กลับไปเว็บไซต์เดิม

นโยบาย/ระเบียบ/แนวปฏิบัติ

แนวปฏิบัติการขอขยายเวลาการวิจัยในระบบ PRPM (ทุกแหล่งทุน)

ประกาศฯ เรื่อง เกณฑ์การนับผลงานตีพิมพ์ภายใต้โครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย

ระเบียบ/แนวปฏิบัติทุนวิจัยภายใน

ระเบียบฯ ว่าด้วยการบริหารทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ.2562 [ระเบียบสภา]

ประกาศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ และรายได้ส่วนกลาง ม.อ.

ระเบียบกองทุนวิจัย พ.ศ.2564

ระเบียบกองทุนวิจัย พ.ศ.2564 ฉ.2 (เพิ่มเติม)

ระเบียบฯ ว่าด้วย การให้บริการวิจัยและพัฒนา

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลาคนรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และค่าธรรมเนียมการให้บริการวิจัยและพัฒนา พ.ศ.2551

ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วย การให้บริการวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2562 (ระเบียบ สภาฯ)

ระเบียบฯ ว่าด้วย ค่าบริหารจัดการทุนอุดหนุนการวิจัย

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง อัตราการจัดสรรค่าบริหารจัดการทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ.2554

ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วย ค่าบริหารจัดการทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2562 (ระเบียบ สภาฯ)

แนวปฏิบัติในการขยายระยะเวลาของโครงการวิจัย

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับเงินทุนวิจัยภายนอก

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดินและหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 [ของ ม.อ.]

แบบฟอร์มการจัดซื้อครุภัณฑ์วิจัย

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy