กลับไปเว็บไซต์เดิม

Research strategy

Research
Strategy

Interdisciplinary Research

Collaborate across faculties and departments to foster innovation and create solutions that drive sustainable development.

Focus on Regional Development

Identify key regional challenges and opportunities and tailor research efforts to address them effectively.

International Collaboration

Foster collaboration with international universities and research institutions.

Sustainable Development Goals (SDGs)

Align research efforts white the United Nations Sustainable Deverlopment Goals (SDGs).​

Research Funding

Seek external research funding from government grants, private sector investments, and international funding bodies.

Research Ethics and Integrity

Promote transparency and integrity in all research activities, including data collection, analysis, and publication.

Community Engagement

Engage with local communities and stakeholders to identify their needs and involve them in the research process.

Research Capacity Building

Invest in the development of research skills and capabilities of researchers.

Communication and Dissemination

Communicate research findings effectively to policymakers, industry leaders, and the general public.

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy