กลับไปเว็บไซต์เดิม

Facebook
Twitter
Email

ขอแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยและนักวิจัยที่ได้รับรางวัลในงาน “Future Thailand” โดยกระทรวง อว.

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และ รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมรับรางวัล “World’s Top 2% Scientists” (Thailand) 2023 ในงาน “Future Thailand” ที่จัดขึ้นโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ซุกรี  หะยีสาแม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  และคณะนักวิจัย ในโอกาสที่นำผลงานวิจัยเรื่อง “สร้างเมืองปูทะเล กลางวิกฤตที่ปัตตานี” เข้ารับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นด้านการพัฒนาเชิงระบบ/นโยบายระดับชาติหรือจังหวัดหรือท้องถิ่น จากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

ดร.กิตติ  สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า ผลงานวิจัยดีเด่นทั้ง 10 เรื่องที่ได้รับรางวัลภายในงาน ล้วนได้รับการพิสูจน์ยืนยันผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติมาแล้ว ทั้งในมิติการสร้างนวัตกรชุมชน การสร้างกลไกกระบวนการความร่วมมือ สร้างอาชีพ เพื่อนำสู่การพัฒนาชุมชน พัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน ตอบสนองต่อเจตนารมย์สำคัญของ บพท. ที่ต้องการผลักดันการขับเคลื่อนกระบวนการการพัฒนาพื้นที่ อันเป็นทิศทางสำคัญของการกระจายความเจริญให้เป็นไปอย่างทั่วถึง ทุกภูมิภาค โดยมีงานวิจัยเป็นเข็มทิศนำทาง มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมใช้ที่เหมาะสมเป็นเครื่องมือ และมีกลไกกระบวนการความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในพื้นที่เป็นพลังขับเคลื่อน เพื่อนำสู่เป้าหมายการพัฒนาคน พัฒนาพื้นที่ ลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำ ตลอดจนยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันแก่ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้งวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคมในระดับพื้นที่ได้

สำหรับงาน “Future Thailand” เป็นงานที่มองในอนาคตของประเทศไทย ผ่านการระดมสมอง รับฟังความคิดเห็นจากอธิการบดี ผู้บริหารหน่วยงาน อว. และนักวิจัยทั่วประเทศกว่า 800 คน เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ แสดงความพร้อมและศักยภาพของ อว. ในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้รู้ในสิ่งที่อยากเห็นในอนาคตทั้งจากอาจารย์มหาวิทยาลัย นักวิจัย นักศึกษา ภาคเอกชนและประชาชน และรับฟังข้อแนะนำในแนวทางที่จะไปสู่อนาคตจากประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ทั้ง 4 กลุ่มมหาวิทยาลัย ให้รับทราบถึงความพร้อมของบุคลากรกระทรวง อว. ที่จะไปสู่อนาคตได้

ข่าวยอดนิยม

Facebook Page

ข่าวล่าสุด

กิจกรรมที่น่าสนใจ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy