กลับไปเว็บไซต์เดิม

บุคลากร

นางสุดารัตน์ วาณิชวิริยะ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์

นางอารมณ์ รัตนสุวรรณ์

งานการเจ้าหน้าที่

น.ส.สกาวเดือน อุ้ยเอ้ง

งานนโยบายและแผน

น.ส.ทิพวิมล อนันต์

งานพัสดุ , งานห้องประชุม

น.ส.นราภรณ์ อินนุกูล

งานการเงิน

น.ส.ภวรรค์ ทองสิพพัญญู

งานการเงิน

น.ส.ศิรินาฏ วัตตะโร

งานสารบรรณและเอกสาร

นางสุภาพ นวลละเอียด

หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการทุนวิจัย

น.ส.จิราวัลย์ เหลียวพัฒนพงศ์

งานทุนงบประมาณแผ่นดิน

น.ส.กรวิการ์ ดำมุณี

งานทุนงบประมาณแผ่นดิน

นางปิยะภรณ์ รุยอ่อน

งานทุนงบประมาณมหาวิทยาลัย

น.ส.พิณญา ยาหวัง

งานทุนวิจัยภายนอก

น.ส.รัตนากร พฤกษ์เมธากุล

งานเครือข่ายวิจัย

น.ส.พัทธ์ธีรา ลือรุ่งโรจน์วุฒิ

งานประสานงานโครงการวิจัยภายใต้ พ.ร.บ.ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2564

น.ส.อภิวรรณ ใจสว่าง

งานประสานงานโครงการวิจัยภายใต้ พ.ร.บ.ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2564

น.ส.เจนจิรา สมชาติ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศวิจัย

งานเชิดชูเกียรตินักวิจัย , งานวิเทศวิจัย

น.ส.อภิญญา หมัดอะดั้ม

งานผลงานตีพิมพ์

นางจันทนา อ่อนดี

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

น.ส.อารีนี มะลี

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายอิมรอน เปาะมิง

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

น.ส.อุษณีย์ ศรีเบญจพล

งานวารสาร SJST

น.ส.มุทิตา วารีรัตน์

งานวารสาร SJST , งาน​ Publication Clinic

น.ส.สุธาวดี นาคะโร

งานประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานวิจัย

น.ส.ศศิธร คงทอง

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายพันธกิจวิจัยเพื่อสังคม , ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี

น.ส.อัญชลี ทองช่วย

งานทุนวิจัยบูรณาการเชิงพื้นที่ , งานทุนวิจัยภายนอก (ภาคเอกชน)

นายธนทรัพย์ ลิ่มปะรังษี

งานคลินิกเทคโนโลยี

น.ส.รุ่งนภา ประทุมแสงหิรัญ

เจ้าหน้าที่การตลาด ศูนย์แสดงงานวิจัยและนวัตกรรม

นายสุพร เกื้อพิทักษ์

เจ้าหน้าที่การประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช)

น.ส.พิไลพร รองเลื่อน

เจ้าหน้าที่ประสานงานเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง (โครงการรัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ และโครงการชุมชนฐานราก)

นายสุพรชัย อ่อนดำ

หัวหน้าฝ่ายบูรณภาพการวิจัย

งานพัฒนานักวิจัย , งานห้องปฏิบัติการวิจัย

น.ส.สินีนาฏ วัชราภรณ์

งานมาตรฐานงานวิจัยในสัตว์ทดลอง , งานมาตรฐานงานวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ

น.ส.อรุณวรรณ แซ่อิ้ว

งานมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ , งาน พ.ร.บ. คุ้มครองพันธุ์พืช , งานธรรมาภิบาล

จุฑามาศ ชกสุริวงศ์

น.ส.จุฑามาศ ชกสุริวงค์

งานมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ศูนย์บริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย เเละสิ่งแวดล้อม

นายจักรพงษ์ อินพรม

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ

น.ส.ปนัดดา ทองชู

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ

นายปริญธร ทองศิริ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy