กลับไปเว็บไซต์เดิม

Facebook
Twitter
Email

ม.อ. เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ภายใต้โครงการ PSUxKMUTT ปีงบประมาณ 2567

สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัยเพื่อพัฒนาและพิสูจน์องค์ความรู้และนวัตกรรม ภายใต้โครงการงานร่วมศาสตร์สร้างนักวิจัย และนวัตกรรม ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (PSUxKMUTT) ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีรายละเอียดคือ

คุณสมบัติผู้ขอรับทุน

  1. เป็นอาจารย์ ข้าราชการ หรือพนักงานสังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (กรณีผู้ขอรับทุนเป็นพนักงาน และระยะเวลาของสัญญาจ้างไม่ครอบคลุมระยะเวลาของโครงการวิจัยขอให้คณะ/หน่วยงานแนบ เอกสารรับรองการติดตามผลงานมาพร้อมข้อเสนอโครงการวิจัยด้วย)
  2. ไม่เป็นผู้ค้างส่งรายงานการวิจัย ผลงานวิจัย หรือผลผลิตของโครงการวิจัย ที่ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
  3. ต้องเป็นผู้เข้าร่วมโครงการงานร่วมศาสตร์ สร้างวิจัย นวัตกรรม ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (PSUxKMUTT Bootcamp) และต้องผ่านการทำกิจกรรม Pitching ภายในงาน Bootcamp
  4. ไม่อยู่ในระหว่างศึกษาต่อ/ลาฝึกอบรม/หรืออื่น ๆ ที่มีระยะเวลา 6 เดือนขึ้นไป (ยกเว้นการลาเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการเพื่อปฏิบัติงานวิจัยสำหรับโครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายใต้สำนักวิจัยและพัฒนา)
  5. ไม่เป็นคณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัยเพื่อพัฒนาและพิสูจน์องค์ความรู้และนวัตกรรม

 

ผู้สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มข้อมูลโครงการวิจัยพร้อม upload ข้อเสนอโครงการในระบบบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PRPM) และจัดส่งเอกสารโครงการวิจัยถึงสำนักวิจัยและพัฒนา จำนวน 1 ชุด ดังนี้

  1. ข้อเสนอโครงการ (รูปแบบตามเอกสาร)
  2. เอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสืออนุมัติให้ดำเนินการวิจัยในสัตว์ทดลอง หนังสือรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรม แบบฟอร์มแจ้งการเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุ์พืชพื้นเมืองฯ (แบบวิจัย 19/การใช้พันธุ์พืช) ฯลฯ
  3. เอกสารรับรองการติดตามผลงานจากคณะ/หน่วยงานต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการ ในกรณีผู้ขอทุนเป็นพนักงาน และระยะเวลาของสัญญาจ้างไม่ครอบคลุมระยะเวลาของโครงการวิจัย

 

เปิดรับข้อเสนอโครงการวันที่ 1 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2567
ประกาศผลการจัดสรรทุนวันที่ 31 สิงหาคม 2567

สอบถามเพิ่มเติมที่คุณรัตนากร พฤกษ์เมธากุล
โทร : 074-286-952  Email : rattanakorn.p@psu.ac.th

ข่าวยอดนิยม

Facebook Page

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy