กลับไปเว็บไซต์เดิม

ระบบสารสนเทศวิจัย

ระบบบริหารจัดการโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยใช้สำหรับยื่นข้อเสนอโครงการ รายงานความก้าวหน้า การดำเนินการวิจัย รวมถึงการรายงานผลการวิจัย

ระบบบริหารจัดการโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยใช้สำหรับยื่นข้อเสนอโครงการ รายงานความก้าวหน้า การดำเนินการวิจัย รวมถึงการรายงานผลการวิจัย

ระบบบริหารจัดการโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยใช้สำหรับยื่นข้อเสนอโครงการ รายงานความก้าวหน้า การดำเนินการวิจัย รวมถึงการรายงานผลการวิจัย

PSU Research Project Management

ระบบประเมินคุณภาพโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระบบประเมินคุณภาพโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

PSU Research Evaluation Online

ระบบบริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเสนอแผนการใช้ประโยชน์ รายงานข้อค้นพบใหม่
และขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม

ระบบบริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเสนอแผนการใช้ประโยชน์ รายงานข้อค้นพบใหม่
และขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม

ระบบบริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเสนอแผนการใช้ประโยชน์ รายงานข้อค้นพบใหม่
และขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม

PSU TRIUP Act.

ระบบติดตามสถานะของบทความที่ยื่นขอรับการสนับสนุนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร

ระบบติดตามสถานะของบทความที่ยื่นขอรับการสนับสนุนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร

ระบบติดตามสถานะของบทความที่ยื่นขอรับการสนับสนุนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร

Article Reward Online

ระบบการติดตามผลงานตีพิมพ์ของมหาวิทยาลัยโดยรวบรวมและรายงาน บทความตีพิมพ์ของนักวิจัยจาก 3 ฐานข้อมูล ได้แก่ ISI Scopus TCI

ระบบการติดตามผลงานตีพิมพ์ของมหาวิทยาลัยโดยรวบรวมและรายงาน บทความตีพิมพ์ของนักวิจัยจาก 3 ฐานข้อมูล ได้แก่ ISI Scopus TCI

PSU Publications Watch

ระบบที่รวบรวมข้อมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อสืบค้นและรายงานข้อมูลวิจัยของมหาวิทยาลัย 

ระบบที่รวบรวมข้อมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อสืบค้นและรายงานข้อมูลวิจัยของมหาวิทยาลัย 

ระบบที่รวบรวมข้อมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อสืบค้นและรายงานข้อมูลวิจัยของมหาวิทยาลัย 

PSU Research Portal

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy