กลับไปเว็บไซต์เดิม

Facebook
Twitter
Email

ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2568

สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2568 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ โดยมีรางวัลที่เปิดรับ ดังนี้

  1. รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ

รางวัลที่มอบให้กับนักวิจัยซึ่งได้อุทิศตนให้แก่การวิจัยในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือหลายเรื่องในกลุ่มวิชาการหรือสหวิทยาการอย่างต่อเนื่อง มีผลงานวิจัยดีเด่นที่แสดงถึงความคิดริเริ่ม โดยผลงานวิจัยสร้างคุณูปการ และเกิดประโยชน์ในเชิงวิชาการเชิงเศรษฐกิจ เชิงชุมชน สังคม และเชิงนโยบายอย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานวิจัยที่ทำสะสมกันมาไม่น้อยกว่า 5 ปี ทั้งเป็นผู้ที่มีจริยธรรมของนักวิจัย เป็นที่ยอมรับและยกย่องในวงวิชาการนั้นๆ สมควรเป็นแบบอย่างแก่นักวิจัยอื่นได้

ส่งผลงานโดยกรอกแบบฟอร์มและจัดทำหนังสือนำส่ง มาที่ คุณเจนจิรา สมชาติ สำนักวิจัยและพัฒนา  E-mail : janjira.s@psu.ac.th  เพื่อนำเข้าพิจารณาจากทีมบริหารวิจัย เพื่อคัดเลือกและเสนอชื่อไปยัง วช.ต่อไป ภายในวันที่ 31 มกราคม 2567

  1. รางวัลผลงานวิจัย

เป็นผลงานวิจัยของนักวิจัยไทยผู้ขอรับรางวัลที่ทำในประเทศไทย หรือ อาจมีบางส่วนหรือ ทั้งหมดที่ทำในต่างประเทศ  ผลงานวิจัยนั้นต้องเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย เป็นผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง ใช้วิธีวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ที่เหมาะสมอย่างยิ่ง มีความชัดเจน มีประสิทธิผล และเป็นผลงานวิจัยที่สำเร็จสมบูรณ์  ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ  หรือเสนอในการประชุมทางวิชาการแล้ว

  1. รางวัลวิทยานิพนธ์

เป็นวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาที่มีสัญชาติไทยเป็นวิทยานิพนธ์ของการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาเอกของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา (ซึ่งตีพิมพ์เป็นรูปเล่มและได้รับการอนุมัติจากสถาบันการศึกษาแล้วย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี) เป็นวิทยานิพนธ์ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์แล้ว เป็นผลงานที่มีคุณภาพ ใช้วิธีวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ที่เหมาะสมยิ่งมีความชัดเจน และต้องมีศักยภาพสูงต่อการนำไปใช้ในอนาคต เป็นผลงานที่สำเร็จสมบูรณ์และได้รับการเผยแพร่หรือมีหนังสือตอบรับที่จะได้รับการเผยแพร่แน่นอนในวารสารที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ โดยวารสารนั้นอาจเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์ หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีกำหนดการเผยแพร่อย่างแน่นอนชัดเจน หรือเสนอในการประชุมทางวิชาการแล้ว โดยภายหลังจากการประชุมทางวิชาการได้มีการบรรณาธิการ และนำไปรวมเล่มเผยแพร่ในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ของการประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ

  1. รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น

เป็นผลงาน ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ กรรมวิธี กระบวนการ วิธีการ มาตรการหรือระบบ ตลอดจนนวัตกรรม วิทยาการต่างๆ ที่ดีเด่นและพิสูจน์แล้วว่าเป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติในทุกสาขาวิชาการของสภาวิจัยแห่งชาติ ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม ด้านเกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรมการเกษตร ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ด้านมนุษยศาสตร์ และด้านสังคมศาสตร์ เป็นผลงานที่เกิดจากความคิดริเริ่ม และความเพียรพยายามของผู้ประดิษฐ์คิดค้นเอง ซึ่งเป็นของใหม่ หรือปรับปรุงให้ดีขึ้น ทรัพยากรที่ใช้ในการประดิษฐ์คิดค้นส่วนใหญ่เป็นทรัพยากรที่มีในประเทศไทย เป็นผลงาน  ที่มีคุณค่าทางวิชาการ เป็นผลงานที่มีศักยภาพในการพัฒนาไปสู่ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือนำไปใช้ประโยชน์ในทางอื่นได้ เป็นสิ่งที่ได้พิสูจน์หรือประจักษ์ชัดอย่างเป็นรูปธรรมแล้วว่าเป็นประโยชน์แก่เศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศชาติ

ส่งผลงานโดยกรอกแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องและส่งผ่านระบบ NRIIS
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 เวลา 23.59 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมคุณเจนจิรา สมชาติ สำนักวิจัยและพัฒนา
E-mail : janjira.s@psu.ac.th Tel : 074 28 6945 (ภายใน 6945)

ข่าวยอดนิยม

Facebook Page

ข่าวล่าสุด

กิจกรรมที่น่าสนใจ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy