กลับไปเว็บไซต์เดิม

Facebook
Twitter
Email

ม.หาดใหญ่ ร่วมกับ ม.อ. จัดประชุมเครือข่ายภูมิภาคด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ปี พ.ศ. 2566 เน้นสร้างความเป็นหนึ่งเดียวของมาตรฐานห้องปฏิบัติการในภาคใต้

เมื่อวันศุกร์ (15 ธันวาคม 2566) ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.ก้าน จันทร์พรหมมา ประธานคณะกรรมการเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคใต้ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิตชไม โอวาทฬารพร หัวหน้าโครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดประชุมเครือข่ายภูมิภาคด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการปี พ.ศ. 2566 ภายใต้หัวข้อ “ผู้นำองค์กรกับการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยห้องปฏิบัติงานอย่างยั่งยืน” โดยมี นายสมปรารถนา สุขทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมีคณะผู้บริหาร ผู้แทนจากสถาบันแม่ข่าย ลูกข่าย และสมาชิกเครือข่ายจากมหาวิทยาลัยต่างๆในภาคใต้เข้าร่วมพร้อมกัน ทั้งที่โรงแรมสยามออเรียนทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และทางระบบออนไลน์

รองศาสตราจารย์ ดร.ก้าน ได้กล่าวถึงความเป็นมาว่าในปัจจุบัน ภาคใต้จะมีระบบความร่วมมือการทำงานเครือข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการภูมิภาค:ภาคใต้และมหาวิทยาลัยแม่ข่าย 2 แห่ง คือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่และวิทยาเขตปัตตานี โดยมีมหาวิทยาลัยลูกข่ายจำนวน 10 สถาบันในภาคใต้ ได้แก่ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา และมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต วิทยาลัยชุมชน 7 แห่งในภาคใต้ โดยงานนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างกลไกความร่วมมือในระดับเครือข่าย มหาวิทยาลัยแม่ข่าย  และสถาบันการศึกษาลูกข่าย ในด้านการส่งเสริมความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ และรับฟังความรู้ใหม่ๆจากการบรรยายพิเศษของวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเป็นการนำเสนอผลงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฎิบัติการของแม่ข่ายและลูกข่าย

โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วยภาคการบรรยาย ที่เน้นให้ผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการให้ความสำคัญของผู้บริหารต่อการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต ณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มาเป็นผู้บรรยาย หลังจากนั้นจึงเป็นเรื่องของความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการใช้สารเคมีอันตรายในห้องปฏิบัติการ ที่ได้คุณภัทรภร ธนะภาวริศ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้อำนวยการกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ มาให้ความรู้ความเข้าใจ

หลังจากนั้นในภาคบ่าย เป็นการเปิดเวที show & share แนวปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ โดยมีห้องปฏิบัติการเข้าร่วมดังนี้ ห้องปฏิบัติการที่ 1 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ห้องปฏิบัติการที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ห้องปฏิบัติการที่ 3 มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมด้วย ห้องปฏิบัติการที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และ ห้องปฏิบัติการที่ 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลรัตน์ ชีวะเศรษฐธรรม ประธานโครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

นอกจากนี้ภายในงานยังมีการแสดงนิทรรศการโปสเตอร์ของห้องปฏิบัติการ เพื่อประกวดและหาผู้ชนะเป็นตัวแทนภาคใต้ เข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศต่อไป โดยมีผลการประกวดดังนี้

รางวัลชนะเลิศ. ได้แก่ ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ห้องสารเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ห้องสารเคมี ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อ (PSU_Dent1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

รางวัลชมเชย ได้แก่ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางสัตว์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา , ห้องปฏิบัติการเตรียมตัวอย่างทางเคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบน้ำและตัวอย่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ข่าวยอดนิยม

Facebook Page

ข่าวล่าสุด

กิจกรรมที่น่าสนใจ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy