่ออายุการเก็บรักษาของเนื้อตาลสุก คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 พ.ย.65 - 31 มี.ค.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน กองทุนวิจัย อก. (โครงงานนักศึกษา) 2566 5,000 -
394 HUM6605001S การพัฒนานวัตกรรมสำหรับการช่วยให้เลิกสูบบุหรี่ไฟฟ้าของนักศึกษาสายอาชีพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย รศ.ดร.ฤทัยชนนี สิทธิชัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินทุนภายนอก (ในประเทศ) สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ 2566 500,000 -
395 ENV6601110S การพัฒนาเซลล์ตรึงผสมสาหร่าย-แบคทีเรียเพื่อทดแทนการเติมอากาศในระบบบำบัดน้ำเสียแบบเมมเบรนชีวภาพ ผศ.ดร.ไชยวัฒน์ รงค์สยามานนท์ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.67 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 0 ด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
396 AGR6604096S การพัฒนาผลิตภัณฑ์เจลลี่จากเมล็ดมะเดื่อเถา (โอ้เอ๋ว) พร้อมบริโภค คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 พ.ย.65 - 31 มี.ค.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน กองทุนวิจัย อก. (โครงงานนักศึกษา) 2566 5,000 -
397 SCI6601048c การใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าของเส้นใยปาล์มในการผลิตกระถางเพาะชำย่อยสลายได้ทาง ชีวภาพ (The added value utilization of oil palm mesocarp fibers to produce biodegradable seeding pots) รศ.ดร.แก้วตา แก้วตาทิพย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.68 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 0 -
398 AGR6601124a การเตรียมเปปซินและทริปซินจากกระเพาะและม้ามของปลาทูน่าที่มีความคงตัวระหว่างการเก็บรักษาเพื่อช่วยในการย่อยอาหารโปรตีนของผู้ป่วยที่มีความบกพร่องในการย่อย ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.67 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 0 -
399 AGR6601124b การใช้ไคโตโอลิโกแซคคาไรด์จากเปลือกกุ้งและสารสกัดใบฝรั่งในการลดการเกิดมะเร็งลำไส้ ผศ.ดร.พิไลวรรณวดี หุตะเมขลิน คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.67 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 0 -
400 SCI6601052b การใช้ปุ๋ยซิลิกอนในการเพิ่มผลผลิต คุณค่าทางโภชนาการ และการทนแล้งในข้าวไร่พื้นเมือง ผศ.ดร.เสาวภา ด้วงปาน คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.67 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 0 -
401 SCI6601080c การพัฒนานวัตกรรมอนุภาคชีวนาโนเพื่อนำสารออกฤทธิ์สำคัญจากสมุนไพร ข้ามผ่าน blood-brain barrier และออกฤทธิ์ในอวัยวะเป้าหมายแบบมุ่งเป้า รศ.ดร.พรทิพย์ ประพันธ์พจน์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.68 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 0 -
402 SAT6601125d การดีวัลคาไนซ์เศษยางไนไตรล์จากอุตสาหกรรมถุงมือยางและการใช้ประโยชน์ใน ยางธรรมชาติลดไฟฟ้าสถิตย์ (De-vulcanization of Nitrile Rubber Waste from Rubber Gloves Industry and Its Application in Antistatic Natural Rubber) ผศ.ดร.ซีตีไซยีดะห์ สายวารี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.67 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 0 -
403 SAT6601300b การประเมินการกล่าวอ้างทางสุขภาพของกล้วยพันธุ์พื้นเมืองภาคใต้: ฤทธิ์ต้านการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร ฤทธิ์ต้านการอักเสบในสัตว์ทดลอง และฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย Helicobacter pylori ที่เป็นสาเหตุของแผลและมะเร็งในกระเพาะอาหาร ผศ.ดร.สุรศักดิ์ ลิ้มสุวรรณ คณะการแพทย์แผนไทย 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.69 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 0 -
404 MED6601085S การพัฒนานวัตกรรมเพาะเลี้ยงออร์แกนอยด์มะเร็งต่อมลูกหมากระยะลุกลามเพื่อการประยุกต์ใช้ในการรักษามะเร็งแบบการแพทย์แม่นยำ ผศ.ดร.ภาสรัตน์ คงขาว คณะแพทยศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.67 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 0 ด้านสุขภาพการแพทย์
405 ENV6601152c ศักยภาพในการปรับตัวต่อการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิในปะการัง ผศ.ดร.เมธิณี อยู่เจริญ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 ด้านเกษตรและอาหาร
406 AGR6604097S การใช้ประโยชน์จากเศษเหลือของสัปปะรดเพื่อผลิตวุ้นสวรรค์และน้ำส้มสายชูหมัก คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 พ.ย.65 - 31 มี.ค.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน กองทุนวิจัย อก. (โครงงานนักศึกษา) 2566 5,000 -
407 AGR6604046S การประยุกต์ใช้น้ำมันหอมระเหยไมโครแคปซูลบนกระดาษแข็ง คณะอุตสาหกรรมเกษตร 21 พ.ย.65 - 22 เม.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน กองทุนวิจัย อก. (โครงงานนักศึกษา) 2566 5,000 -
408 AGR6604108S การผลิตขนมขบเคี้ยวจากแป้งถั่วเขียวด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 พ.ย.65 - 31 มี.ค.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน กองทุนวิจัย อก. (โครงงานนักศึกษา) 2566 5,000 -
409 AGR6601350S การพัฒนากระบวนการผลิตไบโอแคลเซียมจากกระดูกปลาทูน่าโดยใช้ความร้อนชื้นและการปฏิบัติด้วยเอนไซม์ ดร.กฤษณะ นิลสุวรรณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 ด้านเกษตรและอาหาร
410 ENG6601094S การลดระยะเวลาการนึ่งปาล์มทะลายแบบนึ่งโดยตรงโดยใช้ปั๊มสุญญากาศ ผศ.ดร.มักตาร์ แวหะยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 ด้านเกษตรและอาหาร
411 AGR6604099S การพัฒนาซุปสกัดที่อุดมไปด้วยโปรตีนจากโครงเป็ดไข่ปลดระวาง คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 พ.ย.65 - 31 มี.ค.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน กองทุนวิจัย อก. (โครงงานนักศึกษา) 2566 5,000 -
412 AGR6601091S การเปรียบเทียบความหลากหลายของจุลินทรีย์ในดินที่พบการเกิดโรคลำต้นเน่าของต้นปาล์มน้ำมัน และดินปกติในภาคใต้ รศ.ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 ด้านเกษตรและอาหาร
413 SCI6601196S การศึกษาผลกระทบของกรดไขมันสายสั้น (SCFAs) ที่ผลิตโดยแบคทีเรียโพรไบโอติกต่อเซลล์ต้นกำเนิดจากไขมันของมนุษย์และหนูอ้วนที่เกิดจากอาหาร ผศ.ดร.สุชีรา ธนนิมิตร คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 530,000 ด้านสุขภาพการแพทย์
414 PHA6601218S วิศวกรรมโมโนคลอนัลแอนติบอดีสำหรับการรักษาที่จำเพาะต่อไวรัส SARS-CoV-2 ที่กลายพันธุ์ ดร.ธีรภัทร นวลน้อย คณะเภสัชศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 ด้านสุขภาพการแพทย์
415 SCI6601054S การค้นหาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพที่สัมพันธ์กับการทนต่อโรคตัวแดงดวงขาวในกุ้งขาวแวนนาไม ผศ.ดร.วราพร วรรณนา คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 ด้านเกษตรและอาหาร
416 AGR6604049S การพัฒนาฟิล์มบริโภคได้จากเจลาตินที่สกัดจากถุงลมปลากะพงขาว (Lates calcarifer) คณะอุตสาหกรรมเกษตร 21 พ.ย.65 - 22 เม.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน กองทุนวิจัย อก. (โครงงานนักศึกษา) 2566 5,000 -
417 ECO6601169S การจัดการทรัพยากรประมงเมื่อการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ทรัพยากรมีข้อจำกัด : การทดลองในห้องปฏิบัติการทางเศรษฐศาสตร์ ดร.นัฐพร โรจนหัสดิน คณะเศรษฐศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 -
418 MET6601065S ผลกระทบของระบบควอรัมเซนซิงต่อการสร้างและองค์ประกอบของ outer membrane vesicles (OMVs) ของเชื้อ Acinetobacter baumannii รศ.ดร.นัฐ ตัณศิลา คณะเทคนิคการแพทย์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 ด้านสุขภาพการแพทย์
419 SCI6601335S การพัฒนาเซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าสำหรับตรวจวัดไนไตรท์ในอาหาร รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 700,000 ด้านเกษตรและอาหาร
420 SCI6601084S การศึกษาฤทธิ์การคลายกังวลและการนอนหลับของดอกปีบในหนูขาวเล็ก ดร.นิฟารีดา เสมอภพ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 ด้านสุขภาพการแพทย์
421 PHA6604041S การพัฒนาแบบวัดความรู้โรคหืดในคนไทย: การศึกษานำร่อง รศ.ดร.วรนุช แสงเจริญ คณะเภสัชศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน โครงงาน นศ. (กองทุนวิจัยคณะเภสัชศาสตร์) 2566 0 สุขภาพการแพทย์
422 PHA6604057S การศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันและสภาพปัญหาของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินการตามกรอบความตกลงอาเซียนสำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร นางสาวอมราวรรณ เพ็ญตระการ คณะเภสัชศาสตร์ 8 ต.ค.65 - 8 มี.ค.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน โครงงาน นศ. (กองทุนวิจัยคณะเภสัชศาสตร์) 2566 0 เกษตรและอาหาร
423 PHA6604058S การวิเคราะห์ต้นทุนรายกิจกรรมในการบำบัดรักษาผู้ติดเมทแอมเฟตามีน : กรณีศึกษาแผนกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา ดร.ธนเทพ วณิชยากร คณะเภสัชศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน โครงงาน นศ. (กองทุนวิจัยคณะเภสัชศาสตร์) 2566 0 สุขภาพการแพทย์
424 PHA6604073S การศึกษาความคงสภาพของ ephedrine ที่บรรจุในกระบอกฉีดยา (prefilled syringe) ในรูปแบบยาเตรียมเฉพาะรายของโรงพยาบาล ผศ.ดร.กฤษณ์ สุขนันทร์ธะ คณะเภสัชศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน โครงงาน นศ. (กองทุนวิจัยคณะเภสัชศาสตร์) 2566 0 สุขภาพการแพทย์
425 PHA6604082S การเปรียบเทียบอุบัติการณ์ ความรุนแรงและประเภทของความคลาดเคลื่อนทางยาก่อนและหลังการมีเภสัชกรปฏิบัติงานประจำหอผู้ป่วย ในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ รศ.ดร.ฉวีวรรณ รัตนจามิตร คณะเภสัชศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน โครงงาน นศ. (กองทุนวิจัยคณะเภสัชศาสตร์) 2566 0 สุขภาพการแพทย์
426 PHA6604083S โมเดลทางเภสัชจลนศาสตร์ประชากรของวาลโปรอิคในผู้ป่วยไทยที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล ผศ.ดร.สิริมา สิตะรุโน คณะเภสัชศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน โครงงาน นศ. (กองทุนวิจัยคณะเภสัชศาสตร์) 2566 0 สุขภาพการแพทย์
427 PHA6604086S การพัฒนาระบบบันทึกปัญหาที่เกิดจากการใช้ยาของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ผศ.ดร.ฐิติมา ด้วงเงิน คณะเภสัชศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน โครงงาน นศ. (กองทุนวิจัยคณะเภสัชศาสตร์) 2566 0 สุขภาพการแพทย์
428 ENG6601127S อิทธิพลของหมุดบังคับภาพถ่าย (GCPs) ต่อค่าความผิดพลาดในแนวราบและแนวดิ่งของการรังวัดด้วยภาพถ่ายทางอากศของบ่อเหมืองเปิด ผศ.ดร.วิษณุ ราชเพ็ชร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 -
429 TAE6601192S การประเมินไมโครพลาสติกในน้ำทิ้งจากโรงระบบบำบัดน้ำเสียของโรงแรม จังหวัดภูเก็ต ผศ.ดร.เพ็ญศิริ เอกจิตต์ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 700,000 -
430 SCI6601276S การโคลนและศึกษาสมบัติของยีนเกี่ยวกับการกำจัดสารพิษจากโกงกาง ดร.เอกราช นวลละออง คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 ด้านเกษตรและอาหาร
431 ENG6601346S การพัฒนาและศึกษาคุณสมบัติของเฮมาไทต์ผสมไททาเนียมโฟโตคะตาไลติกเมมเบรนในการผลิตไฮโดรเจน ผศ.ดร.วัสสา คงนคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 400,000 ด้านเกษตรและอาหาร
432 ENG6601349S การวิเคราะห์ทางเทคนิคและเศรษฐศาสตร์ของกระบวนการบำบัดน้ำมันพืชใช้แล้วเพื่อเป็นสารตั้งต้นสำหรับอุตสาหกรรมโอลิโอเคมิคอล ดร.ทรงธรรม โพธิ์ถาวร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 700,000 ด้านเกษตรและอาหาร
433 NAT6601215b การใช้สารสกัดไคโตซานจากหนอนมอดรำข้าวสาลี Tenebrio molitor L. (Coleoptera: Tenebrionidae) เป็นสารเคลือบเมล็ดพันธุ์เพื่อยกระดับคุณภาพเมล็ดพันธุ์และผลผลิตข้าวอินทรีย์ ดร.ปัทมาวดี คุณวัลลี คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 ด้านเกษตรและอาหาร
434 SIT6601081S ผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อการบริหารการจับปลาในบ่อ ผศ.ดร.วิชุตา แซ่เจีย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 253,700 ด้านเกษตรและอาหาร
435 SIT6601271b การเปรียบเทียบการเตรียมถุงมือผ้าเคลือบยางธรรมชาติแบบโฟมด้วยวิธีดันลอปและวิธีฟองอากาศ ผศ.ดร.สุธิดา หมาดโต๊ะซ๊ะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 -
436 UIC6601148S สีเคลือบและกันสนิมโลหะจากยางธรรมชาติ ผศ.ดร.อับดุลฮากิม มะสะ วิทยาลัยนานาชาติ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 ด้านเกษตรและอาหาร
437 NAT6601310S ผลของการให้ปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตและองค์ประกอบผลผลิตใบพืชกระท่อม (Mitragyna speciosa (Koryh.) Havil.) ผศ.ดร.ระวี เจียรวิภา คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 ด้านเกษตรและอาหาร
438 SCI6601317S เซนเซอร์ฟลูออเรสเซนต์สำหรับตรวจวัดไอออนแคดเมียมแบบจำเพาะจากเตตระฟีนิลอีธีนที่สามารถเกิดการเปล่งแสงเมื่อถูกเหนี่ยวนำโดยการรวมกลุ่ม ดร.ทรรศิดา สุขสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 ด้านเกษตรและอาหาร
439 TAE6601144a การใช้ชุมชนแพลงก์ตอนพืชและสัตว์หน้าดินในการติดตามสถานะของยูโทรฟิเคชั่นบริเวณหาดป่าตอง นางสาวอุดมลักษณ์ คงสังข์ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 ด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
440 TTM6601157f การศึกษาผลของตำรับยาที่มีกระท่อมเป็นส่วนประกอบต่อการรักษาอาการปวดกล้ามเนื้อ ผศ.ดร.พัชรวลัย ใจสมุทร คณะการแพทย์แผนไทย 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 ด้านสุขภาพการแพทย์
441 SCI6601088S การสลายสีย้อมแบบเฟนตันเนื้อผสมด้วยเหล็กที่ตรึงในไฮโดรเจลลอยน้ำได้ รศ.ดร.พงศธร อมรพิทักษ์สุข คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 -
442 ENG6601313S แผ่นไม้ปาร์ติเกิลสำหรับผลิตภัณฑ์ของเด็กเล่นจากผงไม้ยางพาราและน้ำยางพารา ศ.ดร.ธเนศ รัตนวิไล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 480,000 ด้านเกษตรและอาหาร
443 SCI6601029S ผลของอุณหภูมิและปริมาณสารอาหารที่เพิ่มขึ้นต่อชีวมวล ความหลากหลาย การฟื้นตัวของประชาคมสาหร่ายทะเลและแบคทีเรียที่อยู่ร่วมกัน รศ.ดร.จารุวรรณ มะยะกูล คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.68 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 0 -
444 SCI6601048M การศึกษาการจัดการขยะจากอุตสาหกรรมปาล์มนํ้ามันและอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราเพื่อ เพิ่มมูลค่าและผลิตเป็นวัสดุ สารเคมี และเชื้อเพลิงชีวภาพ ผศ.ดร.นีรนุช ภู่สันติ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.68 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 0 ด้านเกษตรและอาหาร
445 AGR6604068S ผลของสภาวะการแปรรูปด้วยเครื่องเอ็กซ์ทรูเดอร์ต่อคุณภาพของขนมขบเคี้ยวจากข้าวสังข์หยด คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 พ.ย.65 - 31 มี.ค.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน กองทุนวิจัย อก. (โครงงานนักศึกษา) 2566 5,000 -
446 MET6601063S การศึกษาผลของ exosome ที่ได้มาจากผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรังที่ดื้อต่อยา imatinib ต่อเซลล์ mesenchymal stromal รศ.ดร.ขนิษฐา ศรีนวล คณะเทคนิคการแพทย์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 ด้านสุขภาพการแพทย์
447 ENG6601071S การศึกษาผลของการอบแห้งต่อการเปลี่ยนแปลงสารไมทราไจนีนในใบกระท่อม รศ.ดร.จันทิมา ชั่งสิริพร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 ด้านเกษตรและอาหาร
448 NAT6601225S การวิเคราะห์ทรานสคลิปโตมของยีนที่เกี่ยวข้องกับลักษณะการเจริญเติบโตของไก่เบตง ดร.พิชญานิภา พงษ์พานิช คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 ด้านเกษตรและอาหาร
449 FSI6601314S ปัจจัยในการเลือกสถานที่ท่องเที่ยวภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID 19 ผศ.ดร.ชยานนท์ ภู่เจริญ คณะการบริการและการท่องเที่ยว 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 250,000 ด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
450 MET6601068S การพัฒนาต่อยอดไฮโดรเจลที่ตอบสนองต่ออุณหภูมิเพื่อใช้เป็นวัสดุชีวภาพที่ส่งเสริมการเพิ่มจำนวนของเซลล์กระดูกและฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ให้มีคุณสมบัติกระตุ้นเซลล์หลอดเลือด สำหรับใช้รักษาโรคกระดูกอักเสบติดเชื้อ ผศ.ดร.เด่นนภา โสตถิพันธุ์ คณะเทคนิคการแพทย์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 ด้านสุขภาพการแพทย์
451 IAF6605006S ยกระดับมาตรฐานปาล์มน้ำมันและพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม Oleochemical แบบครบวงจร ภายหลังผลกระทบ Covid-19 ผศ.ดร.ธีรศักดิ์ ปั้นวิชัย โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินทุนภายนอก (ในประเทศ) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2566 4,000,000 -
452 SCI6601282S การศึกษาการเปลี่ยนแปลงการทำงานของกระเพาะปัสสาวะและระดับของเซโรโทนินในปัสสาวะด้วยเซนเซอร์เคมีไฟฟ้าในหนูถีบจักรที่ถูกชักนำด้วยวิธี water avoidance stress ดร.นิภาพร คนธภักดี คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.67 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 ด้านสุขภาพการแพทย์
453 ENV6601111b การศึกษาการเปลี่ยนแปลงธรณีสัณฐานชายฝั่งทะเลและพื้นท้องทะเลบริเวณเกาะภูเก็ต ผศ.ดร.มนัสวัณฏ์-แสงศักดา ภัทรธำรง คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 368,000 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
454 AGR6601042b การใช้ประโยชน์ลำต้นปาล์มที่โค่นทิ้งด้วยกระบวนการทางชีวภาพแบบลำดับขั้นเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงอย่างคุ้มค่า ศ.ดร.เบญจมาส เชียรศิลป์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 625,000 ด้านเกษตรและอาหาร
455 SAT6601032S พันธุศาสตร์เซลล์ระดับโมเลกุลของกิ้งก่าบินสกุลเดรโก (Draco: AGAMIDAE) เพื่อการอนุรักษ์ ในพื้นที่ป่าฮาลาบาลา จังหวัดยะลาของประเทศไทย รศ.ดร.สิทธิศักดิ์ จันทรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 -
456 SCI6601162S การศึกษาผลของน้ำยางธรรมชาติต่างสายพันธุ์ต่อสมบัติของยางวัลคาไนซ์ด้วยกรูตารัลดีไฮด์ รศ.ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 492,000 -
457 AGR6601042M การพัฒนาต้นแบบกระบวนการเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือทิ้งปาล์มให้เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรและสารตั้งต้นสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและยาอย่างคุ้มค่า ศ.ดร.เบญจมาส เชียรศิลป์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 0 ด้านเกษตรและอาหาร
458 MED6601223S การศึกษาสเตอริโอไอโซฟอร์มของสารคูซูโนคินินในการยับยั้งโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับวิถีซีเอสเอฟวันอาร์ในมะเร็งเต้านม รศ.ดร.พจนพร ไกรดิษฐ์ คณะแพทยศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 678,000 ด้านสุขภาพการแพทย์
459 AGR6604050S การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ขึ้นรูปจากซังข้าวโพด คณะอุตสาหกรรมเกษตร 21 พ.ย.65 - 22 เม.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน กองทุนวิจัย อก. (โครงงานนักศึกษา) 2566 5,000 -
460 AGR6604109S การพัฒนาผงโรยข้าว (ฟูริคาเกะ) จากผักเหลียงเสริมแร่ธาตุบางชนิด คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 พ.ย.65 - 31 มี.ค.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน กองทุนวิจัย อก. (โครงงานนักศึกษา) 2566 5,000 -
461 SCI6601080b ผลของสารออกฤทธิ์จากสมุนไพรต่อการรักษาและชะลอความเสื่อมของเซลล์ระบบประสาทและสมอง โดยใช้ C.elegans เป็นต้นแบบ ผศ.ดร.ณัฏฐาภรณ์ ณ นคร คณะเทคนิคการแพทย์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.68 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 0 -
462 TAE6601072b การพัฒนาตัวเร่งเชิงแสงคอมพอสิทแมกนีเซียมอลูมิเนทสปิเนลเพื่อการกำจัดสีย้อม รศ.ดร.สุเมธา สุวรรณบูรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.67 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 0 -
463 AGR6601040a การพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อเทียมจากโปรตีนพืชโดยกระบวนการเอ็กซ์ทรูชัน รศ.ดร.ก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.67 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 0 -
464 ENG6601134b การพยากรณ์การเคลื่อนที่ของหมอกควันข้ามแดนสู่ภาคใต้ของประเทศไทยด้วยแบบจำลอง WRF-Chem (Predictions of Transboundary Haze to Southern Thailand using WRF-Chem Model) ดร.ธนาธิป ลิ่มนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.67 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 0 -
465 AGR6604095S การผลิตพาสต้าปราศจากกลูเตนจากแป้งข้าวกล้องด้วยกระบวนการเอ็กซ์ทรูชัน คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 พ.ย.65 - 31 มี.ค.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน กองทุนวิจัย อก. (โครงงานนักศึกษา) 2566 5,000 -
466 PHA6601197b การพัฒนาระบบนำส่งยาวัณโรคไปยังเซลล์เป้าหมายโดยอาศัยหลักการกระตุ้นกลไกออโตฟาจีของเซลล์ ศ.ดร.ธีระพล ศรีชนะ คณะเภสัชศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 ด้านสุขภาพการแพทย์
467 COC6604007S การรู้จำภาพอาหารไทยโดยใช้ Convolutional Neural Network ผศ.ดร.นวนล ธีระอัมพรพันธุ์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 12 ม.ค.66 - 11 ก.ค.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน ทุนวิจัยรายบุคคล 2566 100,000 แผนงานอนาคต
468 ENG6601078S การพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์ภาพเพื่อวัดการตอบสนองต่อยาของออร์แกนอยด์อย่างมีประสิทธิภาพ นางสาวจินดาภรณ์ เยาถัก คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 430,160 ด้านสุขภาพการแพทย์
469 ECO6601186S การศึกษามูลค่าเพิ่มต่อชุมชนของกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพสูง: กรณีศึกษาเกาะพงัน ดร.นัฐพร โรจนหัสดิน คณะเศรษฐศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 563,550 ด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
470 MET6604092S การค้นหาสารยับยั้งเอนไซม์โปรตีเอสในเชื้อไวรัสโควิด-19 จากลิแกนด์ชนิด G-quadruplex และ i-Motifs ในฐานข้อมูล G-quadruplex ligand database ด้วยเทคนิคโลเลกุลาร์ด็อกกิงและการจำลองพลศาสตร์เชิงโมเลกุล นายณภัทร พรหมพัฒน์ คณะเทคนิคการแพทย์ 9 ธ.ค.65 - 9 ธ.ค.67 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน ทุนเริ่มต้นวิจัยสำหรับอาจารย์ใหม่ 2566 0 ประเด็นอุบัติใหม่
471 SCI6601075S ตัวดูดซับของแข็งคอมโพสิทสำหรับสกัดและตรวจวิเคราะห์สารพาราเบนที่ตกค้างในอาหาร รศ.ดร.โอภาส บุญเกิด คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 ด้านเกษตรและอาหาร
472 MET6601206S การพัฒนาวิธีการแยกเอ็กซ์ตราเซลลูลาร์เวสิเคิลจากจุดเลือดแห้งเพื่อใช้เป็นตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ ผศ.ดร.สุภิญญา ธนาพงษ์ภิชาติ คณะเทคนิคการแพทย์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 ด้านสุขภาพการแพทย์
473 LAW6601290S การพัฒนาบทบัญญัติกฎหมายเพื่อการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเลภายใต้กิจกรรมการดำน้ำลึกในทะเลภาคใต้ตอนล่าง ดร.ณัชชา สุขะวัธนกุล คณะนิติศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 0 ด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
474 PHA6601286S การบำบัดร่วมกันของสารยับยั้งการทำงานของเอ็นไซม์พาร์ปโอลาพาริบและสารประกอบรูทีเนียม(II)เอรีนแรพตาทีที่มีฤทธิ์ต้านการแพร่กระจายสำหรับเซลล์มะเร็งเต้านมชนิดทริปเปิลเนกาทีฟที่มียีนบีอาร์ซีเอวันปกติ ศ.ดร.อดิศร รัตนพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 625,000 ด้านสุขภาพการแพทย์
475 ENV6601153S การกำจัดสารอินทรีย์ไนโตรเจนย่อยสลายยากที่ตกค้างในน้ำทิ้งจากระบบบำบัดในที่แบบแกรนูลาร์สลัดจ์สำหรับธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท ผศ.ดร.ไชยวัฒน์ รงค์สยามานนท์ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 ด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
476 ENV6601203S การแพร่กระจายของโลหะหนัก ลักษณะเม็ดดิน และสารอินทรีย์ในดินตะกอนบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนล่าง รศ.ดร.ศิริพร ประดิษฐ์ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 700,000 -
477 MED6601056S การให้อัลบูมินขนาดครึ่งโดสในการป้องกันภาวะการไหลเวียนผิดปกติภายหลังการเจาะท้องในผู้ป่วยตับแข็งที่มีภาวะทรุดลงหรือมีภาวะตับวายเฉียบพลันที่ได้รับการเจาะระบายน้ำในช่องท้องน้อยกว่า 5 ลิตร รศ.ดร.พิมพ์ศิริ ศรีพงศ์พันธุ์ คณะแพทยศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.67 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 0 ด้านสุขภาพการแพทย์
478 MED6601201S การพัฒนาแบบจำลองภาษาทางคลินิกภาษาไทยและวิธีการประมวลผลภาษาธรรมชาติเพื่อส่งเสริมงานวิจัยทางคลินิกที่ใช้บันทึกเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ ดร.สิทธิโชค ไชยชูลี คณะแพทยศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 601,600 ด้านสุขภาพการแพทย์
479 PHA6601315S สารป้องกันการแตกตัวของดีเอ็นเอจากย่านางแดง (Bauhinia strychnifolia Craib.) และการพัฒนาสารสกัดมาตรฐาน รศ.ดร.ภาณุพงศ์ พุทธรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2566 500,000 ด้านสุขภาพการแพทย์
480 PHA6604023S ชาสมุนไพรสำหรับลดระดับน้ำตาลในเลือดผ่านการยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดส ผศ.ดร.สุกัญญา เดชอดิศัย คณะเภสัชศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน โครงงาน นศ. (กองทุนวิจัยคณะเภสัชศาสตร์) 2566 0 สุขภาพการแพทย์
481 PHA6604040S การพัฒนาแบบวัดความรู้และทัศนคติในการให้บริการเลิกบุหรี่ของเภสัชกรและนักศึกษาเภสัชศาสตร์ : การศึกษานำร่อง ดร.ทวีศักดิ์ มณีโรจน์ คณะเภสัชศาสตร์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน โครงงาน นศ. (กองทุนวิจัยคณะเภสัชศาสตร์) 2566 0 สุขภาพการแพทย์