กลับไปเว็บไซต์เดิม

Facebook
Twitter
Email

รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา สังกัดฝ่ายบริหารจัดการทุนจัย

นักวิชาการอุดมศึกษา

สำนักวิจัยและพัฒนาเปิดรับสมัครคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา สังกัดฝ่ายบริหารจัดการทุนวิจัย จำนวน 2 อัตรา

ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ

  1. ดูแลงำนที่เกี่ยวข้องกับพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์ผลงำนวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564
  2. ตรวจสอบเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์ผลงำนวิจัยและนวัตกรรม
    พ.ศ. 2564
  3. ติดต่อสื่อสำรกับนักวิจัยและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
  4. สรุปสำระสำคัญและจัดทำรำยงำนกำรประชุม
  5. งำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย

 

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 8 มิถุนายน 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือก วันที่ 19 มิถุนายน 2566

ข่าวยอดนิยม

Facebook Page

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy