กลับไปเว็บไซต์เดิม

Facebook
Twitter
Email

ขอเชิญเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปีงบ 67

ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีความประสงค์ที่จะให้มีการศึกษาวิจัยประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 5 เรื่อง คือ

  1. ความเป็นอิสระในการจัดตั้งงบประมาณของฝ่ายนิติบัญญัติ
  2. การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการงบประมาณของสภาผู้แทนราษฎร
  3. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการ สภาผู้แทนราษฎร
  4. กฎหมายดิจิทัลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม: การศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
  5. การพัฒนาสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นองค์กรทางการเมืองของประชาชน โดยผู้สนใจซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนดต้องส่ง ข้อเสนอโครงการวิจัยให้มีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นตามข้อกำหนดเบื้องต้นการวิจัย และจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบ ว.1

 

ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบเสนอโครงการวิจัยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (แบบ ว.1) ได้ 3 ช่องทาง คือ

  1. ทางไปรษณีย์ เรียน เลขาธิการสภา ผู้แทนราษฎร สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 และขอให้จัดส่งเอกสารในรูปแบบไฟล์ PDF และไฟล์ Word มายัง E-mail : research2062@gmail.com
  2. ทาง E-mail : research2062@gmail.com โดยให้จัดส่งเอกสาร ทั้งในรูปแบบไฟล์ PDF และไฟล์ Word
  3. ทาง Google Form พร้อมทั้งจัดส่งเอกสารในรูปแบบไฟล์ PDF และไฟล์ Word ที่ https://link.psu.th/mbzuM

 

ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567 ภายในเวลาราชการ

Facebook Page

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy