กลับไปเว็บไซต์เดิม

Facebook
Twitter
Email

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย ม.อ. ได้รับรางวัลการประกวดผลงานวิจัยระดับ “การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566”

Innovation
สำนักวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้รับรางวัลในการประกวดผลงานวิจัยระดับ “การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566” ภายในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023) ครั้งที่ 18 โดยมีผลงานได้รางวัล ดังนี้
 
 1. รางวัลผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566 ระดับบัณฑิตศึกษา รางวัลระดับดี ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร เรื่อง เซนเซอร์ตรวจวัดสังกะสีในเมล็ดข้าวแบบพกพา โดย นางสาวณัฐชยา มาลารัตน์ นางสาวอนัญญา คงสุวรรณ ดร.อัสมี สอและ ดร.กัสริน สายสหัส ดร.เกียรติศักดิ์ พรหมสุวรรณ์ นางสาวเจนจิรา สายชนะพันธ์ นายกฤษฎา สโมสร นางสาวสุดารัตน์ มาตรบุตร นางสาวสุนิตา สมศิริ นางสาวชนากานต์ แก้วจังหวัด Mr.Sangay Wangchuk รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร จาก คณะวิทยาศาสตร์

 2. รางวัลผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566 ระดับบัณฑิตศึกษา รางวัลระดับดี ด้านการสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เรื่อง การตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งแคนเซอร์แอนติเจน 125 และคาร์ซิโนเอ็มบริโอนิกแอนติเจนพร้อมกันโดยใช้อิเล็กโทรดคาร์บอนคู่แบบรวมฟลูอิดิกสำหรับการตรวจวัดมะเร็งรังไข่ โดย นางสาวอังคนา ศรีลิขิต นายสันติภาพ จันทร์ด้วง ดร.สุภาธิณี คงแก้ว ดร.สุภารัตน์ คชฉิม นางสาวกมลชนก ธรฤทธิ์ นางสาวมารียัม หะยีอาบู นายกฤตภาส แก้วหนู นายยุทธภูมิ ทิพย์วิมลมาศ รศ ดร.วรากร ลิ่มบุตร จาก คณะวิทยาศาสตร์
   
 3. รางวัลผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566 ระดับบัณฑิตศึกษา รางวัลระดับดี ด้านการสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เรื่อง อุปกรณ์ตรวจวัดสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้แบบพกพาผ่านระบบ NFC ด้วยสมาร์ทโฟน โดย นายสันติภาพ จันทร์ด้วง นางสาวอังคนา ศรีลิขิต ดร. สุภารัตน์ คชฉิม ดร.สุภาธิณี คงแก้ว รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร จาก คณะวิทยาศาสตร์
   
 4. รางวัลข้อเสนอโครงการผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566 ระดับบัณฑิตศึกษา รางวัลระดับดีมาก ด้านการสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เรื่อง อุปกรณ์ตรวจวัดสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้แบบพกพาผ่านระบบ NFC ด้วยสมาร์ทโฟน โดย นายสันติภาพ จันทร์ด้วง นางสาวอังคนา ศรีลิขิต ดร. สุภารัตน์ คชฉิม ดร.สุภาธิณี คงแก้ว รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร จาก คณะวิทยาศาสตร์
   
 5. รางวัลข้อเสนอโครงการผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566 ระดับบัณฑิตศึกษา รางวัลระดับดีเด่น ด้านการสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เรื่อง การตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งแคนเซอร์แอนติเจน 125 และคาร์ซิโนเอ็มบริโอนิกแอนติเจนพร้อมกันโดยใช้อิเล็กโทรดคาร์บอนคู่แบบรวมฟลูอิดิกสำหรับการตรวจวัดมะเร็งรังไข่ โดย นางสาวอังคนา ศรีลิขิต นายสันติภาพ จันทร์ด้วง ดร.สุภาธิณี คงแก้ว ดร.สุภารัตน์ คชฉิม นางสาวกมลชนก ธรฤทธิ์ นางสาวมารียัม หะยีอาบู นายกฤตภาส แก้วหนู นายยุทธภูมิ ทิพย์วิมลมาศ รศ ดร.วรากร ลิ่มบุตร จาก คณะวิทยาศาสตร์
   
 6. รางวัลเหรียญทอง เรื่อง เซนเซอร์ตรวจวัดสังกะสีในเมล็ดข้าวแบบพกพา โดย นางสาวณัฐชยา มาลารัตน์ นางสาวอนัญญา คงสุวรรณ ดร.อัสมี สอและ ดร.กัสริน สายสหัส ดร.เกียรติศักดิ์ พรหมสุวรรณ์ นางสาวเจนจิรา สายชนะพันธ์ นายกฤษฎา สโมสร นางสาวสุดารัตน์ มาตรบุตร นางสาวสุนิตา สมศิริ นางสาวชนากานต์ แก้วจังหวัด Mr.Sangay Wangchuk รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร จาก คณะวิทยาศาสตร์
   
 7. รางวัลเหรียญทอง เรื่อง การตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งแคนเซอร์แอนติเจน 125 และคาร์ซิโนเอ็มบริโอนิกแอนติเจนพร้อมกันโดยใช้อิเล็กโทรดคาร์บอนคู่แบบรวมฟลูอิดิกสำหรับการตรวจวัดมะเร็งรังไข่ โดย นางสาวอังคนา ศรีลิขิต นายสันติภาพ จันทร์ด้วง ดร.สุภาธิณี คงแก้ว ดร.สุภารัตน์ คชฉิม นางสาวกมลชนก ธรฤทธิ์ นางสาวมารียัม หะยีอาบู นายกฤตภาส แก้วหนู นายยุทธภูมิ ทิพย์วิมลมาศ รศ ดร.วรากร ลิ่มบุตร จาก คณะวิทยาศาสตร์
   
 8. รางวัลเหรียญทอง เรื่อง อุปกรณ์ตรวจวัดสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้แบบพกพาผ่านระบบ NFC ด้วยสมาร์ทโฟน โดย นายสันติภาพ จันทร์ด้วง นางสาวอังคนา ศรีลิขิต ดร. สุภารัตน์ คชฉิม ดร.สุภาธิณี คงแก้ว รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร จาก คณะวิทยาศาสตร์
   
 9. รางวัลเหรียญเงิน เรื่อง นวัตกรรมน้ำยาบ้วนปากสมุนไพรจากพืชในวงศ์ชมพู่ โดย นางสาวกฤติมา ดำจันทร์ นางสาวศิริลักษณ์ วรรณบวร ดร.ศักรินทร์ เหล่ทองคำ ผศ.ดร.ทพญ.ศิษฎา ตันนุกิจ ดร.สุภากิจ เภาเสน ศ.เกียรติคุณ ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย จาก ศูนย์นวัตกรรมชีววัสดุด้านเชื้อแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คณะวิทยาศาสตร์
   
 10. รางวัลเหรียญเงิน เรื่อง ไฮโดรเจลสมานแผลที่มีสารสกัดปูดเบญกานีเป็นองค์ประกอบสำหรับรักษาและป้องกันการติดเชื้อจุลินทรีย์ในแผลเรื้อรัง โดย นางสาวศิริลักษณ์ วรรณบวร นางสาวกฤติมา ดำจันทร์ ดร.ศักรินทร์ เหล่ทองคำ ดร.สุภากิจ เภาเสน ศ.เกียรติคุณ ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย จาก ศูนย์นวัตกรรมชีววัสดุด้านเชื้อแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คณะวิทยาศาสตร์
   
 11. รางวัลเหรียญทองแดง เรื่อง นวัตกรรมน้ำเลี้ยงเชื้อ Streptomyces NR8-2 จากกากสาคูเพื่อควบคุมโรคพืช โดย นายฟากิฮ์ ลาเต๊ะนือริง นางสาวศรัณยา อินทรอนันต์ รศ.ดร.อนุรักษ์ สันป่าเป้า ผศ.ดร.ปริศนา วงค์ล้อม จาก คณะทรัพยากรธรรมชาติ
   
 12. รางวัลเหรียญทองแดง เรื่อง ไบโอแทฟ สูตรอิมัลชันเชื้อไตรโคเดอมา PSU-P1 ควบคุมโรคพืช โดย นางสาวสุชาวดี เขียวเล่ง นางสาวเมธาพร รอดแก้ว รศ.ดร.อนุรักษ์ สันป่าเป้า ผศ.ดร.ปริศนา วงค์ล้อม จาก คณะทรัพยากรธรรมชาติ
   
 13. รางวัลเหรียญทองแดง เรื่อง เว็บแอปพลิเคชันบริหารจัดการใช้พลังงานไฟฟ้าและการใช้น้ำผ่านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของทุกสิ่ง โดย นายวีรภัทร พุทธมงคล นายบูรพา ชื่นอารมณ์ นายอนันดา จุลวรรณโณ ผศ.ดร.กฤษฎา พวงสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

ข่าวยอดนิยม

Facebook Page

ข่าวล่าสุด

กิจกรรมที่น่าสนใจ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy