จริยธรรมการวิจัย มอ

จริยธรรมวิจัยในมนุษย์

ประกาศสำคัญ !!

เนื่องจากเว็บไซต์จริยธรรมในมนุษย์ (https://psu-hrec.psu.ac.th) ไม่สามารถให้บริการได้ชั่วคราว

โดยท่านสามารถส่งเอกสารถึงเจ้าหน้าที่ได้ที่
Email : psuhrec@gmail.com  หรือ โทร 074-28-6955 (ภายใน 6955)

แบบฟอร์ม

AP-001_แบบเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประเภทโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ สังคมศาสตร์

AP-002_Research Proposal Submission Form for Ethical Approval in Health Science Study Social Science

AP-003 แบบเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาฯ โครงการที่ใช้วิธีรวบรวมข้อมูลที่มีอยู่เดิม (Retrospective studyMedical record reviewCase report)

AP-004 แบบเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือแพทย์เพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

AP-005 แบบเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาฯ โครงการวิจัยประเภทศึกษาจากตัวอย่างชีวภาพที่เหลือจากงานบริการหรือจากโครงการวิจัยอื่น

AP-006 Template แบบเสนอ ขอรับพิจารณายกเว้นการขอความยินยอมจากอาสาสมัคร

AP-017 TH Template เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย

AP-018 Template Participant Information Sheet (18 y) (ENG)

AP-019 Template หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย

AP-020 Template Informed Consent Form

AP-021 Template ใบตกลงใจเข้าร่วมโครงการวิจัย (สำหรับอาสาสมัครอายุ 7 ขวบ - 13 ปี)

AP-022 Template Informed Assent Form

AP-023 โครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์

AP-024 Research Protocol

AP-007 แบบรายงานความก้าวหน้า-ขอต่ออายุ การดำเนินงานวิจัยต่อคณะกรรมการจริยธรรมฯ (Progress Report)

AP-008 แบบเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ (Amendment)

AP-012 แบบรายงานสรุปผลการวิจัย (Final Report)

AP-013 แบบรายงานการยุติโครงการวิจัยก่อนกำหนด (Termination Report)

AL-009 แบบชี้แจงและแก้ไขตามข้อคิดเห็นของคณะกรรมการจริยธรรมฯ (PSU-HREC Response to Committee’s suggestion)

AL-012_Researcher’s Guidelines for project approved by the PSU-HREC

AL-012_ข้อปฏิบัติสำหรับนักวิจัย ในโครงการที่ผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

AO-027 Application Fee Submission for the Research Ethics Review

AO-027 แบบฟอร์มนำส่งค่าธรรมเนียมการยื่นพิจารณาจริยธรรมการวิจัย

AP-009 แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรง (SAEs Report )

AP-010 แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ไม่ได้คาดการณ์มาก่อนที่เกิดแก่อาสาสมัคร (SUSARs Report)

AP-011 แบบรายงานการดำเนินงานวิจัยที่เบี่ยงเบน หรือ ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด (Deviation Noncompliance Report)

AP-014 คู่มือตรวจสอบเอกสาร สำหรับนักวิจัย (Check List for Researcher)

AP-015 CIOMS form (SUSPECT ADVERSE REACTION REPORT)

AP-016 หนังสือขอข้อมูล สำเนาเอกสารโครงการวิจัย และสำเนาหนังสือรับรอง (Request Document Copy)

ตัวอย่าง หนังสือนำส่งฉบับแก้ไขปรับปรุง--

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy