กลับไปเว็บไซต์เดิม

Facebook
Twitter
Email

ขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “Lab-on-Chip in Medicine” ภายใต้โครงการ “เครือข่ายศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านชุดตรวจโรค”

สำนักวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ ห้องปฏิบัติการไบโอเซนเซอร์ทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญอาจารย์ และนักวิจัย เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ “Lab-on-Chip in Medicine” กิจกรรมภายใต้โครงการ “เครือข่ายศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านชุดตรวจโรค” 

การอบรมดังกล่าว เป็นกิจกรรมการบรรยายความรู้ วิทยาการ ทักษะที่สำคัญและประเด็นที่นักวิจัยควรรู้ ในการสร้างห้องปฏิบัติการบนชิปตั้งแต่การออกแบบ การสร้างแม่แบบด้วยทั้งเทคโนโลยี Photolithography และ 3D printing ตลอดจนการผลิตชิปด้วยพอลิเมอร์ที่มีความปลอดภัยสำหรับงานทางการแพทย์ เพื่อประยุกต์ใช้ทั้งในการสร้างแพลตฟอร์มเพื่อใช้ในการตรวจวัดและวินิจฉัยโรค การทดสอบยา อย่างถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว เหมาะสม และทันสมัย โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และผลงานวิจัย Lab-on-chip ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ร่วมบรรยายถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้ที่มีความสอดคล้องกับการนำไปใช้ในภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้นักวิจัย มีความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์และการสร้างแพลตฟอร์มด้วยเทคโนโลยีไมโครฟลูอิดิกส์ (microfluidics) เป็นระบบหรืออุปกรณ์ตรวจวัดที่เรียกว่าห้องปฎิบัติการบนชิป (Lab-on-a-chip) สำหรับงานทางการแพทย์ และส่งเสริมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนาเครื่องมือทางการแพทย์และงานวิจัยทางการแพทย์โดยอาศัยเทคโนโลยีไมโครฟลูอิดิกส์ เพื่อยกระดับคุณภาพและผลผลิตงานวิจัยรวมถึงพัฒนาศักยภาพนักวิจัยสู่ระดับนานาชาติด้วย

วันที่ 18-19 ธันวาคม 2566 เวลา: 09.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระบารมี ชั้น 12/1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ – 13 ธันวาคม 2566 นี้

สอบถามเพิ่มเติมที่ คุณสุดารัตน์ วาณิชวิริยะ โทร 074-28-6941 E-mail : sudarat.w@psu.ac.th

ข่าวยอดนิยม

Facebook Page

กิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวล่าสุด

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy