กลับไปเว็บไซต์เดิม

Facebook
Twitter
Email

สำนักวิจัย ม.อ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างเครือข่ายวิจัยเพื่อพัฒนา proposal ด้าน Linguistics and Modern Languages”

วันที่ 24-25 สิงหาคม 2566 สำนักวิจัยและพัฒนา โดยรองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ ดร.มัทนชัย สุทธิพันธุ์) ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะวิเทศศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ และวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างเครือข่ายวิจัยเพื่อพัฒนา proposal ด้าน Linguistics and Modern Languages” ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยในการประชุมครั้งนี้ มีนักวิจัยจากทั้ง 6 คณะ เข้าร่วมจำนวน 30 ท่าน และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกรณ์ ภู่เจริญศิลป์ อาจารย์ประจำสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และดำรงตำแหน่งหน้าที่ Editor-in-Chief of LEARN Journal : Language Education and Acquisition Research Network เป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักวิจัยเพิ่มเติมในหัวข้อ “Publish & Flourish : A Practical Guide to Publication in Applied Linguistics and Language Education ” โดยสรุป ผลที่ได้จากการประชุมครั้งนี้ เป็นไปตามเป้าหมาย คือ เกิดเครือข่ายนักวิจัยในมหาวิทยาลัยจากทุกวิทยาเขตที่พร้อมสำหรับการพัฒนาข้อเสนอโครงการร่วมกันในด้าน Linguistics and Modern Languages และสำนักวิจัยและพัฒนาจะได้หาแนวทางส่งเสริมสนับสนุนในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ข่าวยอดนิยม

Facebook Page

ข่าวล่าสุด

กิจกรรมที่น่าสนใจ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy