กลับไปเว็บไซต์เดิม

Facebook
Twitter
Email

ขอเชิญผู้สนใจเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567

ขอเชิญผู้สนใจเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญผู้สนใจเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยสามารถเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติใน 4 ประเภทรางวัล ดังนี้

            1. รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ
                – นักวิจัยที่มีสัญชาติไทย
                – เป็นผู้ที่อุทิศตนให้แก่การวิจัยอย่างต่อเนื่อง
                – มีจริยธรรมของนักวิจัย
                – ได้รับการยอมรับและยกย่องในวงวิชาการ

        *** ผู้สนใจสมัครส่งเอกสารแบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลแล้วมายังสำนักวิจัยและพัฒนาภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566

            2. รางวัลผลงานวิจัย
                – นักวิจัยที่มีสัญชาติไทย
                – ผลงานไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา/ประกาศนียบัตร
                – ทำการศึกษาวิจัยในประเทศ/ต่างประเทศ เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย
                – เป็นรูปเล่มรายงานการวิจัย
                – ผลงานวิจัยได้รับการเผยแพร่ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติ

            3. รางวัลวิทยานิพนธ์
                – นักวิจัยที่มีสัญชาติไทย
                – เป็นวิทยานิพนธ์ของการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาเอกของสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
                – ได้รับการอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาแล้วไม่เกิน 5 ปี
                – ผลงานวิจัยได้รับการเผยแพร่ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติ

            4. รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น
              – นักประดิษฐ์ที่มีสัญชาติไทย
              – เป็นผลงาน ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ กรรมวิธี กระบวนการ วิธีการ มาตรการ หรือระบบ ตลอดจนนวัตกรรม วิทยาการต่าง ๆ
              – เป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ หรือปรับปรุงให้ดีขึ้น
              – เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

ผู้สนใจสมัครผ่านระบบ NRIIS ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : คุณเจนจิรา สมชาติ  โทร.074-28-6945  E-mail: janjira.s@psu.ac.th

ข่าวยอดนิยม

Facebook Page

กิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวล่าสุด

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy