กลับไปเว็บไซต์เดิม

Facebook
Twitter
Email

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมเสวนา “สอนหนัก วิจัยปัง ทำได้จริง”

ตามที่ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิญเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาหัวข้อ “สอนหนัก วิจัยปัง ทำได้จริง” ในวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 08.30-12.00  น. ณ ห้อง EILA 5 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมี ผศ.ดร.พิพัฒพงศ์ ฟักแฟ คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ รศ.ดร.วิษณุพงษ์  โพธิพิรุฬห์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และดำเนินรายการโดย รศ.ดร.มัทนชัย  สุทธิพันธุ์ รองผู้อำนวยการ สำนักวิจัยและพัฒนา ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นั้น

ในการนี้จึงขอประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมดังที่แนบมานี้ ทั้งนี้ขอความกรุณาตรวจสอบรายชื่อ – สกุล หน่วยงานต้นสังกัด E-mail หากไม่ถูกต้องสามารถแจ้งหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุพรชัย อ่อนดำ โทร.074-286954 E-mail : supornchai.o@psu.ac.th หรือ ขอยกเลิกการเข้าร่วมอบรมขอให้แจ้งภายในวันที่ 23 เมษายน 2567 หากเลยวันเวลาที่กำหนด แล้วท่านไม่เข้าร่วมอบรมดังกล่าวสำนักวิจัยฯ จะดำเนินการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

ข่าวยอดนิยม

Facebook Page

ข่าวล่าสุด

กิจกรรมที่น่าสนใจ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy