กลับไปเว็บไซต์เดิม

Facebook
Twitter
Email

ม.อ. ร่วมกับ มรภ.สกลนคร ส่งมอบต้นแบบนวัตกรรมแผ่นยางปูพื้นคอกโค และรองเท้าโค ที่แปรรูปจากยางพารา

กิจกรรมการส่งมอบต้นแบบนวัตกรรมและการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้การส่งเสริมและยกระดับ โคเนื้อสกลนครจัดขึ้นในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ณ วิสาหกิจชุมชนคนเลี้ยงโคขุนบ้านแคมพุง ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยมี นายพิสิษฐ์ แร่ทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายธีรวัฒน์ บุญสม ผู้อำนวยการกองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย เป็นผู้แทนของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) คณะผู้บริหาร และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและมหาวิทยาลัยสสงขลานครินทร์ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

โครงการการส่งเสริมและยกระดับโคเนื้อสกลนครด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์ม เพื่อยกระดับคุณภาพโคเนื้อจังหวัดสกลนครและเพื่อส่งเสริมการขายและระบบโลจิสติกส์โคเนื้อจังหวัดสกลนคร โดยเป็นการบูรณาการเชื่อมโยงร่วมกันระหว่าง 2 สถาบันการศึกษาในการนำองค์ความรู้การวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริงในพื้นที่รายละเอียดกิจกรรมในโครงการประกอบด้วย 1) การส่งเสริมสมาร์ทฟาร์ม ออกแบบและพัฒนานวัตกรรมที่เหมาะสมกับชุมชนเป้าหมาย พัฒนาระบบสูบน้ำด้วยเซลล์แสงอาทิตย์และระบบกรองน้ำสำหรับฟาร์มโค โรงเลี้ยงโคพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ และยางปูพื้นคอกจากยางธรรมชาติลดแรงกระแทกสำหรับบรรเทาการเจ็บกีบเท้าและข้อเข่าที่ส่งผลต่อสุขภาพของโคเนื้อ 2) การยกระดับการเลี้ยงโคเนื้อ มีการพัฒนาอาหารโคเนื้อคุณภาพสูงที่ส่งผลต่อคุณภาพซากและเนื้อโค และผลิตภัณฑ์รองเท้าจากยางพาราสำหรับโคเนื้อ เพื่อแก้ปัญหาการบาดเจ็บและลดการติดเชื้อของกีบเท้าโคขุนที่เหมาะสมกับพื้นที่ 3) การตลาดและโลจิสติกส์ มีการแปรรูปมูลโคและเนื้อโค การตลาดและโลจิสติกส์ การสร้างคู่มือองค์ความรู้การส่งเสริมและยกระดับโคเนื้อสกลนครด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี

สำหรับแผ่นยางปูพื้นคอกจากยางธรรมชาตินำมาใช้ปูพื้นคอกโคเพื่อลดแรงกระแทกและช่วยลดการกดทับบริเวณกีบเท้าและข้อเข่าของโคเนื้อ โดยเป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นมาตรฐานตาม มอก. 2584-2556 ซึ่งในโครงการการส่งเสริมและยกระดับโคเนื้อสกลนครด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี มีการส่งมอบยางปูพื้นคอกจากยางธรรมชาติสำหรับการทดสอบภาคสนามให้กับวิสาหกิจชุมชน จำนวน 25 ตารางเมตร รวมมูลค่า 100,000 บาท นอกจากนี้ พบปัญหาจากการเกิดโรคที่เกี่ยวข้องกับกีบเท้าโคส่งผลให้การเจริญเติบโต สุขภาพโค และคุณภาพเนื้อไม่เป็นไปตามเกณฑ์ จึงมีการนำนวัตกรรมรองเท้าจากยางพาราสำหรับโคเนื้อ เพื่อแก้ปัญหาการบาดเจ็บและลดการติดเชื้อของกีบเท้าโคขุน มีการส่งมอบให้กับเกษตรกรจำนวน 10 ฟาร์ม รวมทั้งสิ้นจำนวน 50 คู่ รวมมูลค่ากว่า 35,000 บาท

ข่าวยอดนิยม

Facebook Page

ข่าวล่าสุด

กิจกรรมที่น่าสนใจ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy