กลับไปเว็บไซต์เดิม

ทุนวิจัย

ทุนวิจัยที่เปิดรับ

ประกาศทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2567

แหล่งเงินทุน : เงินรายได้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หมดเขต : 30/09/2024 4:30 pm

เหลือเวลายื่นข้อเสนออีก

วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที
หมดเวลายื่นข้อเสนอ

ประกาศทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2567

แหล่งเงินทุน : เงินรายได้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หมดเขต : 30/09/2024 4:30 pm

เหลือเวลายื่นข้อเสนออีก

วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที
หมดเวลายื่นข้อเสนอ

ทุนวิจัยงบประมาณเงินรายได้

สรุปรายละเอียดทุนวิจัย ปีงบประมาณ 2567 (PSU Research Grant FY 2024)

ปฏิทินการจัดสรรทุน

ทุนพัฒนานักวิจัยใหม่ / New Researcher Development Grant Announcement

ทุนองค์ความรู้ / Basic Research Grant Announcement

ทุนความร่วมมือกับต่างประเทศ / Collaborative Research Grant Announcement

ทุนวิจัยสถาบัน

แบบวิจัย 1 / พัฒนานักวิจัยใหม่ / New Researcher Development Grant Application Form

แบบวิจัย 1 / องค์ความรู้ / Basic Research Grant Application Form

แบบวิจัย 1 / ความร่วมมือกับต่างประเทศ / Collaborative Research Grant Application Form

เป้าหมาย ผลผลิต ตัวชี้วัด (แบบวิจัย 16.1) / KPI Form

แบบวิจัย 1 / ทุนวิจัยสถาบัน

แบบรายงานความก้าวหน้าการวิจัย (แบบวิจัย 3.2/รายได้)

แบบรายงานสรุปค่าใช้จ่ายฯ (แบบวิจัย 5/รายได้)

แบบฟอร์มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

– รูปแบบที่ 1 / Draft Final Report, Type I

– รูปแบบที่ 2 / Draft Final Report, Type II

เกณฑ์การตั้งงบประมาณ / Budget Criteria

เกณฑ์การตั้งงบประมาณทุนวิจัยสถาบัน

ข้อความกิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement)

ภาษาไทย : “ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สัญญาเลขที่………………”

English : “This research was supported by Prince of Songkla University (Grant No…………………)”

ตัวอย่างการทำ Graphic Abstract

นางปิยะภรณ์ รุยอ่อน

งานทุนงบประมาณมหาวิทยาลัย

กองทุน ววน. (งานมูลฐาน)

ประกาศทุน ปี 2568

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ

– แบบฟอร์มข้อเสนอการวิจัยเชิงหลักการ

– แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย ฉบับสมบูรณ์

รูปแบบรายงานความก้าวหน้า

แบบฟอร์มรายงานประจำปี

– รายงานประจำปี แบบที่ 1

– รายงานประจำปี แบบที่ 2

แบบฟอร์มรายงานฉบับสมบูรณ์

– รายงานฉบับสมบูรณ์ แบบที่ 1

– รายงานฉบับสมบูรณ์ แบบที่ 2

แบบฟอร์มรายงานสรุปแสดงรายการค่าใช้จ่าย

แบบวิจัย 6

แบบสรุปโครงการ

แบบฟอร์มคำรับรองโครงการเดี่ยว/ย่อย (ใหม่/ต่อเนื่อง)

แบบฟอร์มคำรับรองชุดโครงการ (ใหม่/ต่อเนื่อง)

หนังสือยินยอมให้หักเงิน

หลักเกณฑ์การจัดทำคำของบประมาณ

น.ส.จิราวัลย์ เหลียวพัฒนพงศ์

งานทุนงบประมาณแผ่นดิน

น.ส.กรวิการ์ ดำมุณี

งานทุนงบประมาณแผ่นดิน

ทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก

ประกาศทุน 2566 / Announcement 2023

ประกาศทุน 2566 สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

แบบรายงานความก้าวหน้า

ใบสมัครของนักวิจัย

ใบสมัครของอาจารย์

อารมณ์ รัตนสุวรรณ์(1:1)

นางอารมณ์ รัตนสุวรรณ์

งานการเจ้าหน้าที่

ทุนศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์

แบบเสนอชื่อศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์

ประกาศ Honorary Professor

ประกาศการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

ระเบียบการแต่งตั้งศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์

อารมณ์ รัตนสุวรรณ์(1:1)

นางอารมณ์ รัตนสุวรรณ์

งานการเจ้าหน้าที่

ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย

ประกาศทุน 2567-2568

ประกาศทุน 2565-2566

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (บก.111)

ค่า JCR (Journal Citation Reports) ของวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูล Web of Science

ค่า SJR (SCImago Journal Rank) ของวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus

อภิญญา หมัดอะดั้ม

น.ส.อภิญญา หมัดอะดั้ม

งานผลงานตีพิมพ์

ทุนสนับสนุนผลงานวิจัยที่นำเสนอในประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

ประกาศทุน

ใบสมัครการขอทุน

รายชื่อประเทศในแต่ละกลุ่ม

PPTX Template

อภิญญา หมัดอะดั้ม

น.ส.อภิญญา หมัดอะดั้ม

งานผลงานตีพิมพ์

ทุนวิจัยกับเอกชน

ยังไม่มีข้อมูลการประกาศทุน

1

เพื่อไม่ก่อให้เกิดปัญหาภายหลังเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิในงานวิจัยเดิมของส่วนงานหรือบุคคลภายในมหาวิทยาลัยรวมถึงหน่วยงานหรือบุคคลภายนอก โดยไม่ขออนุญาตก่อน

2

ทั้งสองฝ่ายมีความประสงค์จะดำเนินงานร่วมกันโดยตกลงที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่ 3 อันเป็นข้อมูลที่ได้รับความคุ้มครองตามเอกสารนี้ ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่เป็นความลับและถูกออกแบบมาเพื่อปกป้องข้อมูลอันเกี่ยวเนื่องกับกรรมสิทธิ์ โดยผู้ลงนามต้องเป็นผู้มีอำนาจลงนามหรือได้รับการมอบอำนาจ จำนวน 1 คน กรณีเป็นผู้เข้าร่วมประชุมลงนาม ต้องลงนามทุกคนที่เข้าร่วมประชุม

3

 ประกอบด้วย

 1. ชื่อโครงการ
 2. คณะผู้วิจัย
 3. ผู้ให้ทุน
 4. ระยะเวลาดำเนินงาน
 5. งบประมาณ
 6. ความสำคัญและที่มาของการวิจัย
 7. คำถามวิจัย
 8. วัตถุประสงค์การวิจัย
 9. ขอบเขตการวิจัย
 10. เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 11. ระเบียบวิธีวิจัย
 12. แผนการดำเนินงาน
 13. ผลผลิตผลผลัพธ์ ผลกระทบ
 14. รายละเอียดงบประมาณ
 15. คำสำคัญ
 16. ลงลายมือชื่อหัวหน้าโครงการลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท (สามารถลด/เพิ่มเติมประเด็นได้ตามความต้องการของภาคเอกชน)

4

 1. ทรัพย์สินทางปัญญา เป็นของฝ่ายใด
  (สิทธิ์ร่วม สิทธิ์ของ (1) ในฐานะแหล่งทุนฝ่ายเดียว)
 2. นำข้อมูลจากข้อ 1. มาพิจารณาตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2551
 3. แจ้งสิทธิประโยชน์ กรณีแหล่งทุนเป็นภาคเอกชนหากว่าจ้างหรือร่วมวิจัยกับ ม.อ. สามารถนำใบเสร็จรับเงินไปยื่นขอยกเว้นภาษีได้ 200% (ขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาล)

5

ร่างสัญญา

ฝ่ายใดเป็นผู้ร่างฝ่ายนั้นเป็นผู้กำหนดวันส่งสัญญา เสนอนิติกร (ทั้ง 2 ฝ่าย)

6

ส่งร่างสัญญาเสนอนิติกรพิจารณา

ส่งร่างสัญญาเสนอนิติกรพิจารณา ส่วนงานเสนอร่างสัญญาเพื่อขอความเห็นจากนิติกร (สำนักงานกฎหมาย ม.อ. และศูนย์ทรัพย์สิน
ทางปัญญา อว.มอ.)

7

ลงนามสัญญา

ลงนามสัญญา เสนอผู้บริหาร+ผู้เกี่ยวข้อง/พยาน ทุกฝ่ายลงนาม “กรณีทุกฝ่ายเห็นชอบกับสัญญาแล้ว (อาจจัดพิธีลงนามเพื่อการประชาสัมพันธ์ได้)”

8

นำเข้าข้อมูลในระบบ PRPM

นักวิจัยเป็นผู้ดำเนินการ

9

โอนเงิน

โอนเงินเข้าบัญชี “มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์”เลขที่บัญชี 565-3-00022-1 ประเภทบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย์

10

แจ้งกองคลังออกใบเสร็จรับเงิน เพื่อให้ภาคเอกชนขอยกเว้นภาษี
200%
ระบุหมายเหตุ : ม.อ. รับทำวิจัย ฯ ลำดับที่ 318/
0994000580860/โครงการ……..(ระบุชื่อโครงการ)……………….

***
กรณีมีปัญหา/อุปสรรค ระหว่างการดำเนินงานสามารถทบทวนรายละเอียดต่าง ๆ ในสัญญาได้

ผู้จัดทำ

น.สอัญชลี ทองช่วย

เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัยอุตสาหกรรมและชุมชน

ฝ่ายพันธกิจวิจัยเพื่อสังคม

ผู้ตรวจสอบ

น.ส.ศศิธร คงทอง

หัวหน้าฝ่ายพันธกิจวิจัยเพื่อสังคม

ข้อเสนอโครงการ

บันทึกข้อตกลง (MOA)_thai

บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการไม่เปิดเผยข้อมูล (NDA)

บันทึกความเข้าใจ (MOU)_thai

ระเบียบการให้บริการวิจัยและนวัตกรรม 2562

อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการวิจัยและพัฒนา

น.ส.อัญชลี ทองช่วย

งานทุนวิจัยภายนอก (ภาคเอกชน)

น.ส.ศศิธร คงทอง

หัวหน้าฝ่ายพันธกิจวิจัยเพื่อสังคม

ทุน สป.อว.

งานคลินิกเทคโนโลยี

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ | เพื่อศักยภาพธุรกิจชุมชน

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ | พัฒนาศักยภาพเครือข่าย

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ | บ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์

คู่มือการดำเนินงานกิจกรรม ฯ 67 – 70

ธนทรัพย์ ลิ่มปะรังษี(1:1)

นายธนทรัพย์ ลิ่มปะรังษี

งานคลินิกเทคโนโลยี

โครงการพัฒนาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชน ในเชิงพาณิชย์ (CR)

โครงการพัฒนาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการวิจัยและพัฒนำภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการการศึกษาศักยภาพเพื่อยกระดับการพัฒนาเชิงพื้นที่ของเครือข่าย และจัดทำข้อเสนอ โครงการและแผนปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชน ในเชิงพาณิชย์ (Preliminary Research) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ (ภาพรวม)

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ (prelim-BCG)

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ (พัฒนาศักยภาพ)

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ (prelim-3point)

พิไลพร รองเลื่อน

น.ส.พิไลพร รองเลื่อน

เจ้าหน้าที่ประสานงานเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง (โครงการรัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ และโครงการชุมชนฐานราก)

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สุพร เกื้อพิทักษ์-1:1

นายสุพร เกื้อพิทักษ์

เจ้าหน้าที่การประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช)

เครือข่ายวิจัย

ทุนสนับสนุนเครือข่ายวิจัย

ประกาศทุนสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์วิจัย (Research Center)

แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุน

แบบฟอร์มผลงาน Baseline

ตางรางคำนวนคะแนนผลการดำเนินงาน

แบบฟอร์มเสนอรายงานผลการดำเนินการรอบ 6 เดือน

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการประจำปี

แบบฟอร์มรายงานตามตัวชี้วัด

เกณฑ์การสนับสนุนงบประมาณการจัดตั้งศูนย์วิจัย

ขั้นตอนการพิจารณาโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัย

เครือข่ายวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

เครือข่ายวิจัยดีเด่น ประจำปี 2565

รัตนากร พฤกษ์เมธากุล

น.ส.รัตนากร พฤกษ์เมธากุล

งานเครือข่ายวิจัย

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy