กลับไปเว็บไซต์เดิม

Facebook
Twitter
Email

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมโครงการ “Good Clinical Practice (GCP) การปฏิบัติการทางคลินิกที่ดี “

ตามที่สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรมโครงการ “การปฏิบัติการทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice (GCP) ” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ตามหลักมาตรฐานสากลดานจริยธรรมและวิชาการสําหรับวางรูปแบบ ดําเนินการ บันทึก และรายงานการวิจัยทางคลินิก การปฏิบัติตามมาตรฐาน GCP ซึ่งเป็นการรับประกันว่า สิทธิความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัครจะได้รับการคุ้มครอง ซึ่งนับเป็นหัวใจสำคัญของการศึกษาวิจัยยาทางคลินิก และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการวิจัยทางคลินิกได้อย่างถูกต้อง

บัดนี้การการรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม

ขอให้ผู้มีรายชื่อเข้าร่วมอบรมวันที่ 17-18 มกราคม 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องบุปผาแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 5 โรงแรมสยามออเรียลทัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณอรุณวรรณ แซ่อิ้ว
โทร 074-28-6955 E-mail: arunwan.s@psu.ac.th

หมายเหตุ :
1. รายชื่อเรียงตามลำดับการสมัคร2. กรุณาตรวจสอบชื่อ – สกุล สังกัด หากไม่ถูกต้องโปรดแจ้งกลับมายังคุณอรุณวรรณ แซ่อิ้วโทร.074-28-6955 อีเมล์: arunwan.s@psu.ac.th3. หากมีความจำเป็นไม่สามารถเข้าร่วมอบรมฯ โปรดแจ้งกลับภายในวันที่ 12 ม.ค.67หากยกเลิกหลังจากวันดังกล่าว มหาวิทยาลัยขอเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 
สำหรับบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
1. ชำระค่าลงทะเบียน จำนวน 1,000 บาท: 
โอนเงินเข้าบัญชี เลขที่ 565-286382-0ธนาคาร: ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ชื่อบัญชี: สำนักวิจัยและพัฒนา 25482. การส่งหลักฐานโอนเงินส่งหลักฐานการโอนมาที่ E-mail: pawan.t@psu.ac.th  เช่น slip นำฝาก/ Slip ATM/E-banking ภายในวันที่ 12 มกราคม 2567 
และระบุนามที่อยู่ในการออกใบเสร็จรับเงิน** การลงทะเบียนจะสมบูรณ์เมื่อท่านได้ส่งเอกสารการโอนเงินและได้รับการตอบกลับจากเจ้าหน้าที่  
 
3. สามารถรับใบเสร็จค่าธรรมเนียมได้ในวันที่ 18 ม.ค.67

 

Facebook Page

ข่าวยอดนิยม

ข่าวล่าสุด

กิจกรรมที่น่าสนใจ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy