กลับไปเว็บไซต์เดิม

Facebook
Twitter
Email

สำนักวิจัยฯ ม.อ. รับสมัครพนักงาน 2 ตำแหน่ง Data Scientist , Business Analyst

สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ จำนวน 2 ตำแหน่ง ประกอบด้วย

1.นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist)

อัตราเงินเดือน 20,000 บาท (ช่วงทดลองปฏิบัติงาน 3 เดือน)  25,000 บาท (ผ่านการทดลองการปฏิบัติงาน)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่าในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่เรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต จากสถานศึกษาที่ได้รับรองจาก ก.พ. ทั้งในและต่างประเทศ
 2. หากมีประสบการณ์ทำงานด้าน Data Science จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (มีหลักฐานประกอบ)
 3. ทักษะทางเทคนิค :
  • มีความเข้าใจในคณิตศาสตร์และสถิติเป็นอย่างดี
  • มีประสบการณ์ในการใช้ Machine Learning และการสร้างโมเดลทางคณิตศาสตร์หรือสถิติ
  • มีประสบการณ์ในการใช้ภาษาการเขียนโปรแกรม เช่น Python, R, C# หรือ .NET เป็นต้น
  • มีความเข้าใจรูปแบบของข้อมูล (Unstructured Data/ Structured Data) ฐานข้อมูล (SQL/NoSQL) รวมถึงระดับโครงสร้างข้อมูล (Data Lake/ Data Warehouse/ Data Mart) ระดับพื้นฐาน
  • มีความสามารถในการทำงานกับฐานข้อมูลขนาดใหญ่และเครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูล
  • สามารถใช้เครื่องมือ Spreadsheet Tools เช่น Google Sheets หรือ Microsoft Excel และเครื่องมือในการสร้างรายงาน สร้าง Dashboard เช่น Microsoft Power BI, Tableau, Qlik ได้
  • มีความเข้าใจลักษณะของข้อมูลและการแสดงผลของข้อมูล (Data Visualization) ที่เหมาะสม
 1. ทักษะการวิเคราะห์ : มีความสามารถในการสรุปผลข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกจากชุดข้อมูลพร้อมระบุแนวโน้มและรูปแบบของข้อมูลนั้นๆ ได้
 1. การสื่อสาร : มีความสามารถในการนำเสนอผลการวิเคราะห์ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ทางเทคนิค


หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. การวิเคราะห์ข้อมูล : ใช้เทคนิคต่าง ๆ เช่น Machine Learning การทำนาย และการวิเคราะห์สถิติเพื่อค้นหาแนวโน้มและข้อมูลที่มีค่า
 2. การจัดการข้อมูล : ทำความสะอาด ประมวลผล และจัดเตรียมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์
 3. การพัฒนาโมเดล : สร้างและทดสอบโมเดลทางสถิติและ Machine Learning เพื่อทำนายผลลัพธ์หรือแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ และการบริหารงานวิจัย
 4. การทำงานร่วมกับทีม : ทำงานร่วมกับทีมงานอื่น ๆ เช่น ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ ทีมการตลาด เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจทำงธุรกิจ และการบริหารงานวิจัย
 5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

2.นักวิเคราะห์ธุรกิจ (Business Analyst)
อัตราเงินเดือน 20,000 บาท (ช่วงทดลองปฏิบัติงาน 3 เดือน)  25,000 บาท (ผ่านการทดลองการปฏิบัติงาน)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่าในสาขาการจัดการธุรกิจ การเงิน เศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
 2. หากมีประสบการณ์ทำงานด้าน Business Analyst และ/หรือ Machine Learning จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (มีหลักฐานประกอบ)
 3. ทักษะทางเทคนิค :
  • มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจและการทำงานของตลาด
  • มีประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือ BI (Business Intelligence) เช่น Tableau หรือ Microsoft Power BI เป็นต้น
  • มีความเข้าใจในกระบวนการธุรกิจและการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า
  • มีความเข้าใจลักษณะของข้อมูลและการแสดงผลของข้อมูล (Data Visualization) ที่เหมาะสม
  • มีความสามารถในการสรุปผลข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกจากชุดข้อมูลพร้อมระบุแนวโน้ม

และรูปแบบของข้อมูลนั้น ๆ ได้

 1. ทักษะการวิเคราะห์และการตัดสินใจ : ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา การทำงานภายใต้ความกดดัน และการตัดสินใจที่มีเหตุผล
 2. การสื่อสาร : ทักษะการสื่อสารที่ดีทั้งในรูปแบบเขียนและพูด รวมถึงการนำเสนอ


หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. การวิเคราะห์กระบวนการธุรกิจ : ศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการภายในองค์กรเพื่อหาจุดที่สามารถปรับปรุงได้
 2. การวิเคราะห์ความต้องการ : ระบุและวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าหรือผู้ใช้เพื่อแนะนำการปรับปรุงหรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และวิเคราะห์แนวโน้มความต้องการของตลาดในแต่ละกลุ่มธุรกิจ เช่น เกษตร อาหาร สุขภาพ การแพทย์
 3. การเชื่อมต่อระหว่างทีมเทคนิคและธุรกิจ : เป็นสะพานเชื่อมระหว่างทีมเทคนิคและทีมธุรกิจ ช่วยให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจความต้องการและข้อจำกัดของกันและกัน
 4. การจัดทำรายงานและนำเสนอ : จัดทำรายงานและนำเสนอผลการวิเคราะห์ต่อผู้บริหารเพื่อช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจ
 5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

กำหนดการรับสมัคร

วันนี้ – 20 กุมภาพันธ์ 2567รับสมัคร
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
วันที่ 1 มีนาคม 2567สอบปฏิบัติ ด้วยวิธีการสอบ Proof of Concept (POC)
วันที่ 15 มีนาคม 2567สอบสัมภาษณ์
วันที่ 19 มีนาคม 2567ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

ข่าวยอดนิยม

Facebook Page

ข่าวสมัครงาน

ข่าวล่าสุด

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy