กลับไปเว็บไซต์เดิม

รศ.ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา

ศ.ดร.นพ.สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา

รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา

ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ผศ.ดร.พลชาติ โชติการ

รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รศ.ดร.มัทนชัย สุทธิพันธุ์

รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา

ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รศ.ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา

ศ.ดร.นพ.สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา

รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา

ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ผศ.ดร.พลชาติ โชติการ

รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รศ.ดร.มัทนชัย สุทธิพันธุ์

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา

ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ทีมบริหารภายใต้สำนักวิจัย

รศ.ดร.สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล

ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รศ.ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา

ศ.ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ์

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบพลังงาน

ผศ.ดร.ปุณณาณี สัมภวะผล

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหาร

ผศ.ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรมดิจิทัล

รศ.ดร.นพ.วรวิทย์ วาณิชย์สุวรรณ

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์

ดร.ไชยยะ คงมณี

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนวัตกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม

ผศ.ดร.ธนันท์ ชุบอุปการ

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy