กลับไปเว็บไซต์เดิม

Publication Clinic
โครงการบริการตรวจสอบและแก้ไขต้นฉบับบทความวิจัยภาษาอังกฤษ

Publication Clinic

เป็นหน่วยงานหนึ่งภายใต้สำนักวิจัยและพัฒนา มีหน้าที่สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือนักวิจัยในมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะนักวิจัยใหม่หรือนักวิจัยที่มีประสบการณ์น้อย ให้เกิดความมั่นใจการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล เช่น ฐานข้อมูล ISI หรือ Scopus ให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับตัวนักวิจัย หน่วยงาน สังคมและความก้าวหน้าทางวิชาการ

โครงการสนับสนุนงบประมาณในการตรวจสอบบทความวิจัยฉบับภาษาอังกฤษนี้ จะให้การสนับสนุนงบประมาณค่าตรวจสอบภาษาบทความที่ได้รับการตอบรับตีพิมพ์แล้วจากสำนักพิมพ์ โดยสามารถส่งบทความมาขอสนับสนุนได้ทุกสาขาวิชา

บริษัทตรวจภาษาที่แนะนำ Enago Editing Service: https://www.enago.com/univ/psu/

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy