กลับไปเว็บไซต์เดิม

Facebook
Twitter
Email

สำนักวิจัยฯ ม.อ. โดยคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ เปิดบ้านต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยทักษิณ

วันนี้ (19 ตุลาคม 2566) คณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ศรีวิริยะจันทร์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงอรุณ อิสระมาลัย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลทิพย์ วิวัฒนวงศา กรรมการและเลขานุการฯ ร่วมกับคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สำนักวิจัยและพัฒนา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติมา ณ สงขลา ประธานคณะกรรมการจริยธรรมในคน มหาวิทยาลัยทักษิณ นำทีมคณะกรรมการฯ พูดคุยและเยี่ยมชมสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับฟัง กระบวนการในการขอรับรองมาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ตามแนวทางหรือหลักเกณฑ์ด้านจริยธรรม เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยและการทดลองในมนุษย์ ที่ประเทศไทยกำหนดไว้

สำหรับคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นั้น ได้รับการยอมรับและได้ประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ระดับชาติ (NECAST) และยังได้รับ ได้รับการรับรองระบบการจัดการ ตามมาตรฐานสากล (SIDCER – FERCAP) เมื่อปี 2565 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานและเชี่ยวชาญที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับการยอมรับทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ โดยคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ จะทำหน้าที่พิจารณาทบทวนด้านจริยธรรมการวิจัยของข้อเสนอโครงร่างการวิจัยในมนุษย์ เพื่อคุ้มครองสิทธิ ศักดิ์ศรี ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัครในการวิจัย มีวิธีดำเนินการมาตรฐาน ของคณะกรรมการจริยธรรมฯ ที่ชัดเจน สอดคล้องกับ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและแนวทางของประเทศได้

ข่าวยอดนิยม

Facebook Page

ข่าวล่าสุด

กิจกรรมที่น่าสนใจ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy