กลับไปเว็บไซต์เดิม

สำนักวิจัยและพัฒนา

Research and Development Office

ความเป็นมา

                สํานักวิจัยและพัฒนาได้รับจัดตั้งเป็นหน่วยงานตามประกาศพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2529 ให้เป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัย ทําหน้าที่กําหนดแนวทาง วางแผน ขับเคลื่อน และสนับสนุนภารกิจด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยโดยมุ่งการวิจัยสหสาขาวิชาในลักษณะที่เป็นการผนึกกําลังคน และ กําลังทรัพยากรร่วมกับทุกคณะหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก และนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์เพื่อสนับสนุนการพัฒนา ภาคใต้และสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ จนกระทั่งปี 2547 ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างระบบบริหารงานวิจัยของ มหาวิทยาลัยทั้งระบบ โดยมีสํานักวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยสนับสนุนปฏิบัติการหลักด้านการวิจัย จึงได้มีการรวมเนื้องานและ บุคลากรจากงานส่งเสริมการวิจัยและตํารา กองบริการการศึกษา เข้ากับสํานักวิจัยและพัฒนา และมีการโอนงานที่มีลักษณะ เป็นงานบริการวิชาการออกไปสังกัดหน่วยงานอื่น แล้วบูรณาการงานใหม่ออกเป็น 5 ฝ่าย ประกอบด้วย ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย ฝ่ายบริหารจัดการทุนวิจัย ฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศวิจัย ฝ่ายพันธกิจวิจัยเพื่อสังคม และฝ่ายบูรณภาพการวิจัย

ค่านิยม

R

Responsibility

ความรับผิดชอบต่อตนเอง
การทำงาน และสังคม

D

Devotion 

มุ่งมั่น ทุ่มเท
คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม

O

Optimistic

การมีทัศนคติ
การทำงานในเชิงบวก

วิสัยทัศน์

เป็นส่วนงานกลางส่งเสริม สนับสนุน บริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมแบบครบวงจร

พันธกิจ

ส่งเสริม สนับสนุน บริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมอย่างครบวงจรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์วิจัยของมหาวิทยาลัยและประเทศ

วัฒนธรรมองค์กร

We Serve Research​

สมรรถนะหลัก​

บริหารงานวิจัยภายใต้ การจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ​

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy