จริยธรรมการวิจัย มอ

มาตรฐานการวิจัย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

0

ห้องปฏิบัติการ

0

สถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

0

ห้องปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ

กิจกรรม

25 April 2024

เรียนรู้เทคนิคการ "สอนหนัก วิจัยปัง ทำได้จริง" กับผู้เชี่ยวชาญ ผศ.ดร.พิพัฒพงศ์ ฟักแฟ ม.กรุงเทพและ รศ.ดร.วิษณุพงษ์ โพธิพิรุฬห์ ม.อ.

21 March 2024

การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับผลงานสร้างสรรค์ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 21 มีนาคม 2567 เวลา 08.30-12.00 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting

19 February 2024

PMUC Roadshow 1/2567 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมเลิศพัฒน์ ชั้น 12 สำนักวิจัยและพัฒนา อาคาร LRC1 ม.อ.หาดใหญ่

19 February 2024

สำนักวิจัยและพัฒนา ม.อ. ร่วมกับหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักวิจัยและข้อเสนอโครงการวิจัยในการส่งเพื่อขอรับทุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)

13 February 2024

สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการนำเสนองานที่ดีและการเสริมสร้างบุคลิกภาพ” โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ คุณพชร ยงจิระนนท์

17 January 2024

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ม.อ. กำหนดจัดโครงการอบรม “การปฏิบัติการทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice (GCP)” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ตามหลักมาตรฐานสากลด้านจริยธรรมและวิชาการ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy