กลับไปเว็บไซต์เดิม

Facebook
Twitter
Email

สกสว. นำทีมเยี่ยมชมงานวิจัยเด่น ม.อ. พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เมื่อวานนี้ (1 กรกฎาคม 2567) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยรองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา และผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิจัยและพัฒนา ให้การต้อนรับคณะเดินทางจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชินวุธ พิพัฒน์ภานุกูล รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจพัฒนา ววน. ด้านกำลังคนและสถาบันความรู้ (O-Brain) พร้อมด้วย ดร.ปิยะทัศน์ พาฬอนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผล สกสว. พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ซึ่งกิจกรรมก่อนเข้าสู่ช่วงการประชุม คณะเดินทางได้เยี่ยมชมผลงานวิจัยเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ถึง 4 ผลงาน คือ งานวิจัยเรื่องกระท่อมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ของ รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรทิพย์ หวังสินทวีกุล และทีมวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ และผลงานเรื่องเครื่องมือสำหรับคัดเลือกอสุจิโดยใช้เทคโนโลยีไมโครฟลูอิดิกส์ ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัยณรงค์ โชคสุชาติ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต้องหทัย ไพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์

นอกจากนี้ยังมีผลงานเรื่องการศึกษาแหล่งที่มาและผลกระทบต่อสุขภาพ PM0.1 & PM2.5 ของ ศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล และ รองศาสตราจารย์ ดร.ระชา เดชชาญชัยวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นผลงานที่ได้นำไปใช้ประโยชน์ในระดับนโยบายของรัฐบาล และผลงานสุดท้ายที่มีการเยี่ยมชม เป็นผลงานเรื่องการลดขยะให้เป็นศูนย์ จากการกำจัดขยะในครัวเรือน และผักตบชวาพัฒนาเป็นปุ๋ยอินทรีย์ ของ รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ เอี้ยวกฤตยากร คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งทุกผลงานต่างก็เป็นงานวิจัยที่มีการนำไปใช้งานจริง และสามารถแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของนักวิจัยในมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี

ต่อจากนั้นเป็นการประชุมแลกเปลี่ยนรู้ ระหว่างสองหน่วยงาน เพื่อแลกเปลี่ยนและทำความเข้าใจการบริหารจัดการแผนงานและงบประมาณที่นำไปสู่การประเมินศักยภาพของหน่วยงาน (Past Performance) เพื่อสนับสนุนทุนวิจัยในอนาคตต่อไป

ข่าวยอดนิยม

Facebook Page

ข่าวล่าสุด

กิจกรรมที่น่าสนใจ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy