กลับไปเว็บไซต์เดิม

Facebook
Twitter
Email

TRIUP ACT พ.ร.บ.ใหม่ที่นักวิจัยต้องรู้

TRIUP Act คืออะไร

พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 เป็นกฎหมายที่สนับสนุนให้ผู้รับทุนหรือนักวิจัยสามารถเป็นเจ้าของผลงานวิจัยที่ได้รับทุนจากหน่วยงานของรัฐได้

ซึ่งมุ่งส่งเสริมให้เกิดการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมของรัฐไปใช้ประโยชน์มากขึ้น รวมทั้งสร้างแรงจูงใจให้สถาบันวิจัยและนักวิจัยที่ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยมีกลไกในการบริหารจัดการและติดตามการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2565

ข้อค้นพบใหม่ คืออะไร ?

ข้อค้นพบหรือผลที่เกิดขึ้นจากการวิจัยหรือสร้างนวัตกรรม โดยการค้นคว้า การทดลอง การสำรวจหรือการศึกษา รวมถึงองค์ความรู้ การประดิษฐ์ กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ กระบวนการบริการ หรือการจัดการในรูปแบบใหม่ซึ่งเป็นข้อค้นพบใหม่หรือพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างมีนัยสำคัญและนำไปใช้ประโยชน์ได้

การรายงานข้อค้นพบใหม่

โครงการวิจัยที่เป็นไปตาม พ.ร.บ. TRIUP ACT เมื่อพบข้อค้นพบใหม่จะต้องรายงานข้อค้นพบใหม่ รวมถึงจัดทำแผนการใช้ประโยชน์ในระบบ เพื่อขอสิทธิความเป็นเจ้าของจากแหล่งทุนก่อน จึงจะสามารถดำเนินการยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาได้

การเขียนแผนการใช้ประโยชน์ ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

แผนการใช้ประโยชน์ แบ่งออกเป็น 4 ด้าน

  1. การใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ คือ การนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ในการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง หรือวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือต่อยอดผลงานนั้น

  2. การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ คือ การใช้หรืออนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัยและนวัตกรรมในการผลิตผลิตภัณฑ์ การจัดทำบริการ การปรับปรุงกรรมวิธีการผลิต การจัดโครงสร้างองค์กร การบริการจัดการ หรือการดำเนินการอื่นใดในเชิงสาธารณะ

  3. การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ คือ การใช้หรืออนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัยและนวัตกรรมในการผลิตผลิตภัณฑ์ การจัดทำบริการ การปรับปรุงกรรมวิธีการผลิต การจัดโครงสร้างองค์กร การบริหารจัดการ หรือการดำเนินการอื่นใดในเชิงพาณิชย์

  4. การใช้ประโยชน์ในเชิงจำหน่าย จ่าย โอน คือ การจำหน่าย จ่าย โอน ผลงานวิจัยและนวัตกรรม โดยมีประโยชน์ตอบแทนที่คำนวณเป็นเงินได้ด้วย

 

โดยนักวิจัยจะต้องระบุแผนที่จะดำเนินการรายปี เป็นระยะเวลา 3 ปี

โครงการวิจัยใดต้องยื่นขอเปิดเผยผลงานวิจัย ?

  1. โครงการวิจัยที่ได้รับทุนตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป
  2. โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุน PMU หรือหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ อำนาจหรือวัตถุประสงค์ในการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการรายงานข้อค้นพบใหม่

จัดทำรายงานข้อค้นพบใหม่ทันทีที่ค้นพบสิ่งใหม่ หรือ ภายใน 90 วัน หลังสิ้นสุดโครงการ โดยจะต้องรายงานก่อนยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

สามารถดำเนินการรายงานข้อค้นพบใหม่เพื่อขอสิทธิความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมได้ที่เว็บไซต์
https://triup.tsri.or.th/site/login

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
งานประสานงานโครงการวิจัยภายใต้ พ.ร.บ.ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2564

คุณพัทธ์ธีรา ลือรุ่งโรจน์วุฒิ
Email : pattheera.l@psu.ac.th  หรือโทร 0-7428-6946

คุณอภิวรรณ ใจสว่าง
Email : apiwan.j@psu.ac.th  หรือโทร 0-7428-6946ข่าวยอดนิยม

Facebook Page

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy