กิจกรรม

19 February 2024

สำนักวิจัยและพัฒนา ม.อ. ร่วมกับหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักวิจัยและข้อเสนอโครงการวิจัยในการส่งเพื่อขอรับทุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)

13 February 2024

สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการนำเสนองานที่ดีและการเสริมสร้างบุคลิกภาพ” โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ คุณพชร ยงจิระนนท์

17 January 2024

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ม.อ. กำหนดจัดโครงการอบรม “การปฏิบัติการทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice (GCP)” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ตามหลักมาตรฐานสากลด้านจริยธรรมและวิชาการ

24 January 2024

สำนักวิจัยและพัฒนา ม.อ. ขอเชิญอาจารย์และนักวิจัยเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการวิเคราะห์และประเมินผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on Investment: SROI) จากการลงทุนในโครงการวิจัย” ในวันที่ 24 - 25 มกราคม 2567 เวลา 08.30-16.30 น.

27 December 2023

สำนักวิจัยและพัฒนา ม.อ. โดยฝ่ายบูรณภาพงานวิจัย ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมบรรยาย เรื่อง Tip & Trick : การใช้ “ChatGPT ช่วยทำงานวิจัยได้อย่างไร...?”

23 November 2023

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยด้านสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์

9 November 2023

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรมมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและยกระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ

9 November 2023

ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัยและผู้สนใจในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ “มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ” มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการจัดการความปลอดภัยของหองปฏิบัติการเพื่อให้ได้มาตรฐาน

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy