กลับไปเว็บไซต์เดิม

Facebook
Twitter
Email

RDO ระดมทีมนักวิจัยสายธุรกิจ สร้างเครือข่ายความร่วมมือทำงานวิจัย

สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.มัทนชัย สุทธิพันธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม Workshop รวมพลนักวิจัยทางด้าน Business and Management จากคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยฯ ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ และคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ เข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ “Workshop on Collaborative Efforts in Business and Management Researches” ในวันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซสพัทลุง จังหวัดพัทลุง

กิจกรรมดังกล่าว มีทั้งภาคการบรรยายให้ผู้เข้าร่วมได้ทราบถึงทุนวิจัยที่มีการสนับสนุน และเป้าหมายที่โครงการต้องการ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มัทนชัย สุทธิพันธุ์ เพื่อให้นักวิจัยสามารถเข้าใจและรู้ถึงโจทย์ ความต้องการที่เข้าเป้า ชัดเจน และแม่นยำ นอกจากนี้ยังมีช่วงของการแนะนำเทคนิคการเพิ่ม h-index และการสืบค้นข้อมูลการอ้างอิงงานวิจัย โดย รองศาสตราจารย์ ดร. วิษณุพงษ์ โพธิพิรุฬห์ จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และยังได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒพงศ์ ฟักแฟ คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่มาให้ความรู้เรื่องการคัดเลือกวารสารที่จะตีพิมพ์ ให้กับนักวิจัยโดยเฉพาะทางด้านการโรงแรมและการต้อนรับ ที่จะได้นำเอาเคล็ดลับ เทคนิคต่างๆ มาปรับใช้กับข้อเสนอโครงการ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ คาดหวังให้โครงการนี้ สามารถสร้างเครือข่ายวิจัยและข้อเสนอโครงการ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 10 โครงการ เพื่อเป็นการยกระดับผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้เป็นที่ยอมรับมากกว่าเดิม

ข่าวยอดนิยม

Facebook Page

ข่าวล่าสุด

กิจกรรมที่น่าสนใจ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy