กลับไปเว็บไซต์เดิม

Facebook
Twitter
Email

ม.อ. เปิดบ้านต้อนรับคณะนักวิจัยจากโครงการงานวิจัยร่วมศาสตร์ PSUxMFU

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2567 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย สำนักวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางด้านการวิจัยให้กับคณาจารย์และนักวิจัย จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใต้โครงการงานวิจัยร่วมศาสตร์ สร้างวิจัย และนวัตกรรม ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งเป็นโครงการร่วมกันระหว่างสองมหาวิทยาลัย ในสร้างเครือข่ายนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญใน 3 สาขา คือ อาหารและความมั่นคงทางอาหาร สมุนไพรและความงาม และBCG ให้เกิดเป็นความร่วมมือทำวิจัยระหว่างนักวิจัยสองหน่วยงาน ซึ่งกิจกรรมแรกของโครงการ คือการนำคณะผู้ร่วมโครงการ เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของนักวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน  4 ห้องปฏิบัติการดังนี้

ห้องปฏิบัติการแรกเป็นห้องปฏิบัติการภายใต้ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ โดยเน้นไปที่ผลงานของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพล จีระพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของเคมีไฟฟ้า นาโนเทคโนโลยี และการวิเคราะห์ทางเคมี ต่อจากนั้นเป็นห้องปฏิบัติการศูนย์นวัตกรรมชีววัสดุต้านเชื้อแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้การนำของ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติของมหาวิทยาลัยฯ ผู้มีความรู้ความชำนาญในเรื่องของสารสกัดจากสมุนไพร ร่วมกับคณะวิจัยในทีม นำโดย ดร.สุทธิวรรณ วุ่นหนู ที่เป็นนักวิจัยในโครงการร่วมศาสตร์ครั้งนี้ด้วย

นอกจากนั้นยังมีห้องปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร์ ซึ่งได้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรอธิป  สกุลเผือก ผู้อำนวยการศูนย์นำทีมคณะผู้เยี่ยมชม ได้รู้จักกับเครื่องมือที่ใช้สกัดสารสมุนไพรและปฏิบัติการเภสัชศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเครื่องมือที่มีการใช้งานจริง และสุดท้ายกับห้องปฏิบัติการศูนย์ความเป็นเลิศนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมอาหารทะเล ในความดูแลของ ศาสตราจารย์ ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยมี Asst. Prof. Dr. Avtar Singh นักวิจัยในโครงการ นำทีมต้อนรับและแสดงให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เห็นถึงความพร้อมในการทำวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานรินทร์ เพื่อสร้างความร่วมมือ หรือก่อให้เกิดความสนใจในการทำงานวิจัยร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หลังจากนั้นในช่วงบ่าย นักวิจัยในโครงการกว่า 40 ท่าน ได้เดินทางมายังโรงแรม The Pine Songkhla เพื่อฟังบรรยายพิเศษ “การประสานความร่วมมือเพื่อสร้างงานวิจัยที่มีผลกระทบ” โดย ศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล นักวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เจ้าของตำแหน่งนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย ปี 2566 มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในฐานะนักวิจัยรุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จทั้งในแง่ของการสร้างผลงานซึ่งเป็นที่ประจักษ์ในระดับชาติ และยังสร้างเครือข่ายการทำวิจัยในระดับนานาชาติได้เป็นอย่างดี ถือเป็นโอกาสที่ดีให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมโครงการ ให้ได้รู้ถึงกระบวนการสร้างทีมทำงานวิจัยร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าวยอดนิยม

Facebook Page

ข่าวล่าสุด

กิจกรรมที่น่าสนใจ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy