ติดต่อเรา

ฝ่ายบูรณภาพการวิจัย

สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 11 - 12 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) 15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

สุพรชัย อ่อนดำ 1:1

นายสุพรชัย อ่อนดำ

หัวหน้าฝ่ายบูรณภาพการวิจัย , งานพัฒนานักวิจัย , งานห้องปฏิบัติการวิจัย

สินีนาฏ วัชราภรณ์ (1:1)

น.ส.สินีนาฏ วัชราภรณ์

งานมาตรฐานงานวิจัยในสัตว์ทดลอง , งานมาตรฐานงานวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ

อรุณวรรณ แซ่อิ้ว (1:1)

น.ส.อรุณวรรณ แซ่อิ้ว

งานมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ , งาน พ.ร.บ. คุ้มครองพันธุ์พืช , งานธรรมาภิบาล

น.ส.จุฑามาศ ชกสุริวงค์

งานมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy