กลับไปเว็บไซต์เดิม

Facebook
Twitter
Email

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “วิจัยข้ามกำแพง : เป้าหมายวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Research across the wall: Health Science)”

สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักวิจัยทุกศาสตร์ ทุกสาย ทุกสาขา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “วิจัยข้ามกำแพง: เป้าหมายวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Research across the wall: Health Science) เพื่อสร้างเครือข่ายวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทั้งในสาขาเดียวกันและระหว่างสาขา เพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นการสร้างความเข้มแข็งในกับการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัยให้เพิ่มขึ้นได้
 
วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์และวิศวกรรมชีวการแพทย์ ชั้น 8 อาคารศรีเวชวัฒน์ คณะแพทยศาสตร์
 
โดยมีหัวข้อการประชุมดังนี้
  1. สุขภาพหลังยุคโควิด 19 และการรับมือโรคอุบัติใหม่
  2. การพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยโรคและประเมินสุขภาพ
  3. การพัฒนาชีวภัณฑ์/เภสัชภัณฑ์เพื่อการรักษาโรค 
  4. สุขภาพสูงวัย
  5. อาหารทางการแพทย์
  6. การแพทย์แม่นยำ (Precision Medicine)
  7. การแพทย์ทางไกล (Telemedicine)
  8. สุขภาพโลก (Global Health)

 

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ –  8 กันยายน 2566
สอบถามเพิ่มเติมโทร 074-286940-1  E-mail : sudarat.w@psu.ac.th

ข่าวยอดนิยม

Facebook Page

กิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวล่าสุด

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy