กลับไปเว็บไซต์เดิม

Facebook
Twitter
Email

บพข. บุก ม.อ. สร้างความเข้าใจและผลักดันงานวิจัยผ่านทุนสนับสนุน ปี 2567

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา หน่วยบริหารจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย สุวรรณสิชนณ์  ผู้อำนวยการ บพข. จัดกิจกรรม PMUC Roadshow เพื่อแนะนำและสร้างความเข้าใจในกระบวนการขอทุนสนับสนุนงานวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งได้รับความสนใจจากนักวิจัยที่เคยขอทุน และมีแนวโน้มที่จะขอทุนจาก บพข. ซึ่งนอกจากเหล่าคณาจารย์และนักวิจัยแล้ว ยังมีผู้ประกอบการและภาคเอกชนที่ต้องการทำงานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมเลิศพัฒน์ ชั้น 12 สำนักวิจัยและพัฒนา อาคาร LRC1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา กล่าวว่า บพข. คืออีกแหล่งทุนสำคัญของประเทศที่นักวิจัยควรเข้าใจ และรู้ถึงความต้องการที่จะพัฒนางานวิจัย เนื่องจากแหล่งทุนแต่ละแห่งมีพันธกิจ และจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกัน รวมถึงรายละเอียดและขั้นตอนในการจัดทำข้อเสนอ ซึ่งหากนักวิจัยมีความรู้ความเข้าใจแหล่งทุนอย่างแท้จริง เราก็จะสามารถจัดทำข้อเสนอที่ตอบโจทย์ และตรงความต้องการ และนำไปสู่การได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยได้มากขึ้น

Facebook Page

ข่าวล่าสุด

กิจกรรมที่น่าสนใจ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy