กลับไปเว็บไซต์เดิม

บุคลากร

นางสุภาพ นวลละเอียด

หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการทุนวิจัย

น.ส.จิราวัลย์ เหลียวพัฒนพงศ์

งานทุนงบประมาณแผ่นดิน

น.ส.กรวิการ์ ดำมุณี

งานทุนงบประมาณแผ่นดิน

นางปิยะภรณ์ รุยอ่อน

งานทุนงบประมาณมหาวิทยาลัย

น.ส.พิณญา ยาหวัง

งานทุนวิจัยภายนอก

น.ส.รัตนากร พฤกษ์เมธากุล

งานเครือข่ายวิจัย

น.ส.พัทธ์ธีรา ลือรุ่งโรจน์วุฒิ

งานประสานงานโครงการวิจัยภายใต้ พ.ร.บ.ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2564

น.ส.อภิวรรณ ใจสว่าง

งานประสานงานโครงการวิจัยภายใต้ พ.ร.บ.ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2564

น.ส.เจนจิรา สมชาติ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศวิจัย งานเชิดชูเกียรตินักวิจัย , งานวิเทศวิจัย

น.ส.อภิญญา หมัดอะดั้ม

งานผลงานตีพิมพ์

น.ส.สุธาวดี นาคะโร

งานประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานวิจัย

น.ส.อุษณีย์ ศรีเบญจพล

งานวารสาร SJST

น.ส.มุทิตา วารีรัตน์

งานวารสาร SJST , งาน​ Publication Clinic

นางจันทนา อ่อนดี

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

น.ส.อารีนี มะลี

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายอิมรอน เปาะมิง

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายไตรรัตน์ อารมฤทธิ์

งานวิทยาศาสตร์ข้อมูล

นางสาวจิดาภา เบญจศิโรรัตน์

งานวิเคราะห์ธุรกิจ

น.ส.ศศิธร คงทอง

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายพันธกิจวิจัยเพื่อสังคม , ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี

น.ส.อัญชลี ทองช่วย

งานทุนวิจัยภายนอก (ภาคเอกชน)

นายธนทรัพย์ ลิ่มปะรังษี

งานคลินิกเทคโนโลยี

น.ส.รุ่งนภา ประทุมแสงหิรัญ

เจ้าหน้าที่การตลาด ศูนย์แสดงงานวิจัยและนวัตกรรม

นายสุพร เกื้อพิทักษ์

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช)

น.ส.พิไลพร รองเลื่อน

เจ้าหน้าที่ประสานงานเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง (โครงการรัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ และโครงการชุมชนฐานราก)

นายสุพรชัย อ่อนดำ

รักษาการหัวหน้าฝ่ายบูรณภาพการวิจัย งานพัฒนานักวิจัย , งานห้องปฏิบัติการวิจัย

น.ส.สินีนาฏ วัชราภรณ์

งานมาตรฐานงานวิจัยในสัตว์ทดลอง , งานมาตรฐานงานวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ

น.ส.อรุณวรรณ แซ่อิ้ว

งานมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ , งาน พ.ร.บ. คุ้มครองพันธุ์พืช , งานธรรมาภิบาล

น.ส.จุฑามาศ ชกสุริวงค์

งานมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ศูนย์บริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย เเละสิ่งแวดล้อม

นายจักรพงษ์ อินพรม

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ

น.ส.ปนัดดา ทองชู

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ

นายปริญธร ทองศิริ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy