ข่าวล่าสุด

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักวิจัยและข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจาก บพข.
ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณพชร ยงจิระนนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพูดและ Presentation จากบริษัท สปีคโปร เทรนนิ่ง จำกัด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม “เทคนิคการนำเสนองานที่ดีและการเสริมสร้างบุคลิกภาพ” 13-14 กุมภาพันธ์ 2567
ปัจจุบันแหล่งทุนให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์และประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนในโครงการวิจัยมากขึ้น เพราะช่วยให้มองเห็นมูลค่าของโครงการวิจัยนั้นๆ ได้ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้น
สำนักวิจัย ม.อ. จัดกิจกรรมอบรมหัวข้อ “การปฏิบัติการทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice (GCP) ” โดยมี ผศ.ดร.สมชาย ศรีวิริยะจันทร์ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม
สำนักวิจัยและพัฒนา ม.อ. ร่วมกับหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักวิจัยและข้อเสนอโครงการวิจัยในการส่งเพื่อขอรับทุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมโครงการ "เทคนิคการวิเคราะห์และประเมินผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on Investment : SROI) จากการลงทุนในโครงการวิจัย"
ตามที่ท่านได้สมัครเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง การปฏิบัติการทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice (GCP)วันที่ 17-18 มกราคม 2567 ณ ห้องบุปผาแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 5 โรงแรมสยามออเรียลทัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มาแล้วนั้นในการนี้จึงขอประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม
สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการนำเสนองานที่ดีและการเสริมสร้างบุคลิกภาพ” โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ คุณพชร ยงจิระนนท์
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ม.อ. กำหนดจัดโครงการอบรม “การปฏิบัติการทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice (GCP)” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ตามหลักมาตรฐานสากลด้านจริยธรรมและวิชาการ
ฝ่ายบูรณภาพการวิจัย lสำนักวิจัย ม.อ. จัดกิจกรรมอบรมหัวข้อ "Tip & Trick การใช้ ChatGPT ช่วยทำงานวิจัยได้อย่างไรและไม่ผิดหลักจริยธรรมการวิจัย" โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ อรุณมานะกุล ผู้อำนวยการสถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาบรรยายและให้ความรู้แก่นักวิจัย ผ่านระบบ Zoom และถ่ายทอดสดผ่าน Fanpage ของสำนักวิจัยและพัฒนา
ม.อ. จัดประชุมเครือข่ายภูมิภาคด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการปี พ.ศ. 2566 ภายใต้หัวข้อ “ผู้นำองค์กรกับการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยห้องปฏิบัติงานอย่างยั่งยืน
สำนักวิจัยและพัฒนา ม.อ. ขอเชิญอาจารย์และนักวิจัยเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการวิเคราะห์และประเมินผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on Investment: SROI) จากการลงทุนในโครงการวิจัย” ในวันที่ 24 - 25 มกราคม 2567 เวลา 08.30-16.30 น.
ตามที่สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เปิดรับสมัครเข้าร่วม “โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยด้านสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์ บัดนี้การการรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้วจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วม
สำนักวิจัยและพัฒนา ม.อ. โดยฝ่ายบูรณภาพงานวิจัย ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมบรรยาย เรื่อง Tip & Trick : การใช้ “ChatGPT ช่วยทำงานวิจัยได้อย่างไร...?”
การจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการกับการ ซึ่งจะมีผลต่อการได้รับการจัดสรรทุนวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยด้านสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรมมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและยกระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ
สำนักวิจัยและพัฒนา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติมา ณ สงขลา ประธานคณะกรรมการจริยธรรมในคน มหาวิทยาลัยทักษิณ นำทีมคณะกรรมการฯ พูดคุยและเยี่ยมชมสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัยและผู้สนใจในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ “มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ” มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการจัดการความปลอดภัยของหองปฏิบัติการเพื่อให้ได้มาตรฐาน

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy